รายละเอียดตัวชี้วัดตามกรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ของสำนักพัฒนาอุตสาหกรรมอ้อย น้ำตาลทราย และอตุสาหกรรมต่อเนื่อง

DATA_SCAN_270960.pdf

Scroll to Top
Skip to content