ประกาศ/ระเบียบที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทรายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

                    ประกาศ/ระเบียบที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทราย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

ประกาศคณะกรรมการอ้อย เรื่อง การจดทะเบียนชาวไร่อ้อยและหัวหน้ากลุ่มชาวไร่อ้อย ประจำปี ๒๕๖๒ ครั้งที่ ๓
ประกาศคณะกรรมการอ้อย เรื่อง การจดทะเบียนชาวไร่อ้อยและหัวหน้ากลุ่มชาวไร่อ้อย ประจำปี ๒๕๖๒ ครั้งที่ ๒
ร่างฯ ที่ผ่านการพิจารณาของ คกก. (คณะพิเศษ) บันทึกหลักการและเหตุผลประกอบร่างพระราชบัญญัติอ้อยและน้ำตาลทราย (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ….

ประกาศสำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย เรื่อง การจดทะเบียนสถาบันชาวไร่อ้อยตามพระราชบัญญัติอ้อยและน้ำตาลทราย พ.ศ.๒๕๒๗ ประจำปี ๒๕๖๒
ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง การให้ตั้งโรงงานที่ใช้อ้อยเป็นวัตถุดิบในทุกท้องที่ทั่วราชอาณาจักร พ.ศ. ๒๕๖๒
ประกาศคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย  เรื่อง กำหนดปริมาณน้ำตาลทรายที่ให้โรงงานผลิตในฤดูการผลิตปี
๒๕๖๑/๒๕๖๒ (บัญชีจัดสรรปริมาณน้ำตาลทรายครั้งที่ ๒)

ประกาศคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย  เรื่อง กำหนดอัตราค่าบำรุงสถาบันชาวไร่อ้อยฤดูการผลิตปี ๒๕๖๑/๒๕๖๒
ประกาศคณะกรรมการอ้อย  เรื่อง การจดทะเบียนชาวไร่อ้อยและหัวหน้ากลุ่มชาวไร่อ้อย ประจำปี ๒๕๖๒ ครั้งที่ ๑
ประกาศคณะกรรมการบริหาร  เรื่อง หลักเกณฑ์การตรวจสอบสถานที่เก็บรักษาน้ำตาลทรายนอกโรงงาน พ.ศ. ๒๕๖๒
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย  เรื่อง การกำหนดราคาอ้อยขั้นต้นและผลตอบแทนการผลิตและจำหน่าย น้ำตาลทรายขั้นต้น ฤดูการผลิตปี ๒๕๖๑/๒๕๖๒
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย  เรื่อง หลักเกณฑ์การประเมินมาตรฐานโรงงานน้ำตาลดีเด่นประจำปี๒๕๖๒
ประกาศคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย  เรื่อง หลักเกณฑ์ และวิธีการพิมพ์เครื่องหมายหรือข้อความบนกระสอบหรือ
    บรรจุภัณฑ์อื่นใดที่ใช้บรรจุน้ำตาลทราย พ.ศ. ๒๕๖๑
ประกาศคณะกรรมการอ้อย เรื่อง การจดทะเบียนชาวไร่อ้อยและหัวหน้ากลุ่มชาวไร่อ้อย ประจำปี ๒๕๖๑ ครั้งที่ ๒
ประกาศคณะกรรมการอ้อย เรื่อง การจัดสรรปริมาณอ้อยขั้นสุดท้ายประจำฤดูการผลิตปี ๒๕๖๑/๒๕๖๒(บัญชีจัดสรรขั้นสุดท้าย)
♦ ประกาศสำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย เรื่อง การกำหนดราคาอ้อยขั้นต้นและผลตอบแทนการผลิตและจำหน่ายน้ำตาลทรายขั้นต้นฤดูการผลิตปี ๒๕๖๐/๒๕๖๑
♦ ประกาศสำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย เรื่อง การกำหนดราคาอ้อยขั้นสุดท้ายและผลตอบแทนการผลิตและ    จำหน่ายน้ำตาลทรายขั้นสุดท้าย ฤดูการผลิตปี ๒๕๕๙/๒๕๖๐
♦ ประกาศคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย เรื่อง กำหนดปริมาณน้ำตาลทรายที่ให้โรงงานผลิตในฤดูการผลิตปี ๒๕๖๐/๒๕๖๑    (บัญชีจัดสรรปริมาณน้ำตาลทราย ครั้งที่ ๒)
♦ ประกาศคณะกรรมการอ้อย เรื่อง การจัดสรรปริมาณอ้อยขั้นต้นประจำฤดูการผลิตปี ๒๕๖๑/๒๕๖๒ (บัญชีจัดสรรขั้นต้น) ♦ ประกาศสำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย เรื่อง การจดทะเบียนสถาบันชาวไร่อ้อยตามพระราชบัญญัติอ้อยและ    น้ำตาลทราย พ.ศ. ๒๕๒๗ ประจำปี ๒๕๖๑
♦ ประกาศสำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการยื่นคำร้องขอรับหนังสืออนุญาต     ส่งน้ำตาลทรายออกนอกราชอาณาจักรและคำขอรับใบอนุญาตส่งสินค้าออกไปนอกราชอาณาจักรโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิคส์     พ.ศ. ๒๕๖๑
♦ ประกาศคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย เรื่อง กำหนดปริมาณน้ำตาลทรายให้โรงงานผลิตในฤดูการผลิตปี ๒๕๖๐/๒๕๖๑     (บัญชีจัดสรรขั้นต้น)
♦ คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๑/๒๕๖๑ เรื่อง การแก้ไขกฏหมายเพื่อรองรับการปรับโครงสร้างอุตสาหกรรม    อ้อยและน้ำตาลทรายทั้งระบบ
ประกาศคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย เรื่อง การจัดทำประมาณการรายได้ การกำหนดและชำระราคาอ้อยและค่าผลิต
น้ำตาลทราย และอัตราส่วนของผลตอบแทนระหว่างชาวไร่อ้อยและโรงงาน พ.ศ. ๒๕๖๑
ระเบียบคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย ว่าด้วยการกำหนดปริมาณน้ำตาลทรายให้โรงงานผลิต พ.ศ. ๒๕๖๑
ระเบียบคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย ว่าด้วยการผลิต การบรรจุ การเก็บรักษา สถานที่เก็บรักษา การสำรวจ การขนย้าย
การส่งมอบ การจำหน่ายน้ำตาลทราย และการรายงานปริมาณอ้อยและน้ำตาลทราย พ.ศ. ๒๕๖๑
ระเบียบคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย ว่าด้วยการอนุญาตให้ส่งออกน้ำตาลทราย พ.ศ. ๒๕๖๑
ระเบียบคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย ว่าด้วยการจัดเก็บเงินจากการจำหน่ายน้ำตาลทรายภายในราชอาณาจักร เข้ากองทุน
อ้อยและน้ำตาลทราย พ.ศ. ๒๕๖๑
ระเบียบกระทรวงพาณิชย์ ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการออกหนังสือรับรองแสดงการได้รับสิทธิชำระภาษีตาม
พันธกรณีตามความตกลงการเกษตรภายใต้องค์การการค้าโลก (WTO) สำหรับสินค้าน้ำตาลทราย ปี ๒๕๖๑ ถึงปี ๒๕๖๓
พ.ศ. ๒๕๖๐
ระเบียบกระทรวงพาณิชย์ ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการออกหนังสือรับรองแสดงการได้รับสิทธิในการยกเว้นภาษี
ทั้งหมดหรือบางส่วนตามความตกลงการค้าเสรี ไทย – ออสเตรเลีย สำหรับภาษีในโควตาสินค้าน้ำตาลทราย ปี ๒๕๖๑ ถึง
ปี ๒๕๖๓ พ.ศ. ๒๕๖๐
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการรับรองในการขออนุญาติตั้งโรงงานที่ใช้อ้อยเป็นวัตถุดิบในทุกท้องที่ทั่วราชอาณาจักร
ระเบียบคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย ว่าด้วยการตัดและส่งอ้อยให้แก่โรงงาน การตรวจสอบคุณภาพอ้อยและ
การรับอ้อยจากชาวไร่อ้อยหรือหัวหน้ากลุ่มชาวไร่อ้อย (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐
ระเบียบคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย ว่าด้วยการกำหนดอัตราค่าบำรุงและวิธีการชำระค่าบำรุงสถาบันชาวไร่อ้อย
(ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๐
ประกาศ คณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย เรื่อง การกำหนดปริมาณมาตรฐานในการผลิตน้ำตาลทรายของโรงงาน
พ.ศ. ๒๕๖๐
ประกาศ คณะกรรมการอ้อย เรื่อง การจัดสรรปริมาณอ้อยขั้นสุดท้ายประจำฤดูการผลิตปี ๒๕๖๐/๒๕๖๑ (บัญชีจัดสรรขั้นสุดท้าย)
ประกาศ คณะกรรมการอ้อย เรื่อง การจดทะเบียนชาวไร่อ้อยและหัวหน้ากลุ่มชาวไร่อ้อย ประจำปี ๒๕๖๐ ครั้งที่ ๒
ประกาศ ระเบียบคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย ว่าด้วยการจดทะเบียนสถาบันชาวไร่อ้อย (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐

คำสั่งคณะกรรมการอ้อย ที่ ๒/ ๒๕๖๐ เรื่องแต่งตั้งคณะอนุกรรมการอ้อยระดับท้องถิ่น
คำสั่งคณะกรรมการอ้อย ที่ ๓/ ๒๕๖๐ เรื่องแต่งตั้งที่ปรึกษาคณะอนุกรรมการอ้อยระดับท้องถิ่น
คำสั่งคณะกรรมการอ้อย ที่ ๔/ ๒๕๖๐ เรื่องแต่งตั้งผู้ช่วยเลขานุการคณะอนุกรรมการอ้อยระดับท้องถิ่น
ประกาศคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย เรื่อง จัดงวดการจำหน่ายน้ำตาลทรายโควตา ก. ในฤดูการผลิตปี ๒๕๕๙/๒๕๖๐
(บัญชีจัดสรรขั้นสุดท้าย)
ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งกรรมการในคณะกรรมการบริหารกองทุน ตามพระราชบัญญัติอ้อยและน้ำตาลทราย
พ.ศ. ๒๕๒๗
ประกาศคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย เรื่อง การจดทะเบียนสถาบันชาวไร่อ้อย ตามพระราชบัญญัติอ้อยและน้ำตาลทราย
พ.ศ. ๒๕๒๗ ประจำปี ๒๕๖๐

ประกาศคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย เรื่อง กำหนดอัตราค่าบำรุงสถาบันชาวไร่อ้อยฤดูการผลิตปี ๒๕๕๙/๒๕๖๐
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย เรื่อง เผยแพร่ร่างพระราชบัญญัติอ้อยและน้ำตาลทราย (ฉบับที่ ..) พ.ศ….
ประกาศคณะกรรมการน้ำตาลทราย เรื่อง กำหนดมาตรการควบคุมการจำหน่ายน้ำตาลทรายให้แก่ผู้ประกอบกิจการ พ.ศ. ๒๕๖๐
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย เรื่อง กำหนดชนิดและปริมาณน้ำตาลทรายที่ให้โรงงานผลิต
ในฤดูการผลิต
ปี ๒๕๕๙/๒๕๖๐ (บัญชีจัดสรรครั้งที่ ๒)
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย เรื่อง การกำหนดราคาอ้อยขั้นต้นและผลตอบแทนการผลิตและจำหน่าย
น้ำตาลทรายขั้นต้น ฤดูการผลิตปี ๒๕๕๙/๒๕๖๐

ประกาศคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย เรื่อง กำหนดพันธุ์อ้อยที่เหมาะสมเพื่อส่งเสริมให้ชาวไร่อ้อยปลูกในท้องที่ที่คณะ
กรรมการกำหนด (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๖๐
♦ ประกาศคณะกรรมการอ้อย เรื่อง การจดทะเบียนชาวไร่อ้อยและหัวหน้ากลุ่มชาวไร่อ้อย ประจำปี ๒๕๖๐ ครั้งที่ ๑
ประกาศคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย เรื่อง กำหนดวันเริ่มต้นการหีบอ้อยผลิตน้ำตาลทรายฤดูการผลิตปี ๒๕๕๙/๒๕๖๐
ประกาศคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย เรื่อง จัดงวดการจำหน่ายน้ำตาลทรายโควตา ก. ในฤดูการผลิตปี 2559/2560
(บัญชีจัดสรรขั้นต้น)
ประกาศคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย เรื่อง กำหนดชนิดและปริมาณน้ำตาลทรายที่ให้โรงงานผลิต ในฤดูการผลิตปี
2559/2560  (บัญชีจัดสรรขั้นต้น)

 ประกาศสำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย เรื่อง การคัดเลือกชาวไร่อ้อยดีเด่น ประจำปี 2560
 ประกาศระเบียบกระทรวงพาณิชย์ ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการออกหนังสือรับรองสิทธิชำระภาษีตามพันธกรณี
ตามความตกลงการเกษตรภายใต้องค์การการค้าโลก (WTO) สำหรับสินค้าน้ำตาลทรายปี 2560 พ.ศ. 2559
 ประกาศระเบียบกระทรวงพาณิชย์ ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการออกหนังสือรับรองแสดงการได้รับสิทธิในการ
   ยกเว้นภาษีทั้งหมดหรือบางส่วนตามความตกลงการค้าเสรี ไทย – ออสเตรเลีย สำหรับภาษีในโควตาสินค้าน้ำตาลทราย ปี 2560
พ.ศ. 2559
 ประกาศสำนักงานคณะกรรมการอ้อย เรื่อง หลักเกณฑ์ และวิธีการพิมพ์เครื่องหมายหรือข้อความบนกระสอบหรือบรรจุภัณฑ์อื่น
ใดที่ใช้บรรจุน้ำตาลทรายโควตา ค. (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559

 ประกาศสำนักงานคณะกรรมการอ้อย เรื่อง การจดทะเบียนชาวไร่อ้อยและหัวหน้ากลุ่มชาวไร่อ้อย ประจำปี 2559 ครั้งที่ 2

 

 

Scroll to Top
Skip to content