การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการและนักวิชาการอุตสาหกรรมปฏิบัติการ

                                            ประกาศสำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย 

เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ 
      ในตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการและนักวิชาการอุตสาหกรรมปฏิบัติการ

ประกาศการขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในตำแหน่งนักวิชาการอุตสาหกรรมปฏิบั

Scroll to Top
Skip to content