รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่งนักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ และตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ พร้อมกำหนดวัน เวลา สถานที่ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ

                                      ประกาศสำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย
 
เรื่อง  รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่งนักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ และตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ  
        พร้อมกำหนดวัน เวลา สถานที่ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่่งนักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ

Scroll to Top
Skip to content