รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการและตำแหน่งนักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ พร้อมกำหนดวัน เวลา สถานที่ และระเบียบเกี่ยวกับการ สอบ

                                     ประกาศสำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย

เรื่อง  รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ และตำแหน่งนักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ 
       พร้อมกำหนดวัน เวลา สถานที่ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ

รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งนักวิชาการคอมฯและตำแหน่งนักประ

Scroll to Top
Skip to content