ประกาศคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย เรื่อง กำหนดชนิดและปริมาณน้ำตาลทรายที่ให้โรงงานน้ำตาลทรายผลิตในฤดูการผลิตปี ๒๕๕๘/๒๕๕๙ (บัญชีจัดสรรขั้นต้น)

2015-11-04-15-50-46-01.pdf

Scroll to Top
Skip to content