ประกาศจัดซื้อจัดจ้างของ สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย ส่วนกลาง 2558

ประกาศจัดซื้อจัดจ้างของ สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย ส่วนกลาง ปี ๒๕๕๘

ประกาศ ณ วันที่ 13 กรกฏาคม 2558
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 8 รายการ (งบประมาณกองทุนอ้อยและน้ำตาลทราย)


ประกาศ ณ วันที่ 27 พฤษภาคม 2558
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย เรื่อง สอบราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 2 ชุด (งบประมาณกองทุนอ้อยและน้ำตาลทราย)

ประกาศ ณ วันที่ 5 มีนาคม 2558
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย เรื่อง การจ้างทำหนังสือรายงานประจำปี 2557


ประกาศ ณ วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2558
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย เรื่อง การประกวดราคาการเช่ารถยนต์ส่วนกลาง

ประกาศ ณ วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2558
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย เรื่อง สอบราคาจ้างทำสื่อเอกสารเผยแพร่ปี 2558

ประกาศ ณ วันที่ 16 ธันวาคม 2557
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย เรื่อง TOR ผลประกวดราคาจ้างโครงการสร้างจิตสำนึกด้านสิ่งแวดล้อมให้กับอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทรายด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

ประกาศ ณ วันที่ 8 ธันวาคม 2557
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย เรื่อง ผลประกวดราคาจ้างโครงการสร้างจิตสำนึกด้านสิ่งแวดล้อมให้กับอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทรายด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

ประกาศ ณ วันที่ 10 ตุลาคม 2557
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย เรื่อง ขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR) โครงการสร้างจิตสำนึกด้านสิ่งแวดล้อมให้กับอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทราย

Scroll to Top
Skip to content