องค์ความรู้ ศอภ.4 (OCSB Learning)

                                                             องค์ความรู้ ศอภ.4 (OCSB Learning)

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
   1. การศึกษาการเปลี่ยนแปลงของปริมาณน้ำตาลของอ้อยสด อ้อยไฟไหม โดยใช้เครื่อง HPLC

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
1. รายงานความก้าวหน้า การวิจัยพันธุ์อ้อย ลูกผสม ชุด CSB
2. การเปรียบเทียบอัตราปุ๋ยที่เหมาะสมระหว่างอัตราปุ๋ยของ ศอภ. 4 แนะนากับอัตราปุ๋ยของเกษตรกรในพื้นที่ปลูกอ้อยหลาก
หลายชนิดดิน

3. โครงการวิเคราะห์หาชนิดและองค์ประกอบน้ำอ้อยและน้ำตาลทรายและผลพลอยได้โดยใช้เครื่อง HPLC ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
4. การเพิ่มผลผลิตอ้อยพันธุ์ขอนแก่น 3 โดยการใช้ปุ๋ยเคมีอัตราที่เหมาะสมในกลุ่มชุดดินที่ 35

 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
1. การปลูกอ้อยอย่างยั่งยืน
   2. วิธีการเก็บตัวอย่างและความสำคัญของรายการตรวจวิเคราะห์คุณภาพดิน
3. ISO/IEC 17025 คืออะไร

ความก้าวหน้างานวิจัย ศอภ.4.pdf

ศอภ.4-การเปรียบเทียบอัตราปุ๋ยที่เหมาะสม.pdf

ศอภ.4-การวิเคราะห์อ้อยหลังเก็บเกี่ยว.pdf

ศอภ.4-เพิ่มผลผลิตอ้อยโดยปุ๋ยเคมี.pdf

Scroll to Top
Skip to content