องค์ความรู้ ศอภ.3 (OCSB Learning)

                                                องค์ความรู้ ศอภ.3 (OCSB Learning)

ปีงบประมาณ พ.ศ.2558

   1. นโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศและการคุ้มครองส่วนบุคคล
   2. การตรวจโรคใบขาวด้วยเทคนิคทางชีวโมเลกุล PCR และ Nested PCR
   3. การเก็บตัวอย่างดินเพื่อการวิเคราะห์หาธาตอาหารในดินอย่างถูกวิธี

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
   1. รายงานความก้าวหน้า การวิจัยพันธุ์อ้อย ลูกผสมชุด CSB
   2. การทดสอบระดับความต้านทานต่อการเกิด โรคเหี่ยวเน่าแดงของอ้อยลูกผสมชุด CSB 12

ความก้าวหน้าการวิจัย ศอภ.3.pdf

ศอภ.3-ทดสอบเน่าแดง.pdf

Scroll to Top
Skip to content