ประกาศ เรื่องหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการออกหนังสือรับรองแสดงการได้รับสิทะชำระภาษีในและนอกโควตาตามพันธกรณีตามความตกลงการเกษตรภายใต้องค์การค้าโลก (WTO)สำหรับสินค้าน้ำตาล ปี 2558

ประกาศ เรื่องหลักเกณฑ์ วิะการ และเงื่อนไขในการออกหนังสือรับรองแสดงการได้รับสิทะชำระภา

Scroll to Top
Skip to content