หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการออกหนังสือรับรองแสดงการได้รับสิทธิชำระภาษีในและนอกโควตาตามพันธกรณีตามความตกลงการเกษตรภายใต้องค์การการค้าโลก (WTO) สำหรับสินค้าน้ำตาล ปี ๒๕๕๙ พ.ศ. ๒๕๕๘

2015-12-30-15-17-38-01.pdf

Scroll to Top
Skip to content