การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในตำแหน่ง เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน

                                              ประกาศสำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย

เรื่อง  การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย

ประกาศการขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงา

Scroll to Top
Skip to content