ประกาศคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย เรื่อง กำหนดชนิดและปริมาณน้ำตาลที่ให้โรงงานน้ำตาลผลิตในฤดูการผลิตปี ๒๕๕๕/๒๕๕๖ (บัญชีจัดสรรน้ำตาลทรายครั้งที่ ๒)

DOC01030556.pdf

Scroll to Top
Skip to content