รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งเพื่อขึ้นบัญชีเป็นผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไปตำแหน่งนักวิชาการคลัง และกำหนดวัน เวลา และสถานที่ในการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง

ประกาศสำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย   
เรื่อง   รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งเพื่อขึ้นบัญชีเป็นผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป
          ตำแหน่งนักวิชาการคลัง และกำหนดวัน เวลา และสถานที่ในการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมฯ ตำแหน่งนักวิชาการคลัง.pdf

Scroll to Top
Skip to content