หลักเกณฑ์การประเมินผลงานของบุคคล

ประกาศ ณ วันที่ 21 พฤษภาคา 2555
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย เรื่อง หลักเกณฑ์การประเมินผลงานของบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น

ประกาศหลักเกณฑ์การประเมินผลงาน.pdf

Scroll to Top
Skip to content