การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย

                                  ประกาศสำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย

เรื่อง   การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน   

         สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย

ประกาศการขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินฯ.pdf

Scroll to Top
Skip to content