รายละเอียดตัวชี้วัด ตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2555 ฉบับที่ 2 มิติภายใน การประเมินประสิทธิภาพ

Desc_KPI_2555#2.pdf

Scroll to Top
Skip to content