สอน. มุ่งสู่การเป็น องค์การแห่งการเรียนรู้

  รวมบทความเพื่อการพัฒนาการเรียนรู้ และมุ่งสู่การเป็นองค์การเรียนรู้  ของ สอน.

► การจัดการห่วงโซ่อุปทานของอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทรายและการประยุกต์ใช้
มาตรฐานน้ำตาลทรายขาว (มอก.56-2552)
  ► การจัดการความรู้ในงานราชทัณฑ์
การปรับโครงสร้างระบบอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทราย
ขอบข่ายการรับรองห้องปฏิบัติการทดสอบ
ความพึงพอใจ
  ► การวิเคราะห์หาค่าโพลาไรเซชันของน้ำตาลทรายขาว น้ำตาลทรายขาวเกรด 3 และน้ำตาลทรายดิบ
การวิเคราะห์หาค่าสีของน้ำตาลทรายขาวเกรด 1, 2, 3 น้ำตาลทรายขาวบริสุทธิ์ และน้ำตาลทรายดิบ
ระบบแบ่งปันผลประโยชน์ 
สุขภาพดี 4 อ.
รายงานการเดินทางไปราชการเพื่อศึกษาดูงานอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทราย ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน
“หลักธรรมในพระพุทธศาสนาสำหรับจรรโลงสังคม”
คุณรู้จัก “Competency” (สมรรถนะ) ดีแค่ไหน
” จริยธรรมและคุณธรรม “
คุณรู้จัก “Competency” (สมรรถนะ) ดีแค่ไหน
” EQ ” กับการพัฒนาตนเอง
ทำงานอย่างไรให้ Happy
ข้อคิดวันนี้ ” ทำดีไม่ขึ้น ทำให้มากขึ้น “
พัฒนาตนให้เป็นคนที่มี Q สมบูรณ์
หลักธรรมในการปฏิบัติงาน โดย พระราชวิจิตรปฏิภาณ 
หลักแนวคิดของเศรษฐกิจพอเพียง
The Fifth discipline
5 วิธีสร้างความสดชื่นใจ 
นโยบายของรองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม นายโฆษิต ปั้นเปี่ยมรัษฏ์
วิธีปรับตัวเองให้เป็นคนรักงาน
องค์ความรู้ที่มีการจัดเก็บ
“เพิ่มคุณค่า … พัฒนาตนเอง” …ทำอย่างไรให้ได้งานมากขึ้น ω
“Competency คืออะไร”
กฏ 5 ข้อ สู่องค์กรแห่งการเรียนรู้
“จุดมุ่งหมายของตนเอง” (Self AIM)
องค์กรทันสมัย
10 บัญญัติสู่การเพิ่มผลผลิตด้วยตัวคุณเอง
การจัดการความรู้ : จากทฤษฎีสู่การปฏิบัติ
องค์กรการเรียนรู้ – 2 
► องค์กรการเรียนรู้ – 1 

TIS56-2552.pdf

suppychain.pdf

Scroll to Top
Skip to content