MIME-Version: 1.0 X-Document-Type: Worksheet Content-Location: file:///C:/CE7816B7/END47.htm Content-Transfer-Encoding: quoted-printable Content-Type: text/html; charset="us-ascii"
 รายงū= 4;นการผลิตน้= 635;ตาลทรายของ&= #3650;รงงานน้ำตา= ;ลทั่วประเท$= 24; ประจำปีการ= 612;ลิต 2546/47
ว= ันที่ 30 เมษายน พ.ศ.2547
ลำดับ  ชื่อŭ= 0;รงงาน เปิดหีบ ถึงวันนี้ วันเดิน    ปริมาณอ้อ= 618;เข้าหีบ (ตัน)   CCS   น้ำตū= 4;ลทรายขาว (100 กก/กส)   น้ำตū= 4;ลทรายดิบ   น้ำตū= 4;ลชนิด   รวมนŭ= 7;ำตาล   น้ำตū= 4;ล/   กากนŭ= 7;ำตาล   กากนŭ= 7;ำตาล 
เคร= ;ื่อง  อ้อยŪ= 6;ด   อ้อยŭ= 2;ฟไหม้   รวมอŭ= 7;อย   ขาวธũ= 9;รมดา   ขาวบũ= 9;ิสุทธิ์   รวม นต.ขาว   ดิบเŨ= 7;กอง(ตัน)   กระสŪ= 9;บ(100กก)   รวม นต.ดิบ   อื่นŭ= 4;   ทั้งŪ= 6;ิ้น   อ้อย1$= 05;ัน   (ตัน)   /อ้อย1= 605;ัน 
ภาคเหนือ<= /td>
1 = เชียงใหม่ 23-Dec-46 04-Mar-47 73 22,634.100 14,940.670 37,574.770 13.18 21,090.00 0.00 21,090.00 1,001.000 9,928.00 19,938.00 0.00 41,028.00 109.19 1,466.250 39.02
2 แม&#= 3656;วัง 07-Dec-46 07-Mar-47 92 113,835.131 94,898.509 208,733.640 12.47 125,088.00 0.00 125,088.00 8,872.768 0.00 88,727.68 0.00 213,815.68 102.43 11,494.000 55.07
3 อุ&#= 3605;รดิตถ์ 13-Dec-46 12-Apr-47 122 128,212.650 155,145.830 283,358.480 12.46 115,000.00 0.00 115,000.00 19,558.940 0.00 195,589.40 0.00 310,589.40 109.61 12,953.050 45.71
4 ไท&#= 3618;เอกลักษณ์ 13-Dec-46 02-Apr-47 112 999,826.290 733,640.960 1,733,467.250 12.73 232,342.00 587,971.00 820,313.00 118,913.750 0.00 1,189,137.50 0.00 2,009,450.50 115.92 78,989.900 45.57
5 กำ&#= 3649;พงเพชร 16-Dec-46 28-Mar-47 104 142,638.340 664,297.350 806,935.690 11.31 313,206.50 0.00 313,206.50 54,316.700 0.00 543,167.00 0.00 856,373.50 106.13 35,548.000 44.05
6 รว&#= 3617;ผลฯ 13-Dec-46 05-Apr-47 115 297,094.790 1,094,290.330 1,391,385.120 11.73 380,788.00 0.00 380,788.00 108,911.860 0.00 1,089,118.60 0.00 1,469,906.60 105.64 54,975.000 39.51
7 นค&#= 3619;เพชร 17-Dec-46 07-Apr-47 113 339,605.960 2,096,875.710 2,436,481.670 11.99 496,353.00 525,304.50 1,021,657.50 158,207.000 0.00 1,582,070.00 0.00 2,603,727.50 106.86 94,469.460 38.77
8 เก&#= 3625;ตรไทย 07-Dec-46 23-Apr-47 139 1,578,061.310 3,131,108.320 4,709,169.630 12.29 1,038,844.00 546,609.50 1,585,453.50 347,247.260 = 2,600.00 3,475,072.60 0.00 5,060,526.10 107.46 220,508.705 46.83
9 ไท&#= 3618;รุ่งเรือง 09-Dec-46 07-Apr-47 121 1,050,726.250 989,427.420 2,040,153.670 12.30 708,691.00 329,920.00 1,038,611.00 120,615.780 0.00 1,206,157.80 0.00 2,244,768.80 110.03 92,375.450 45.28
10 พิ&#= 3625;ณุโลก 16-Dec-46 31-Mar-47 107 177,264.820 1,258,857.480 1,436,122.300 11.91 563,900.00 11,225.00 575,125.00 95,318.250 0.00 953,182.50 0.00 1,528,307.50 106.42 65,160.000 45.37
**รวม** 4,849,899.641= 10,233,482.579 15,083,382.22= 0 12.16 3,995,302.50 2,001,030.00 5,996,332.50 1,032,963.308 12,528.00 10,342,161.08 0.00 16,338,493.58= 108.32 667,939.815 44.28
ภาคก&= #3621;าง       &nbs= p;            &= nbsp;           &nbs= p;          
11 = สิงห์บุรี 09-Dec-46 13-Apr-47 127 302,410.070 998,167.090 1,300,577.160 11.88 164,653.50 320,823.00 485,476.50 90,682.740 0.00 906,827.40 0.00 1,392,303.90 107.05 60,590.100 46.59
12 สุ&#= 3614;รรณบุรี 13-Dec-46 04-Apr-47 114 102,232.520 295,200.800 397,433.320 11.48 0.00 120,654.00 120,654.00 26,750.900 0.00 267,509.00 0.00 388,163.00 97.67 17,746.390 44.65
13 รี&#= 3652;ฟน์ชัยมงคล= 13-Dec-46 12-Apr-47 122 889,976.010 561,698.960 1,451,674.970 11.57 433,454.50 151,722.00 585,176.50 91,225.330 0.00 912,253.30 283.00 1,497,712.80 103.17 64,320.000 44.31
14 ไท&#= 3618;เพิ่มพูน 22-Dec-46 08-Apr-47 109 655,931.840 217,597.700 873,529.540 11.00 361,811.00 192,953.00 554,764.00 34,075.900 0.00 340,759.00 0.00 895,523.00 102.52 38,925.000 44.56
15 ไท&#= 3618;อุตสาหกรรม= 22-Dec-46 23-Mar-47 93 382,779.300 432,828.420 815,607.720 10.87 339,422.00 193,738.00 533,160.00 28,318.200 0.00 283,182.00 0.00 816,342.00 100.09 39,157.960 48.01
16 วั&#= 3591;ขนาย 22-Dec-46 02-Apr-47 103 576,585.840 149,782.490 726,368.330 11.48 300,593.50 114,646.50 415,240.00 30,273.200 0.00 302,732.00 0.00 717,972.00 98.84 38,259.000 52.67
17 ปร&#= 3632;จวบอุตฯ 22-Dec-46 05-Apr-47 106 599,939.490 232,656.670 832,596.160 11.32 440,253.00 300,317.50 740,570.50 11,022.350 0.00 110,223.50 0.00 850,794.00 102.19 35,781.210 42.98
18 ท่&#= 3634;มะกา 22-Dec-46 23-Apr-47 124 824,028.930 385,824.680 1,209,853.610 11.05 685,551.50 393,730.50 1,079,282.00 16,503.370 0.00 165,033.70 0.00 1,244,315.70 102.85 55,032.820 45.49
19 นิ&#= 3623;กรุงไทย 22-Dec-46 20-Apr-47 121 484,367.800 283,134.110 767,501.910 11.16 410,796.50 301,656.00 712,452.50 6,747.070 0.00 67,470.70 0.00 779,923.20 101.62 34,610.230 45.09
20 กา&#= 3597;จนบุรี 13-Dec-46 15-Apr-47 125 568,512.210 1,222,660.310 1,791,172.520 11.89 672,525.00 274,132.00 946,657.00 101,568.520 0.00 1,015,685.20 0.00 1,962,342.20 109.56 75,849.000 42.35
21 ไท&#= 3618;กาญจนบุรี 22-Dec-46 15-Apr-47 116 757,355.070 233,858.670 991,213.740 11.43 895,327.50 0.00 895,327.50 8,596.450 0.00 85,964.50 0.00 981,292.00 99.00 49,010.850 49.45
22 มิ&#= 3605;รเกษตร 22-Dec-46 05-Apr-47 106 655,213.710 166,087.850 821,301.560 11.23 508,217.50 0.00 508,217.50 32,164.530 0.00 321,645.30 0.00 829,862.80 101.04 38,248.500 46.57
23 มิ&#= 3605;รผล 13-Dec-46 30-Apr-47 140 1,055,282.110 1,991,709.470 3,046,991.580 11.88 292,293.90 751,809.70 1,044,103.60 217,396.960 0.00 2,173,969.60 694.00 3,218,767.20 105.64 132,264.810 43.41
24 บ้&#= 3634;นโป่ง 22-Dec-46 01-Apr-47 102 631,066.350 113,042.350 744,108.700 11.42 151,190.00 370,033.00 521,223.00 22,555.610 0.00 225,556.10 0.00 746,779.10 100.36 32,270.350 43.37
25 รา&#= 3594;บุรี 22-Dec-46 26-Apr-47 127 752,062.980 115,715.110 867,778.090 11.37 683,124.50 123,832.00 806,956.50 6,243.590 0.00 62,435.90 0.00 869,392.40 100.19 42,447.300 48.91
26 ที.&= #3648;อ็น. 09-Dec-46 30-Apr-47 144 1,207,556.080 1,009,710.950 2,217,267.030 11.94 445,622.50 182,478.00 628,100.50 164,918.360 0.00 1,649,183.60 0.00 2,277,284.10 102.71 127,488.920 57.50
27 ปร&#= 3634;ณบุรี 15-Dec-46 11-Apr-47 119 547,786.870 74,453.420 622,240.290 11.72 327,911.00 94,787.00 422,698.00 23,008.390 0.00 230,083.90 0.00 652,781.90 104.91 24,110.525 38.75
28 สร&#= 3632;บุรี 09-Dec-46 14-Apr-47 128 1,528,205.820 893,689.800 2,421,895.620 12.13 629,383.00 371,998.00 1,001,381.00 169,467.210 0.00 1,694,672.10 0.00 2,696,053.10 111.32 119,838.520 49.48
**รวม** 12,521,293.000 9,377,818.850= 21,899,111.85= 0 11.62 7,742,130.40<= /td> 4,259,310.20 12,001,440.60 1,081,518.680 0.00 10,815,186.80= 977.00 22,817,604.40= 104.19 1,025,951.485= 46.85
ũ= 6;าคตะวันออก       &nbs= p;            &= nbsp;           &nbs= p;      
29 = นิวกว้าง 15-Dec-46 30-Apr-47 138 230,693.580 424,303.860 654,997.440 10.52 212,083.50 141,678.50 353,762.00 14,072.660 152,805.95 293,532.55 0.00 647,294.55 98.82 28,384.040 43.33
30 ชล&#= 3610;ุรี 15-Dec-46 26-Mar-47 103 89,238.250 252,383.860 341,622.110 10.43 105,777.00 0.00 105,777.00 20,261.550 0.00 202,615.50 0.00 308,392.50 90.27 14,163.610 41.46
31 สห&#= 3585;ารชลบุรี 16-Dec-46 19-Mar-47 95 202,661.360 424,453.510 627,114.870 10.73 436,646.00 50,237.00 486,883.00 14,816.680 0.00 148,166.80 0.00 635,049.80 101.27 25,424.310 40.54
32 น้&#= 3635;ตาลและอ้อย= ตะวันออ&= #3585; 13-Dec-46 02-Apr-47 112 695,662.060 936,916.580 1,632,578.640 11.99 407,640.50 277,319.00 684,959.50 88,324.550 200,323.50 1,083,569.00 0.00 1,768,528.50 108.33 79,402.000 48.64
33 ระ&#= 3618;อง 15-Dec-46 25-Mar-47 102 138,678.650 95,596.970 234,275.620 11.03 204,198.00 = 5,160.00 209,358.00 = 2,195.000 0.00 21,950.00 0.00 231,308.00 98.73 12,828.000 54.76
**รวม** 1,356,933.900 2,133,654.780 3,490,588.680 11.27 1,366,345.00 474,394.50 1,840,739.50 139,670.440 353,129.45 1,749,833.85 0.00 3,590,573.35 102.86 160,201.960 45.90
ภาค= ;ตะวันออกเฉ$= 37;ยงเหนือ       &nbs= p;            &= nbsp;        
34 อี= 626;าน 25-Nov-46 12-Apr-47 140 722,076.120 296,348.780 1,018,424.900 12.48 374,095.00 0.00 374,095.00 79,295.710 0.00 792,957.10 0.00 1,167,052.10 114.59 38,249.910 37.56
35 มิตรผล(= กาฬสินธุ์) 23-Nov-46 21-Mar-47 120 1,304,925.700 396,703.670 1,701,629.370 12.68 246,999.00 497,696.30 744,695.30 115,342.700 120,146.50 1,273,573.50 13,686.00 2,031,954.80 119.41 68,936.820 40.51
36 เกษตรผ&= #3621; 23-Nov-46 31-Mar-47 130 714,918.500 747,045.050 1,461,963.550 12.82 465,113.50 0.00 465,113.50 72,639.550 446,621.50 1,173,017.00 0.00 1,638,130.50 112.05 58,098.500 39.74
37 โคราช 01-Dec-46 30-Apr-47 152 1,810,998.070 670,388.070 2,481,386.140 11.92 2,043,990.00 40,510.00 2,084,500.00 61,483.360 12,000.00 626,833.60 0.00 2,711,333.60 109.27 136,125.850 54.86
38 มิตรภู&= #3648;วียง 26-Nov-46 08-Apr-47 135 2,273,296.850 233,342.360 2,506,639.210 12.76 626,063.75 0.00 626,063.75 210,660.490 205,990.50 2,312,595.40 25,501.36 2,964,160.51 118.25 96,492.400 38.49
39 อ่างเว&= #3637;ยน 01-Dec-46 30-Apr-47 152 2,060,525.490 428,138.200 2,488,663.690 12.53 742,872.50 148,057.50 890,930.00 140,874.250 464,643.00 1,873,385.50 0.00 2,764,315.50 111.08 122,807.730 49.35
40 เอ็น.วา= ย.ชูการ์ 07-Dec-46 30-Apr-47 146 970,647.090 741,241.880 1,711,888.970 12.27 782,312.50 572,239.00 1,354,551.50 24,965.290 275,968.50 525,621.40 0.00 1,880,172.90 109.83 81,899.385 47.84
41 เริ่มอ&= #3640;ดม 08-Dec-46 09-Apr-47 124 1,125,483.900 766,982.000 1,892,465.900 12.56 880,385.00 0.00 880,385.00 103,080.016 66,905.00 1,097,705.16 0.00 1,978,090.16 104.52 82,154.720 43.41
42 กุมภวา&= #3611;ี 24-Nov-46 30-Apr-47 159 829,138.580 623,735.610 1,452,874.190 13.06 491,064.50 338,486.00 829,550.50 80,343.650 0.00 803,436.50 13,325.20 1,646,312.20 113.31 62,146.000 42.77
43 ขอนแก่&= #3609; 01-Dec-46 30-Apr-47 152 1,786,450.190 632,767.480 2,419,217.670 12.45 1,241,491.25 602,891.00 1,844,382.25 73,444.740 249,676.00 984,123.40 0.00 2,828,505.65 116.92 111,799.870 46.21
44 สหเรือ&= #3591; 24-Nov-46 02-Apr-47 131 630,501.660 318,105.310 948,606.970 12.89 1,000,589.50 0.00 1,000,589.50 6,248.490 0.00 62,484.90 0.00 1,063,074.40 112.07 54,489.870 57.44
45 บุรีรั&= #3617;ย์ 01-Dec-46 02-Apr-47 124 603,346.460 407,981.200 1,011,327.660 12.17 321,440.50 0.00 321,440.50 39,653.300 432,601.00 829,134.00 0.00 1,150,574.50 113.77 43,931.640 43.44
46 รวมเกษ&= #3605;รกร 03-Dec-46 30-Apr-47 150 2,399,194.360 516,997.390 2,916,191.750 12.70 476,035.50 1,114,939.50 1,590,975.00 172,803.630 0.00 1,728,036.30 0.00 3,319,011.30 113.81 130,110.780 44.62
**รวม** 17,231,502.97= 0 6,779,777.000= 24,011,279.97= 0 12.54 9,692,452.50 3,314,819.30 13,007,271.80= 1,180,835.176= 2,274,552.00 14,082,903.76 52,512.56 27,142,688.12= 113.04 1,087,243.475= 45.28
รวมทั้งส&= #3636;้น 35,959,629.511 28,524,733.20= 9 64,484,362.72= 0 12.07 22,796,230.40= 10,049,554.00 32,845,784.40= 3,434,987.604= 2,640,209.45 36,990,085.49= 53,489.56 69,889,359.45= 108.38 2,941,336.735= 45.61
หมายเห&= #3605;ุ 1. ข้อมูล c.c.s. เฉลี่ยที่ไ= 604;้เป็นข้อมู&= #3621;เบื้องต้นเ= ;ท่านั้น 10. รง.น้ำตาลมิ&#= 3605;รกาฬสินธุ์ ผลิตน้ำตาล= 588;าราเมล ถึงวันนี้จ= 635;นวน 13,686.00 กระสอบ (100 กก.= )
2. รง.น้ำตาลกุ&#= 3617;ภวาปี ผลิต H.T.M. รวมไว้ในช่= 629;งกากน้ำตาล&= #3606;ึงวันนี้จำ= ;นวน 130.000 เมตริกตัน 11. รง.น้ำตาลรี&#= 3652;ฟน์ชัยมงคล ผลิตน้ำตาล= 588;าราเมล ถึงวันนี้จ= 635;นวน 160.00 กระสอบ(100 กก.)
3. รง.น้ำตาลกุ&#= 3617;ภวาปี ผลิตน้ำตาล NON  CENTRIFUGAL ถ$= 38;งวันนี้จำน&#= 3623;น 13,325.20 กระสอบ(100 กก.)= 12. รง.น้ำตาลมิ&#= 3605;รผลผลิตน้ำ= ตาลทรายกรวŨ= 4;รวมไว้ในช่= 629;งน้ำตาลชนิ&= #3604;อื่น ๆ ถึงวันน้จำ= 609;วน 694.00 กระสอบ (100 กก.)
4. รง.น้ำตาลโค&#= 3619;าช ผลิตน้ำตาล= 607;รายดิบไฮโพ&= #3621; รวมไว้ในช่= 629;งน้ำตาลทรา&= #3618;ดิบกระสอบ ถึงวันนี้จ= 635;นวน 12,000.00 กระสอบ(100 กก.)= 13. รง.น้ำตาลมิ&#= 3605;รภูเวียง ผลิตน้ำตาล= 611;ี๊บรวมไว้ใ&= #3609;ช่องน้ำตาล= ;ชนิดอื่นๆ ถึงวันนี้จ= 635;นวน 810.16 กระสอบ(100 กก.) 
5. รง.น้ำตาลมิ&#= 3605;รภูเวียง ผลิตน้ำตาล= 607;รายดิบไฮโพ&= #3621; รวมไว้ในช่= 629;งน้ำตาลทรา&= #3618;ดิบกระสอบ ถึงวันนี้จ= 635;นวน 205,990.50 กระสอบ(100 กก.= ) 14. รง.น้ำตาลมิ&#= 3605;รภูเวียง ผลิตน้ำตาล= 607;รายแดงรวมไ&= #3623;้ในช่องน้ำ= ;ตาลชนิดอื่$= 09;ๆ ถึงวันนี้จ= 635;นวน 24,691.20 กระสอบ(100 กก.)=
6. รง.น้ำตาลอ่&#= 3634;งเวียน ผลิตน้ำตาล= 607;รายดิบไฮโพ&= #3621; รวมไว้ในช่= 629;งน้ำตาลทรา&= #3618;ดิบกระสอบ ถึงวันนี้จ= 635;นวน 464,643.00 กระสอบ(100 กก.= ) 15. รง.น้ำตาลรี&#= 3652;ฟน์ชัยมงคล= ผลิตน้ำตาลŨ= 7;รายแดงรวมไ= 623;้ในช่องน้ำ&= #3605;าลชนิดอื่น ๆ ถึงวันนี้&#= 3592;ำนวน 123.00 กระสอบ(100 กก.)
7. รง.น้ำตาลเอ&#= 3655;น.วาย.ชูการŮ= 0; ผลิตน้ำตาล= 607;รายดิบไฮโพ&= #3621; รวมไว้ในช่= 629;งน้ำตาลทรา&= #3618;ดิบกระสอบ ถึงวันนี้จ= 635;นวน 275,968.50 กระสอบ(100 กก.= ) 16. รง.ที่นำน้ำ&#= 3605;าลทรายดิบเ= ทกองไปละลาũ= 8;ในฤดูหีบมี รง.น้ำตาลพิ&#= 3625;ณุโลก, รง.น้ำตาลไท&#= 3618;รุ่งเรือง, รง.กำแพงเพช&#= 3619;, รง.รวมผล,รง.ส= ิงห์บุรี,สร$= 32;บุรี  
8. รง.น้ำตาลบุ&#= 3619;ีรัมย์ ผลิตน้ำตาล= 607;รายดิบไฮโพ&= #3621; รวมไว้ในช่= 629;งน้ำตาลทรา&= #3618;ดิบกระสอบ ถึงวันนี้จ= 635;นวน 432,601.00 กระสอบ(100 กก.= ) 17. รง.ที่นำน้ำ&#= 3605;าลทรายดิบเ= ทกองมาละลาũ= 8;ต่อเนื่องห= 621;ังจากหยุดร&= #3633;บอ้อยแล้วม= ;ี ร.ง. มิตรผล,นิ= ;วกว้างฯ,ที.เ&#= 3629;็น. ,โคราช,อ่างเ&= #3623;ียน,เอ็น.วา$= 18;.ชูการ์
9. รง.น้ำตาลกำ&#= 3649;พงเพชร ผลิตน้ำตาล= 607;รายดิบไฮโพ&= #3621; รวมไว้ในช่= 629;งน้ำตาลทรา&= #3618;ดิบเทกอง ถึงวันนี้จ= 635;นวน 106,869.30 กระสอบ(100 กก.= )        รง.กุมภวาป&#= 3637;,ขอนแก่น