Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

ปฎิทินกิจกรรม vote & poll จดหมายข่าว
OCSB Intramail
OCSB Facebook

ราคาซื้อขายน้ำตาล ตลาดล่วงหน้า

ราคาปิด ณ วันที่ 05 กุมภาพันธ์ 2559
ที่มา : FT COMMODITIES & AGRICULTURE
น้ำตาลทรายขาว นิวยอร์ค No.11
เดือน
+/-
ราคาปิด
มี.ค. 59
0.38
13.27
พ.ค. 59
0.30
13.14
ก.ค. 59
0.26
13.02
ต.ค. 59
0.26
13.21
มี.ค. 60
0.27
13.80
หน่วย : เซ็นต์/ปอนด์
น้ำตาลทรายขาว ลอนดอน No.5
เดือน
+/-
ราคาปิด
มี.ค. 59
3.90
396.00
พ.ค. 59
5.50
385.50
ส.ค. 59
5.40
379.80
ต.ค. 59
4.80
375.50
ธ.ค. 59
4.40
379.30
มี.ค. 60
4.60
383.40
หน่วย : เหรียญสหรัฐ/ตัน
อัตราแลกเปลี่ยน เงินตราต่างประเทศ
ราคาปิด ณ วันที่ 05 กุมภาพันธ์ 2559
ที่มา : ธนาคารแห่งประเทศไทย
selling
telex
bill
USD
35.7353
35.4119
35.3208
EUR
40.1943
39.4810
39.3800
JPY 100
30.7740
30.1210
30.0402
โรงงานน้ำตาล สถาบันชาวอ้อย ระบบงานภูมิสารสนเทศ (GIS) รายงานการผลิตอ้อยและน้ำตาลทราย ขอใช้บริการสารสนเทศ สอน. ระบบสืบค้นข้อมูลการขนย้ายน้ำตาลทราย สอน.ใสสะอาด จรรยาข้าราชการ สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย ข้อมูลข่าวสาร ตาม พรบ. อ้อยและน้ำตาลทราย ศูนย์ปฏิบัติการ สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย KM สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาล ทราย IPA สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาล ทราย คู่มือบริการสำหรับประชาชน ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ โครงการว่าจ้างที่ปรึกษา สอน. ข้อมูลการพัฒนาประสิทธิภาพระบบสารสนเทศ สอน. 
ข้อมูลเปิดภาครัฐ
แบบสำรวจความคิดเห็นของข้าราชการต่อการมีวินัย

รับแจ้งเหตุร้องเรียนผ่านทางรัฐมนตรีว่ากระทรวงอุตสาหกรรม

คลิกเพื่อดาวน์โหลดใบอนุญาตใช้เมล์คลิกเพื่อดาวน์โหลดคู่มือการติดตั้งใบอนุญาตใช้เมล์
หน้าหลัก > กระดานสนทนา > ทั่วไป > สอน.ร่วมประชุมเสวนาวิชาการอ้อย
น้องส้มจุก น้องส้มจุก
สอน.ร่วมประชุมเสวนาวิชาการอ้อย

น้องส้มจุก
offline
172.27.5.13
ตอบกระทู้ | แจ้งลบ | 01 กันยายน 2554, 14:34 น.
back
เมื่อวันที่ 30-31 สิงหาคม 2554 ที่ผ่านมา สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทรายนำโดย รอน.นายอุฤทธิ์ ศรีหนองโคตร ร่วมการประชุมเสวนาวิชาการอ้อย เรื่อง วิกฤติและโอกาสอ้อยไทยในเวทีโลก ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรสุพรรณบุรี
30.0402
น้องส้มจุก
offline
172.27.5.13
ตอบกระทู้ | แจ้งลบ | 01 กันยายน 2554, 14:37 น.
ในการนี้ รอน.นายอุฤทธิ์ ศรีหนองโคตร ร่วมเป็นองค์ปาถก ในการอภิปรายร่วมเรื่อง วิกฤติและโอกาสอ้อยไทยในเวทีโลก โดย รอน. ได้ชี้ให้เห็นแนวโน้ม และโอกาสของอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทรายของประเทศไทย ที่ยังคงชัดเจนในอนาคต รวมทั้งมุ่งเน้นการรณรงค์ให้มีการผลิตอ้อยที่สด สะอาด และหวาน ตามแนวนโยบายของ ลอน.
ไฟล์แนบ
  
30.0402
น้องส้มจุก
offline
172.27.5.13
ตอบกระทู้ | แจ้งลบ | 01 กันยายน 2554, 14:42 น.
โดยในงานนี้ มีผู้เข้าร่วมจากหลายหน่วยงาน รวมกว่า 200 คน จากกรมวิชาการเกษตร มหาวิทยาลัยขอนแก่น ตัวแทนโรงงานน้ำตาลต่าง ๆ สมาคมชาวไร่อ้อย ชาวไร่อ้อย และสำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย โดยมีแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ระหว่างกัน
ไฟล์แนบ
  
30.0402
น้องส้มจุก
offline
172.27.5.13
ตอบกระทู้ | แจ้งลบ | 01 กันยายน 2554, 14:43 น.
ปรึกษาหารือ เพื่อหาทางออกในการพัฒนา และส่งเสริมการวิจัยพัฒนาของอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทรายของประเทศไทย
ไฟล์แนบ
  
30.0402
น้องส้มจุก
offline
172.27.5.13
ตอบกระทู้ | แจ้งลบ | 01 กันยายน 2554, 14:45 น.
มีการนำเสนองานวิจัยเรื่องพันธุ์อ้อย และเรื่องอื่น ๆ อีกมากมายจากหน่วยงานต่าง ๆ
ไฟล์แนบ
  
30.0402
น้องส้มจุก
offline
172.27.5.13
ตอบกระทู้ | แจ้งลบ | 01 กันยายน 2554, 14:46 น.

สำหรับ สอน. มอบหมายให้นายอดุลย์ พงษ์พัว นำเสนอเรื่องการวิจัยและปรับปรุงพันธุ์อ้อยของ สอน.

ไฟล์แนบ
  
30.0402
น้องส้มจุก
offline
172.27.5.13
ตอบกระทู้ | แจ้งลบ | 01 กันยายน 2554, 14:46 น.
รวมถึงการวิจัยและพัฒนาเรื่องโรคและแมลงศัตรูอ้อย
ไฟล์แนบ
  
30.0402
น้องส้มจุก
offline
172.27.5.13
ตอบกระทู้ | แจ้งลบ | 01 กันยายน 2554, 14:47 น.
และตัวแทนจากโรงงานน้ำตาล ก็ได้ร่วมนำเสนองานวิจัย และพัฒนาต่าง ๆ
ไฟล์แนบ
  
30.0402
น้องส้มจุก
offline
172.27.5.13
ตอบกระทู้ | แจ้งลบ | 01 กันยายน 2554, 14:48 น.
มีการนำเสนอเครื่องมือเครื่องจักรกล ซึ่งได้มีการพัฒนาเป็นต้นแบบ
ไฟล์แนบ
  
30.0402
น้องส้มจุก
offline
172.27.5.13
ตอบกระทู้ | แจ้งลบ | 01 กันยายน 2554, 14:48 น.
พร้อมทั้งบริษัทต่าง ๆ ก็ได้นำเสนอสินค้าด้วย
ไฟล์แนบ
  
30.0402
น้องส้มจุก
offline
172.27.5.13
ตอบกระทู้ | แจ้งลบ | 01 กันยายน 2554, 14:49 น.
ในการนี้ ชาวไร่อ้อยจากพื้นที่ต่าง ๆ ก็ได้นำนวัตกรรม ที่เกิดจากความคิดและการพัฒนา มาแลกเปลี่ยนความรู้ระหว่างกันด้วย
ไฟล์แนบ