Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

ปฎิทินกิจกรรม vote & poll จดหมายข่าว
OCSB Intramail
OCSB Facebook    OCSB Youtube
เดือน มิถุนายน 2562
ขาวธรรมดา
14.54
ขาวบริสุทธิ์
17.20
หน่วย : บาท/กิโลกรัม
ระบบงานส่งออกน้ำตาลทราย
ระบบงาน
ระบบงาน นำเข้า-ส่งออก ผ่าน NSW
ระเบียบการนำเข้าและส่งออกน้ำตาลทราย
ข้อมูลอุตสาหกรรมชีวภาพ
ร้องเรียน
รับแจ้งซ่อม

ราคาซื้อขายน้ำตาล ตลาดล่วงหน้า

ราคาปิด ณ วันที่ 12 กรกฎาคม 2562
ที่มา : FT COMMODITIES & AGRICULTURE
น้ำตาลทรายขาว นิวยอร์ค No.11
เดือนส่งมอบ
+/-
ราคาปิด
ต.ค. 62
-0.08
12.30
มี.ค. 63
-0.08
13.30
พ.ค. 63
-0.09
13.39
ก.ค. 63
-0.09
13.49
ต.ค. 63
-0.09
13.65
หน่วย : เซนต์/ปอนด์
น้ำตาลทรายขาว ลอนดอน No.5
เดือนส่งมอบ
+/-
ราคาปิด
ส.ค. 62
-10.90
306.80
ต.ค. 62
-1.80
323.20
ธ.ค. 62
-1.20
332.20
มี.ค. 63
-1.10
342.90
พ.ค. 63
-1.20
350.40
ส.ค. 63
-1.00
359.10
หน่วย : เหรียญสหรัฐ/ตัน
อัตราแลกเปลี่ยน เงินตราต่างประเทศ
ราคาปิด ณ วันที่ 12 กรกฎาคม 2562
ที่มา : ธนาคารแห่งประเทศไทย
selling
telex
bill
USD
30.9452
30.6237
30.5323
EUR
35.0076
34.3189
34.2110
JPY 100
28.7695
28.0186
27.9091
โรงงานน้ำตาล สถาบันชาวอ้อย ระบบงานภูมิสารสนเทศ (GIS) ขอใช้บริการสารสนเทศ สอน. ระบบสืบค้นข้อมูลการขนย้ายน้ำตาลทราย จรรยาข้าราชการ สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย ข้อมูลข่าวสาร ตาม พรบ. อ้อยและน้ำตาลทราย สมัครงานออนไลน์ พื้นที่ปลูกและปริมาณการผลิตอ้อย KM สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาล ทราย คู่มือบริการสำหรับประชาชน ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ งานวิจัยด้านอ้อย น้ำตาลทราย และอุตสาหกรรมต่อเนื่อง. ข้อมูลเปิดภาครัฐ


รับแจ้งเหตุร้องเรียนผ่านทางรัฐมนตรีว่ากระทรวงอุตสาหกรรม

ชมรมอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สอน.


คลิกเพื่อดาวน์โหลดใบอนุญาตใช้เมล์คลิกเพื่อดาวน์โหลดคู่มือการติดตั้งใบอนุญาตใช้เมล์
โหวด
vote
ท่านมีความพึงพอใจต่อการให้บริการเว็บไซต์ของ สอน.อย่างไร
vote
ท่านเป็นผู้ใช้บริการในกลุ่มใด
vote
ท่านมีความพึงพอใจในการนำเสนอหัวข้อ "สรุปข่าวความเคลื่อนไหวของอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทราย" อย่างไร
vote
ท่านมีความพึงพอใจต่อการใช้ประโยชน์ข้อมูลสารสนเทศในเว็บนี้อย่างไร
vote
ท่านมีความพึงพอใจหรือความเห็นเกี่ยวกับรูปแบบการนำเสนอเนื้อหาในเว็บนี้อย่างไร
vote
ท่านมีความพึงพอใจหรือความเห็นเกี่ยวกับการแสดงภาพกราฟฟิกของเว็บนี้อย่างไร