Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

ปฎิทินกิจกรรม vote & poll จดหมายข่าว
OCSB Intramail
สมัครงานออนไลน์
OCSB Facebook
OCSB Facebook
ระบบชี้นำเตือนภัยอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทราย

ราคาซื้อขายน้ำตาล ตลาดล่วงหน้า

ราคาปิด ณ วันที่ 27 มีนาคม 2560
ที่มา : FT COMMODITIES & AGRICULTURE
น้ำตาลทรายขาว นิวยอร์ค No.11
เดือนส่งมอบ
+/-
ราคาปิด
พ.ค. 60
-0.01
17.70
ก.ค. 60
-0.01
17.68
ต.ค. 60
-0.02
17.79
มี.ค. 61
-0.03
18.13
พ.ค. 61
-0.03
17.88
หน่วย : เซนต์/ปอนด์
น้ำตาลทรายขาว ลอนดอน No.5
เดือนส่งมอบ
+/-
ราคาปิด
พ.ค. 60
-3.10
497.90
ส.ค. 60
-1.00
492.70
ต.ค. 60
0.00
480.20
ธ.ค. 60
0.60
473.00
มี.ค. 61
0.90
473.10
พ.ค. 61
1.30
472.70
หน่วย : เหรียญสหรัฐ/ตัน
อัตราแลกเปลี่ยน เงินตราต่างประเทศ
ราคาปิด ณ วันที่ 27 มีนาคม 2560
ที่มา : ธนาคารแห่งประเทศไทย
selling
telex
bill
USD
34.6382
34.3093
34.2308
EUR
37.7420
37.0181
36.9184
JPY 100
31.6180
30.8852
30.8043
โรงงานน้ำตาล สถาบันชาวอ้อย ระบบงานภูมิสารสนเทศ (GIS) รายงานการผลิตอ้อยและน้ำตาลทราย ขอใช้บริการสารสนเทศ สอน. ระบบสืบค้นข้อมูลการขนย้ายน้ำตาลทราย สอน.ใสสะอาด จรรยาข้าราชการ สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย ข้อมูลข่าวสาร ตาม พรบ. อ้อยและน้ำตาลทราย ศูนย์ปฏิบัติการ สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย สารสนเทศเพื่อการผลิตอ้อย KM สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาล ทราย IPA สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาล ทราย คู่มือบริการสำหรับประชาชน ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ โครงการว่าจ้างที่ปรึกษา สอน. ข้อมูลการพัฒนาประสิทธิภาพระบบสารสนเทศ สอน. 
ข้อมูลเปิดภาครัฐ
แบบสำรวจพฤติกรรมผู้ใช้อินเตอร์เน็ตในประเทศไทย ปี 2559

แบบสำรวจความคิดเห็นของข้าราชการต่อการมีวินัย

รางวัลอุตสาหกรรม ประจำปพ.ศ.2560

รับแจ้งเหตุร้องเรียนผ่านทางรัฐมนตรีว่ากระทรวงอุตสาหกรรม

คลิกเพื่อดาวน์โหลดใบอนุญาตใช้เมล์คลิกเพื่อดาวน์โหลดคู่มือการติดตั้งใบอนุญาตใช้เมล์
หน้าหลัก > คำคาม-คำตอบ

 

การซื้อขายอ้อยตามค่าความหวานเป็นอย่างไร

 

             การซื้อขายอ้อยตามค่าความหวานเริ่มใช้ตั้งแต่ฤดูการผลิตปี 2535/36 เป็นต้นมา โดยกำหนดให้ซื้อขายอ้อยตามคุณภาพความหวานวัดเป็น ซี.ซี.เอส. (Commercial Cane Sugar : C.C.S.) ซึ่งหมายความว่า ราคาอ้อยจะผันแปรไปตามคุณภาพหรือความหวาน ดังนั้น หากอ้อยมีความหวานมาก คือมีค่า ซี.ซี.เอส. สูง ชาวไร่อ้อยจะได้รับราคาอ้อยสูงขึ้นด้วย

C.C.S. คือ อะไร

            ย่อมาจากคำว่า Commercial Cane Sugar เป็นระบบการคิดคุณภาพของอ้อย ซึ่งได้นำแบบอย่างมาจากระบบการซื้อขายอ้อยของประเทศออสเตรเลีย
            คำว่า C.C.S. หมายถึง ปริมาณของน้ำตาลที่มีอยู่ในอ้อย ซึ่งสามารถหีบสกัดออกมาได้เป็นน้ำตาลทรายขาวบริสุทธิ์ ซึ่งตามมาตรฐาน C.C.S. กำหนดวิธีคิดว่า ในระหว่างผ่านกรรมวิธีการผลิต ถ้ามีสิ่งที่ไม่บริสุทธิ์ที่ละลายอยู่ในน้ำอ้อย 1 ส่วน จะทำให้สูญเสียน้ำตาลไป 50% ของจำนวนสิ่งที่ไม่บริสุทธิ์ อ้อย 10 C.C.S. จึงหมายถึง เมื่อนำอ้อยมาผ่านกระบวนการผลิต จะได้น้ำตาลทรายขาวบริสุทธิ์ 10% ดังนั้น อ้อย 1 ตัน หรือ 1,000 กิโลกรัม จะได้น้ำตาลทรายขาวบริสุทธิ์ 100 กิโลกรัม

สูตรการคิดคำนวณราคาอ้อย เป็นอย่างไร

         ราคาอ้อย = รายได้ส่วนที่ 1 + (รายได้ส่วนที่ 2 X ค่า ซี.ซี.เอส. ที่ได้)+รายได้จากกากน้ำตาล
         รายได้ส่วนที่ 1 = รายรับจากการขายน้ำตาลที่คิดตามน้ำหนัก= รายรับจากการขายน้ำตาลที่คิดตามน้ำหนัก
         รายได้ส่วนที่ 2 = รายรับจากการขายน้ำตาลที่คิดตามค่าความหวาน=รายรับจากการขายน้ำตาลที่คิดตามค่าความหวาน
         ยกตัวอย่าง
         รายได้ส่วนที่ 1 = รายรับจากการขายน้ำตาลที่คิดตามน้ำหนัก คือ 200 บาท/ตันอ้อย
         รายได้ส่วนที่ 2 = รายรับจากการขายน้ำตาลที่คิดตามค่าความหวาน คือ 40 บาท/ตันอ้อย/ 1 C.C.S.
         ค่า ซี.ซี.เอส = 12 C.C.S.
         รายได้จากกากน้ำตาล = 20 บาท/ตันอ้อย
         ราคาอ้อย = 200 + (40 X 12) + 20 = 700 บาท/ตันอ้อย

พันธุ์อ้อยที่สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทรายแนะนำ

           ตามประกาศคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย เรื่อง กำหนดพันธุ์อ้อยที่เหมาะสมเพื่อส่งเสริมให้ชาวไร่อ้อยปลูกในท้องที่ที่คณะกรรมการกำหนด พ.ศ.2548 มีจำนวน 35 พันธุ์ ซึ่งจะมีความเหมาะสมแตกต่างกันไปตามพื้นที่เพาะปลูกของแต่ละภาค ผู้สนใจสามารถติดต่อขอทราบข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
                   1. สำนักพัฒนาอ้อย น้ำตาลทราย และอุตสาหกรรมต่อเนื่อง โทร 0 2202 3069
                   2. ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทรายภาคต่าง ๆ 4 แห่ง ได้แก่
                                    ภาค 1 กาญจนบุรี      โทร  0 3469 8189 
                                    ภาค 2 กำแพงเพชร     โทร 0 5585 0844 - 5 
                                    ภาค 3 ชลบุรี            โทร 0 3834 1981 - 2
                                    ภาค 4 อุดรธานี          โทร 0 4239 8544