Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

ปฎิทินกิจกรรม vote & poll จดหมายข่าว
OCSB Intramail
OCSB Facebook    OCSB Youtube
เดือน มิถุนายน 2561
ขาวธรรมดา
16.85
ขาวบริสุทธิ์
17.99
หน่วย : บาท/กิโลกรัม
ระบบงานส่งออกน้ำตาลทราย
ระบบงาน
ระเบียบการนำเข้าและส่งออกน้ำตาลทราย
ข้อมูลอุตสาหกรรมชีวภาพ

ราคาซื้อขายน้ำตาล ตลาดล่วงหน้า

ราคาปิด ณ วันที่ 18 กรกฎาคม 2561
ที่มา : FT COMMODITIES & AGRICULTURE
น้ำตาลทรายขาว นิวยอร์ค No.11
เดือนส่งมอบ
+/-
ราคาปิด
ต.ค. 61
-0.05
11.08
มี.ค. 62
-0.06
11.77
พ.ค. 62
-0.04
11.91
ก.ค. 62
-0.04
12.04
ต.ค. 62
-0.04
12.28
หน่วย : เซนต์/ปอนด์
น้ำตาลทรายขาว ลอนดอน No.5
เดือนส่งมอบ
+/-
ราคาปิด
ต.ค. 61
-4.20
322.10
ธ.ค. 61
-3.10
320.30
มี.ค. 62
-1.70
324.60
พ.ค. 62
-1.30
328.30
ส.ค. 62
-1.00
332.00
ต.ค. 62
-0.80
335.10
หน่วย : เหรียญสหรัฐ/ตัน
อัตราแลกเปลี่ยน เงินตราต่างประเทศ
ราคาปิด ณ วันที่ 18 กรกฎาคม 2561
ที่มา : ธนาคารแห่งประเทศไทย
selling
telex
bill
USD
33.5072
33.1508
33.0752
EUR
39.2040
38.4599
38.3515
JPY 100
29.8746
29.1397
29.0606
โรงงานน้ำตาล สถาบันชาวอ้อย ระบบงานภูมิสารสนเทศ (GIS) รายงานการผลิตอ้อยและน้ำตาลทราย ขอใช้บริการสารสนเทศ สอน. ระบบสืบค้นข้อมูลการขนย้ายน้ำตาลทราย สอน.ใสสะอาด จรรยาข้าราชการ สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย ข้อมูลข่าวสาร ตาม พรบ. อ้อยและน้ำตาลทราย สมัครงานออนไลน์ ระบบชี้นำเตือนภัยอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทราย ศูนย์ปฏิบัติการ สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย สารสนเทศเพื่อการผลิตอ้อย KM สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาล ทราย IPA สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาล ทราย คู่มือบริการสำหรับประชาชน ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ โครงการว่าจ้างที่ปรึกษา สอน. ข้อมูลการพัฒนาประสิทธิภาพระบบสารสนเทศ สอน. 
ข้อมูลเปิดภาครัฐ


รับแจ้งเหตุร้องเรียนผ่านทางรัฐมนตรีว่ากระทรวงอุตสาหกรรม

ชมรมอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สอน.


คลิกเพื่อดาวน์โหลดใบอนุญาตใช้เมล์คลิกเพื่อดาวน์โหลดคู่มือการติดตั้งใบอนุญาตใช้เมล์
หน้าหลัก > โรงงานน้ำตาล
ภาคเหนือ
ภาคกลาง
ภาคตะวันออก
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ภาคใต้
alpha