ปฎิทินกิจกรรม vote & poll จดหมายข่าว

OCSB Intramail
OCSB Facebook    OCSB Facebook
OCSB Twitter    OCSB Youtube
ระบบงานส่งออก-นำเข้าน้ำตาลทราย
ระเบียบการนำเข้าและส่งออกน้ำตาลทราย
ระบบงานจดทะเบียนชาวไร่อ้อย
ข้อมูลอชี้นำเตือนภัยอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทราย
ข้อมูลอุตสาหกรรมชีวภาพ
ร้องเรียน
รับแจ้งซ่อม

ราคาซื้อขายน้ำตาล ตลาดล่วงหน้า

ราคาปิด ณ วันที่ 24 มีนาคม 2566
ที่มา : FT COMMODITIES & AGRICULTURE
น้ำตาลทรายขาว นิวยอร์ค No.11
เดือนส่งมอบ
+/-
ราคาปิด
พ.ค. 66
-0.07
20.82
ก.ค. 66
-0.05
20.34
ต.ค. 66
-0.04
20.07
มี.ค. 67
-0.05
20.00
พ.ค. 67
-0.06
18.94
หน่วย : เซนต์/ปอนด์
น้ำตาลทรายขาว ลอนดอน No.5
เดือนส่งมอบ
+/-
ราคาปิด
พ.ค. 66
-0.20
597.60
ส.ค. 66
0.20
583.20
ต.ค. 66
0.70
567.30
ธ.ค. 66
0.60
554.70
มี.ค. 67
-0.20
544.00
พ.ค. 67
-0.10
533.00
หน่วย : เหรียญสหรัฐ/ตัน
อัตราแลกเปลี่ยน เงินตราต่างประเทศ
ราคาปิด ณ วันที่ 24 มีนาคม 2566
ที่มา : ธนาคารแห่งประเทศไทย
selling
telex
bill
USD
34.2635
33.9359
33.8458
EUR
37.2485
36.5442
36.4384
JPY 100
26.5121
25.8248
25.7277


รับแจ้งเหตุร้องเรียนผ่านทางรัฐมนตรีว่ากระทรวงอุตสาหกรรม

ชมรมอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สอน.


คลิกเพื่อดาวน์โหลดใบอนุญาตใช้เมล์คลิกเพื่อดาวน์โหลดคู่มือการติดตั้งใบอนุญาตใช้เมล์
 
ติดต่อเรา
ชื่อ :  
อีเมล์ :  
หัวข้อ :  
รายละเอียด :  
กรอกรหัส :  
    ตกลง ยกเลิก
สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย

สำนักงานเลขานุการกรม  สำนักงานเลขานุการกรม
- ฝ่ายบริหารงานทั่วไป ชั้น 2
โทรศัพท์ : 0-2430-6812 ต่อ 2811
โทรสาร : 0-2354-1651
อีเมล์ : ocsb_0603@ocsb.go.th
- กลุ่มงานการเงินและการคลัง ชั้น 2
โทรศัพท์ : 0-2430-6812 ต่อ 2816
โทรสาร : 0-2354-3441
อีเมล์ : ocsb_0603@ocsb.go.th
- กลุ่มช่วยอำนวยการและประชาสัมพันธ์ ชั้น 2
โทรศัพท์ : 0-2430-6812 ต่อ 2813
โทรสาร : 0-2354-3437
อีเมล์ : ocsb_0603@ocsb.go.th
- กลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล ชั้น 2
โทรศัพท์ : 0-2430-6812 ต่อ 2812
โทรสาร : 0-2354-3437
อีเมล์ : ocsb_0603@ocsb.go.th
- กลุ่มงานงบประมาณ ชั้น 2
โทรศัพท์ : 0-2430-6812 ต่อ 2817
โทรสาร : 0-2354-1647
อีเมล์ : ocsb_0603@ocsb.go.th
- กลุ่มงานนิติกร ชั้น 6
โทรศัพท์ : 0-2430-6812 ต่อ 6837
โทรสาร : 0-2202-3069
อีเมล์ : ocsb_0603@ocsb.go.th
- กลุ่มพัฒนาระบบบริหารราชการ ชั้น 6
โทรศัพท์ : 0-2430-6812 ต่อ 6840
โทรสาร : 0-2202-3083
อีเมล์ : ocsb_0602@ocsb.go.th
- กลุ่มตรวจสอบภายใน ชั้น 6
โทรศัพท์ : 0-2430-6812 ต่อ 6842
โทรสาร : 0-2202-3083
อีเมล์ : ocsb_0601@ocsb.go.th

กองยุทธศาสตร์และแผนงาน  กองยุทธศาสตร์และแผนงาน
- ฝ่ายบริหารงานทั่วไป ชั้น 3
โทรศัพท์ : 0-2430-6813 ต่อ 3821
โทรสาร : 0-2345-3445
อีเมล์ : ocsb_0604@ocsb.go.th
- กลุ่มนโยบายและแผน ชั้น 3
โทรศัพท์ : 0-2430-6813 ต่อ 3822
โทรสาร : 0-2354-3445
อีเมล์ : ocsb_0604@ocsb.go.th
- กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ชั้น 3
โทรศัพท์ : 0-2430-6813 ต่อ 3823
โทรสาร : 0-2345-6312
อีเมล์ : ocsb_0604@ocsb.go.th

bsp;กองอุตสาหกรรมอ้อย น้ำตาลทราย และอุตสาหกรรมต่อเนื่อง   กองอุตสาหกรรมอ้อย น้ำตาลทราย และอุตสาหกรรมต่อเนื่อง
- ฝ่ายบริหารงานทั่วไป ชั้น 4
โทรศัพท์ : 0-2430-6814 ต่อ 4828
โทรสาร :
อีเมล์ : ocsb_0605@ocsb.go.th
- กลุ่มกำกับและตรวจสอบด้านอ้อยและน้ำตาลทราย ชั้น 4
โทรศัพท์ : 0-2430-6814 ต่อ 4830
โทรสาร :
อีเมล์ : ocsb_0605@ocsb.go.th
- กลุ่มบริหารจัดการด้านอ้อยและน้ำตาลทราย ชั้น 4
โทรศัพท์ : 0-2430-6814 ต่อ 4833
โทรสาร :
อีเมล์ : ocsb_0605@ocsb.go.th
- กลุ่มพัฒนาด้านอ้อย น้ำตาลทรายและอุตสาหกรรมต่อเนื่อง ชั้น 4
โทรศัพท์ : 0-2430-6814 ต่อ 4831
โทรสาร :
อีเมล์ : ocsb0604@ocsb.go.th
- กลุ่มส่งเสริมอุตสาหกรรมชีวภาพ ชั้น 4
โทรศัพท์ : 0-2430-6814 ต่อ 4836
โทรสาร :
อีเมล์ : ocsb0604@ocsb.go.th

bsp;สำนักบริหารอ้อยและน้ำตาลทราย  สำนักบริหารอ้อยและน้ำตาลทราย
สำนักบริหารอ้อยและน้ำตาลทราย 129 ถนนหลวง แขวงบ้านบาตร เขตป้อมปราบ กรงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ : 0-2221-0846-8, 0-2221-0867-9, 0-2221-0884-5
โทรสาร : 0-2221-0886, 0-2221-0942-4
อีเมล์ : sugar@ocsf.or.th
ส่วนภูมิภาค
ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทรายภาคที่ 1 (ศอภ.1) จั งหวัดกาญจนบุรี
    ตำบลทุ่งทอง อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี 71110
โทรศัพท์ : (034)698-189
โทรสาร : (034)698-189
อีเมล์ : ocsb_0606@ocsb.go.th
ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทรายภาคที่ 2 (ศอภ.2) จังหวัดกำแพงเพชร
    200 หมู่ 9 ตำบลนครชุม อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร 62000
โทรศัพท์ : (055)850-844-5
โทรสาร : (055)850-844-5
อีเมล์ : ocsb_0607@ocsb.go.th
ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทรายภาคที่ 3 (ศอภ.3) จังหวัดชลบุรี
    85 หมู่ 6 ตำบลบางพระ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20210
โทรศัพท์ : (038)341-981-2
โทรสาร : (038)341-981-2
อีเมล์ : ocsb_0608@ocsb.go.th
ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทรายภาคที่ 4 (ศอภ.4) จังหวัดอุดรธานี
    126 หมู่ 3 ตำบลปะโค อำเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี 41370
โทรศัพท์ : (042)398-544
โทรสาร : (042)398-544
อีเมล์ : ocsb_0609@ocsb.go.th