Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

ปฎิทินกิจกรรม vote & poll จดหมายข่าว
OCSB Intramail
OCSB Facebook    OCSB Youtube
วันที่ 18 มกราคม 2561
ขาวธรรมดา
0.00
ขาวบริสุทธิ์
0.00
หน่วย : บาท/กก.
หมายเหตุ! ราคาสำรวจอย่างไม่เป็นทางการ
ระบบงานส่งออกน้ำตาลทราย
ระบบงาน
ระเบียบการนำเข้าและส่งออกน้ำตาลทราย

ราคาซื้อขายน้ำตาล ตลาดล่วงหน้า

ราคาปิด ณ วันที่ 19 มกราคม 2561
ที่มา : FT COMMODITIES & AGRICULTURE
น้ำตาลทรายขาว นิวยอร์ค No.11
เดือนส่งมอบ
+/-
ราคาปิด
มี.ค. 61
0.17
13.25
พ.ค. 61
0.16
13.40
ก.ค. 61
0.16
13.64
ต.ค. 61
0.15
13.98
มี.ค. 62
0.18
14.65
หน่วย : เซนต์/ปอนด์
น้ำตาลทรายขาว ลอนดอน No.5
เดือนส่งมอบ
+/-
ราคาปิด
มี.ค. 61
0.40
353.50
พ.ค. 61
1.80
357.00
ส.ค. 61
2.10
362.60
ต.ค. 61
2.90
366.80
ธ.ค. 61
3.90
373.00
มี.ค. 62
4.00
379.00
หน่วย : เหรียญสหรัฐ/ตัน
อัตราแลกเปลี่ยน เงินตราต่างประเทศ
ราคาปิด ณ วันที่ 19 มกราคม 2561
ที่มา : ธนาคารแห่งประเทศไทย
selling
telex
bill
USD
32.0382
31.7003
31.6209
EUR
39.3792
38.6556
38.5435
JPY 100
29.0749
28.3585
28.2787
โรงงานน้ำตาล สถาบันชาวอ้อย ระบบงานภูมิสารสนเทศ (GIS) รายงานการผลิตอ้อยและน้ำตาลทราย ขอใช้บริการสารสนเทศ สอน. ระบบสืบค้นข้อมูลการขนย้ายน้ำตาลทราย สอน.ใสสะอาด จรรยาข้าราชการ สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย ข้อมูลข่าวสาร ตาม พรบ. อ้อยและน้ำตาลทราย สมัครงานออนไลน์ ระบบชี้นำเตือนภัยอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทราย ศูนย์ปฏิบัติการ สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย สารสนเทศเพื่อการผลิตอ้อย KM สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาล ทราย IPA สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาล ทราย คู่มือบริการสำหรับประชาชน ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ โครงการว่าจ้างที่ปรึกษา สอน. ข้อมูลการพัฒนาประสิทธิภาพระบบสารสนเทศ สอน. 
ข้อมูลเปิดภาครัฐ


รับแจ้งเหตุร้องเรียนผ่านทางรัฐมนตรีว่ากระทรวงอุตสาหกรรม

ชมรมอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สอน.


คลิกเพื่อดาวน์โหลดใบอนุญาตใช้เมล์คลิกเพื่อดาวน์โหลดคู่มือการติดตั้งใบอนุญาตใช้เมล์
 
ติดต่อเรา
ชื่อ :  
อีเมล์ :  
หัวข้อ :  
รายละเอียด :  
กรอกรหัส :  
    ตกลง ยกเลิก
สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย
สำนักบริหารกลาง ชั้น 2 ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
โทรศัพท์ : 0-2202-3073
โทรสาร : 0-2354-1651
อีเมล์ : ocsb0604@ocsb.go.th
- กลุ่มงานการเงินและการคลัง ชั้น 2
โทรศัพท์ : 0-2202-3077
โทรสาร : 0-2354-3441
อีเมล์ : ocsb0604@ocsb.go.th
- กลุ่มช่วยอำนวยการและประชาสัมพันธ์ ชั้น 2
โทรศัพท์ : 0-2202-3075
โทรสาร : 0-2354-3437
อีเมล์ : ocsb0604@ocsb.go.th
- กลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล ชั้น 2
โทรศัพท์ : 0-2202-3071
โทรสาร : 0-2354-3437
อีเมล์ : ocsb0604@ocsb.go.th
- กลุ่มงานงบประมาณ ชั้น 2
โทรศัพท์ : 0-2202-3084
โทรสาร : 0-2354-1647
อีเมล์ : ocsb0604@ocsb.go.th
สำนักกฏหมาย ชั้น 5
โทรศัพท์ : 0-2202-3285
โทรสาร : 0-2202-3069
อีเมล์ : ocsb0603@ocsb.go.th
สำนักพัฒนาระบบบริหารราชการ ชั้น 5
โทรศัพท์ : 0-2202-3076
โทรสาร : 0-2202-3083
อีเมล์ : ocsb0602@ocsb.go.th
สำนักตรวจสอบภายใน ชั้น 5
โทรศัพท์ : 0-2202-3076
โทรสาร : 0-2202-3083
อีเมล์ : ocsb0601@ocsb.go.th
สำนักนโยบายอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทราย ชั้น 3
โทรศัพท์ : 0-2354-3067
โทรสาร : 0-2354-3445
อีเมล์ : ocsb0609@ocsb.go.th
สำนักพัฒนาอุตสาหกรรมอ้อย น้ำตาลทราย และอุตสาหกรรมต่อเนื่อง ชั้น 4
โทรศัพท์ : 0-2202-3272
โทรสาร : 0-2202-3286
อีเมล์ : ocsb0610@ocsb.go.th
สำนักบริหารอ้อยและน้ำตาลทราย 129 ถนนหลวง แขวงบ้านบาตร เขตป้อมปราบ กรงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ : 0-2221-0846-8, 0-2221-0867-9, 0-2221-0884-5
โทรสาร : 0-2221-0886, 0-2221-0942-4
อีเมล์ : sugar@ocsf.or.th
ส่วนภูมิภาค
ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทรายภาคที่ 1 (ศอภ.1) จังหวัดกาญจนบุรี
โทรศัพท์ : (034)698-189
โทรสาร : (034)698-189
อีเมล์ : ocsb0605@ocsb.go.th
ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทรายภาคที่ 2 (ศอภ.2) จังหวัดกำแพงเพชร
โทรศัพท์ : (055)850-844-5
โทรสาร : (055)850-844-5
อีเมล์ : ocsb0606@ocsb.go.th
ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทรายภาคที่ 3 (ศอภ.3) จังหวัดชลบุรี
โทรศัพท์ : (038)341-981-2
โทรสาร : (038)341-981-2
อีเมล์ : ocsb0607@ocsb.go.th
ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทรายภาคที่ 4 (ศอภ.4) จังหวัดอุดรธานี
โทรศัพท์ : (042)398-544
โทรสาร : (042)398-544
อีเมล์ : ocsb0608@ocsb.go.th