Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

ปฎิทินกิจกรรม vote & poll จดหมายข่าว
OCSB Intramail
OCSB Facebook    OCSB Youtube
OCSB Twitter
เดือน กันยายน 2562
ขาวธรรมดา
16.26
ขาวบริสุทธิ์
17.49
หน่วย : บาท/กิโลกรัม
ระบบงานส่งออกน้ำตาลทราย
ระบบงาน
ระบบงาน นำเข้า-ส่งออก ผ่าน NSW
ระเบียบการนำเข้าและส่งออกน้ำตาลทราย
ข้อมูลอุตสาหกรรมชีวภาพ
ร้องเรียน
รับแจ้งซ่อม

ราคาซื้อขายน้ำตาล ตลาดล่วงหน้า

ราคาปิด ณ วันที่ 21 ตุลาคม 2563
ที่มา : FT COMMODITIES & AGRICULTURE
น้ำตาลทรายขาว นิวยอร์ค No.11
เดือนส่งมอบ
+/-
ราคาปิด
มี.ค. 64
-0.04
14.50
พ.ค. 64
-0.06
13.83
ก.ค. 64
-0.02
13.36
ต.ค. 64
-0.02
13.22
มี.ค. 65
0.00
13.48
หน่วย : เซนต์/ปอนด์
น้ำตาลทรายขาว ลอนดอน No.5
เดือนส่งมอบ
+/-
ราคาปิด
ธ.ค. 63
-3.50
393.30
มี.ค. 63
-2.30
394.80
พ.ค. 64
-1.00
390.70
ส.ค. 64
-0.30
382.60
ต.ค. 64
0.10
376.80
ธ.ค. 64
0.00
376.70
หน่วย : เหรียญสหรัฐ/ตัน
อัตราแลกเปลี่ยน เงินตราต่างประเทศ
ราคาปิด ณ วันที่ 21 ตุลาคม 2563
ที่มา : ธนาคารแห่งประเทศไทย
selling
telex
bill
USD
31.3933
31.0570
30.9606
EUR
37.3412
36.5813
36.4740
JPY 100
30.0497
29.2844
29.1792
โรงงานน้ำตาล สถาบันชาวอ้อย ระบบงานภูมิสารสนเทศ (GIS) ขอใช้บริการสารสนเทศ สอน. ระบบสืบค้นข้อมูลการขนย้ายน้ำตาลทราย ข้อมูลข่าวสาร ตาม พรบ. อ้อยและน้ำตาลทราย สมัครงานออนไลน์ พื้นที่ปลูกและปริมาณการผลิตอ้อย KM สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาล ทราย คู่มือบริการสำหรับประชาชน ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ งานวิจัยด้านอ้อย น้ำตาลทราย และอุตสาหกรรมต่อเนื่อง. ข้อมูลเปิดภาครัฐ


รับแจ้งเหตุร้องเรียนผ่านทางรัฐมนตรีว่ากระทรวงอุตสาหกรรม

ชมรมอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สอน.


คลิกเพื่อดาวน์โหลดใบอนุญาตใช้เมล์คลิกเพื่อดาวน์โหลดคู่มือการติดตั้งใบอนุญาตใช้เมล์
 
ติดต่อเรา
ชื่อ :  
อีเมล์ :  
หัวข้อ :  
รายละเอียด :  
กรอกรหัส :  
    ตกลง ยกเลิก
สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย

สำนักงานเลขานุการกรม  สำนักงานเลขานุการกรม
- ฝ่ายบริหารงานทั่วไป ชั้น 2
โทรศัพท์ : 0-2202-3073
โทรสาร : 0-2354-1651
อีเมล์ : ocsb_0603@ocsb.go.th
- กลุ่มงานการเงินและการคลัง ชั้น 2
โทรศัพท์ : 0-2202-3077
โทรสาร : 0-2354-3441
อีเมล์ : ocsb_0603@ocsb.go.th
- กลุ่มช่วยอำนวยการและประชาสัมพันธ์ ชั้น 2
โทรศัพท์ : 0-2202-3075
โทรสาร : 0-2354-3437
อีเมล์ : ocsb_0603@ocsb.go.th
- กลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล ชั้น 2
โทรศัพท์ : 0-2202-3071
โทรสาร : 0-2354-3437
อีเมล์ : ocsb_0603@ocsb.go.th
- กลุ่มงานงบประมาณ ชั้น 2
โทรศัพท์ : 0-2202-3084
โทรสาร : 0-2354-1647
อีเมล์ : ocsb_0603@ocsb.go.th
- กลุ่มงานนิติกร ชั้น 6
โทรศัพท์ : 0-2202-3285
โทรสาร : 0-2202-3069
อีเมล์ : ocsb_0603@ocsb.go.th
- กลุ่มพัฒนาระบบบริหารราชการ ชั้น 6
โทรศัพท์ : 0-2202-3076
โทรสาร : 0-2202-3083
อีเมล์ : ocsb_0602@ocsb.go.th
- กลุ่มตรวจสอบภายใน ชั้น 6
โทรศัพท์ : 0-2202-3076
โทรสาร : 0-2202-3083
อีเมล์ : ocsb_0601@ocsb.go.th

กองยุทธศาสตร์และแผนงาน  กองยุทธศาสตร์และแผนงาน
- ฝ่ายบริหารงานทั่วไป ชั้น 3
โทรศัพท์ : 0-2202-3080
โทรสาร : 0-2345-3445
อีเมล์ : ocsb_0604@ocsb.go.th
- กลุ่มนโยบายและแผน ชั้น 3
โทรศัพท์ : 0-2354-3067
โทรสาร : 0-2354-3445
อีเมล์ : ocsb_0604@ocsb.go.th
- กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ชั้น 3
โทรศัพท์ : 0-2202-3081
โทรสาร : 0-2345-6312
อีเมล์ : ocsb_0604@ocsb.go.th

bsp;กองอุตสาหกรรมอ้อย น้ำตาลทราย และอุตสาหกรรมต่อเนื่อง   กองอุตสาหกรรมอ้อย น้ำตาลทราย และอุตสาหกรรมต่อเนื่อง
- ฝ่ายบริหารงานทั่วไป ชั้น 4
โทรศัพท์ : 0-2202-3272, 0-2202-3286
โทรสาร :
อีเมล์ : ocsb_0605@ocsb.go.th
- กลุ่มกำกับและตรวจสอบด้านอ้อยและน้ำตาลทราย ชั้น 4
โทรศัพท์ : 0-2202-3290
โทรสาร :
อีเมล์ : ocsb_0605@ocsb.go.th
- กลุ่มบริหารจัดการด้านอ้อยและน้ำตาลทราย ชั้น 4
โทรศัพท์ : 0-2354-3443
โทรสาร :
อีเมล์ : ocsb_0605@ocsb.go.th
- กลุ่มพัฒนาด้านอ้อย น้ำตาลทรายและอุตสาหกรรมต่อเนื่อง ชั้น 4
โทรศัพท์ : 0-2202-3291
โทรสาร :
อีเมล์ : ocsb0604@ocsb.go.th
- กลุ่มส่งเสริมอุตสาหกรรมชีวภาพ ชั้น 4
โทรศัพท์ : 0-2202-3272
โทรสาร :
อีเมล์ : ocsb0604@ocsb.go.th

bsp;สำนักบริหารอ้อยและน้ำตาลทราย  สำนักบริหารอ้อยและน้ำตาลทราย
สำนักบริหารอ้อยและน้ำตาลทราย 129 ถนนหลวง แขวงบ้านบาตร เขตป้อมปราบ กรงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ : 0-2221-0846-8, 0-2221-0867-9, 0-2221-0884-5
โทรสาร : 0-2221-0886, 0-2221-0942-4
อีเมล์ : sugar@ocsf.or.th
ส่วนภูมิภาค
ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทรายภาคที่ 1 (ศอภ.1) จั งหวัดกาญจนบุรี
    ตำบลทุ่งทอง อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี 71110
โทรศัพท์ : (034)698-189
โทรสาร : (034)698-189
อีเมล์ : ocsb_0606@ocsb.go.th
ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทรายภาคที่ 2 (ศอภ.2) จังหวัดกำแพงเพชร
    200 หมู่ 9 ตำบลนครชุม อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร 62000
โทรศัพท์ : (055)850-844-5
โทรสาร : (055)850-844-5
อีเมล์ : ocsb_0607@ocsb.go.th
ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทรายภาคที่ 3 (ศอภ.3) จังหวัดชลบุรี
    85 หมู่ 6 ตำบลบางพระ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20210
โทรศัพท์ : (038)341-981-2
โทรสาร : (038)341-981-2
อีเมล์ : ocsb_0608@ocsb.go.th
ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทรายภาคที่ 4 (ศอภ.4) จังหวัดอุดรธานี
    126 หมู่ 3 ตำบลปะโค อำเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี 41370
โทรศัพท์ : (042)398-544
โทรสาร : (042)398-544
อีเมล์ : ocsb_0609@ocsb.go.th