Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

ปฎิทินกิจกรรม vote & poll จดหมายข่าว
OCSB Intramail

ราคาซื้อขายน้ำตาล ตลาดล่วงหน้า

ราคาปิด ณ วันที่ 21 ตุลาคม 2557
ที่มา : FT COMMODITIES & AGRICULTURE
น้ำตาลทรายขาว นิวยอร์ค No.11
เดือน
+/-
ราคาปิด
ต.ค. 57
-0.24
16.44
มี.ค. 57
-0.19
16.73
พ.ค. 58
-0.17
16.99
ก.ค. 58
-0.14
17.43
ต.ค. 58
-0.11
18.16
หน่วย : เซ็นต์/ปอนด์
น้ำตาลทรายขาว ลอนดอน No.5
เดือน
+/-
ราคาปิด
ต.ค. 57
-5.60
422.10
ธ.ค. 57
-5.10
427.60
มี.ค. 58
-5.40
437.60
พ.ค. 58
-4.80
449.00
ส.ค. 58
-4.60
458.10
ต.ค. 58
-4.50
467.20
หน่วย : เหรียญสหรัฐ/ตัน
อัตราแลกเปลี่ยน เงินตราต่างประเทศ
ราคาปิด ณ วันที่ 21 ตุลาคม 2557
ที่มา : ธนาคารแห่งประเทศไทย
selling
telex
bill
USD
32.3963
32.1123
32.0193
EUR
41.5730
40.9684
40.8645
JPY 100
30.4993
29.9383
29.8566
โรงงานน้ำตาล สถาบันชาวอ้อย ระบบงานภูมิสารสนเทศ (GIS) สารสนเทศเพื่อการผลิตอ้อย ขอใช้บริการข้อมูล GIS ระบบสืบค้นข้อมูลการขนย้ายน้ำตาลทราย สอน.ใสสะอาด จรรยาข้าราชการ สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย ข้อมูลข่าวสาร ตาม พรบ. อ้อยและน้ำตาลทราย ศูนย์ปฏิบัติการ สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย KM สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาล ทราย IPA สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาล ทราย โครงการว่าจ้างที่ปรึกษา สอน. ข้อมูลการพัฒนาประสิทธิภาพระบบสารสนเทศ สอน.
แบบสำรวจเพื่อการวินิจฉัยองค์กร7
หน้าหลัก > จัดชื้อจัดจ้าง
จัดชื้อจัดจ้าง

ประกาศจัดซื้อจัดจ้างของ สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย ส่วนกลาง
08/04/2557
จำนวน 11 ไฟล์
โดย : teenadath
ประกาศจัดซื้อจัดจ้างของ สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย ส่วนกลาง
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทรายส่วนกลาง เรื่อง ขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR)
อ่านต่อ
ประกาศจัดซื้อจัดจ้างของ ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทรายภาคที่ 1 จ.กาญจนบุรี
28/02/2557
โดย : nittaya
ประกาศจัดซื้อจัดจ้างของ ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทรายภาคที่ 1 จ.กาญจนบุรี
ประกาศจัดซื้อจัดจ้างของ ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทรายภาคที่ 1 จ.กาญจนบุรี
อ่านต่อ
ประกาศจัดซื้อจัดจ้างของ ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทรายภาคที่ 2 จ.กำแพงเพชร
21/01/2557
โดย : nittaya
ประกาศจัดซื้อจัดจ้างของ ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทรายภาคที่ 2 จ.กำแพงเพชร
ประกาศจัดซื้อจัดจ้างของ ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทรายภาคที่ 2 จ.กำแพงเพชร
อ่านต่อ
ประกาศจัดซื้อจัดจ้างของ ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทราย ภาค 3 จ.ชลบุรี
20/01/2557
โดย : nittaya
ประกาศจัดซื้อจัดจ้างของ ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทราย ภาค 3 จ.ชลบุรี
ประกาศจัดซื้อจัดจ้างของ ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทราย ภาคที่ 3 จ.ชลบุรี
อ่านต่อ
ประกาศจัดซื้อจัดจ้างของศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทรายภาคที่ 4 จ.อุดรธานี
09/10/2557
โดย : nittaya
ประกาศจัดซื้อจัดจ้างของศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทรายภาคที่ 4 จ.อุดรธานี
ประกาศจัดซื้อจัดจ้างของศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทรายภาคที่ 4 จ.อุดรธานี
อ่านต่อ
ราคากลาง จัดซื้อจัดจ้าง
23/08/2556
จำนวน 14 ไฟล์
โดย : teenadath
ราคากลาง จัดซื้อจัดจ้าง
โครงการจัดทำต้นทุนผลิตอ้อยและถ่ายทอดความรู้เพื่อลดต้นทุนการผลิตอ้อยของเกษตรกรในปีเพาะปลูก 2557/58
อ่านต่อ
ประกาศจัดซื้อจัดจ้างของ สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย ส่วนกลาง
26/03/2556
จำนวน 27 ไฟล์
โดย : pirot
ประกาศจัดซื้อจัดจ้างของ สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย ส่วนกลาง
ประกาศจัดซื้อจัดจ้างของ สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย ส่วนกลาง มี 1 เรื่อง
อ่านต่อ
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน
05/03/2556
จำนวน 3 ไฟล์
โดย : teenadath
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วม
อ่านต่อ
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2549-2554
07/10/2553
โดย : pirot
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2549-2554
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2549-2554
อ่านต่อ
จำนวนข้อมูล 9 รายการ
next back
หน้าที่ :