OCSB Intramail
OCSB Facebook    OCSB Youtube
OCSB Twitter
เดือน กันยายน 2562
ขาวธรรมดา
16.26
ขาวบริสุทธิ์
17.49
หน่วย : บาท/กิโลกรัม
ระบบงานส่งออกน้ำตาลทราย
ระบบงาน
ระบบงาน นำเข้า-ส่งออก ผ่าน NSW
ระเบียบการนำเข้าและส่งออกน้ำตาลทราย
ข้อมูลอุตสาหกรรมชีวภาพ
ร้องเรียน
รับแจ้งซ่อม

ราคาซื้อขายน้ำตาล ตลาดล่วงหน้า

ราคาปิด ณ วันที่ 20 มกราคม 2564
ที่มา : FT COMMODITIES & AGRICULTURE
น้ำตาลทรายขาว นิวยอร์ค No.11
เดือนส่งมอบ
+/-
ราคาปิด
มี.ค. 64
0.17
16.27
พ.ค. 64
0.16
15.41
ก.ค. 64
0.16
14.82
ต.ค. 64
0.16
14.59
มี.ค. 65
0.14
14.81
หน่วย : เซนต์/ปอนด์
น้ำตาลทรายขาว ลอนดอน No.5
เดือนส่งมอบ
+/-
ราคาปิด
มี.ค. 63
4.80
456.00
พ.ค. 63
5.10
439.30
ส.ค. 64
5.50
425.90
ต.ค. 64
5.00
411.20
ธ.ค. 64
4.60
406.60
มี.ค. 65
4.70
404.70
หน่วย : เหรียญสหรัฐ/ตัน
อัตราแลกเปลี่ยน เงินตราต่างประเทศ
ราคาปิด ณ วันที่ 20 มกราคม 2564
ที่มา : ธนาคารแห่งประเทศไทย
selling
telex
bill
USD
30.1568
29.8107
29.7209
EUR
36.7688
36.0097
35.8882
JPY 100
29.2695
28.5201
28.4191


รับแจ้งเหตุร้องเรียนผ่านทางรัฐมนตรีว่ากระทรวงอุตสาหกรรม

ชมรมอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สอน.


คลิกเพื่อดาวน์โหลดใบอนุญาตใช้เมล์คลิกเพื่อดาวน์โหลดคู่มือการติดตั้งใบอนุญาตใช้เมล์
หน้าหลัก > จัดชื้อจัดจ้าง
จัดชื้อจัดจ้าง

ประกาศราคากลาง จัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑
19/12/2560
จำนวน 38 ไฟล์
โดย : janjira_ja
ประกาศราคากลาง จัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑
ประกาศราคากลาง จัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑
อ่านต่อ
ประกาศจัดซื้อจัดจ้างของ สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย ส่วนกลาง
20/06/2562
จำนวน 9 ไฟล์
โดย : krisada
ประกาศจัดซื้อจัดจ้างของ สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย ส่วนกลาง
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทรายส่วนกลาง ประจำปีงบประมาณ 2561...
อ่านต่อ
ประกาศจัดซื้อจัดจ้างของ ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทรายภาคที่ 4 จ.อุดรธานี
29/10/2561
จำนวน 17 ไฟล์
โดย : myapple2523
ประกาศจัดซื้อจัดจ้างของ ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทรายภาคที่ 4 จ.อุดรธานี
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทรายภาคที่ 4 จ.อุดรธานี
อ่านต่อ
ประกาศจัดซื้อจัดจ้างของ ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทรายภาคที่ 1 จ.กาญจนบุรี
21/01/2564
จำนวน 4 ไฟล์
โดย : Sriprapa
ประกาศจัดซื้อจัดจ้างของ ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทรายภาคที่ 1 จ.กาญจนบุรี
ประกาศจัดซื้อจัดจ้างของ ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทรายภาคที่ 1 จ.กาญจนบุรี
อ่านต่อ
ประกาศจัดซื้อจัดจ้างของ ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทรายภาคที่ 2 จ.กำแพงเพชร
26/11/2563
จำนวน 14 ไฟล์
โดย :
ประกาศจัดซื้อจัดจ้างของ ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทรายภาคที่ 2 จ.กำแพงเพชร
ประกาศจัดซื้อจัดจ้างของ ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทรายภาคที่ 2 จ.กำแพงเพชร
อ่านต่อ
ประกาศจัดซื้อจัดจ้างของ ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทราย ภาค 3 จ.ชลบุรี
19/01/2564
จำนวน 46 ไฟล์
โดย : thanaporn
ประกาศจัดซื้อจัดจ้างของ ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทราย ภาค 3 จ.ชลบุรี
ประกาศจัดซื้อจัดจ้างของ ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทราย ภาคที่ 3 จ.ชลบุรี ...
อ่านต่อ
ประกาศราคากลาง จัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560
10/08/2560
โดย : janjira_ja
ประกาศราคากลาง จัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560
ประกาศราคากลาง จัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560...
อ่านต่อ
ประกาศจัดซื้อจัดจ้างของ สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย ส่วนกลาง ประจำปีงบประมาณ 2564
01/09/2563
จำนวน 39 ไฟล์
โดย : bungorn_bu
ประกาศจัดซื้อจัดจ้างของ สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย ส่วนกลาง ประจำปีงบประมาณ 2564
ประกาศจัดซื้อจัดจ้างของ สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย ส่วนกลาง
อ่านต่อ
ทดลอง
25/11/2563
จำนวน 1 ไฟล์
โดย : Sriprapa
ทดลอง
อ่านต่อ
จำนวนข้อมูล 9 รายการ
next back
หน้าที่ :