Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

ปฎิทินกิจกรรม vote & poll จดหมายข่าว
OCSB Intramail
สมัครงานออนไลน์
OCSB Facebook
OCSB Facebook
ระบบชี้นำเตือนภัยอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทราย

ราคาซื้อขายน้ำตาล ตลาดล่วงหน้า

ราคาปิด ณ วันที่ 20 ตุลาคม 2559
ที่มา : FT COMMODITIES & AGRICULTURE
น้ำตาลทรายขาว นิวยอร์ค No.11
เดือน
+/-
ราคาปิด
มี.ค. 60
-0.33
22.62
พ.ค. 60
-0.30
21.99
ก.ค. 60
-0.28
21.30
ต.ค. 60
-0.25
20.77
มี.ค. 61
-0.23
20.43
หน่วย : เซ็นต์/ปอนด์
น้ำตาลทรายขาว ลอนดอน No.5
เดือน
+/-
ราคาปิด
ธ.ค. 59
-0.70
593.40
มี.ค. 60
-3.30
590.00
พ.ค. 60
-3.50
582.50
ส.ค. 60
-4.90
567.90
ต.ค. 60
-6.00
548.10
ธ.ค. 60
-4.50
537.60
หน่วย : เหรียญสหรัฐ/ตัน
อัตราแลกเปลี่ยน เงินตราต่างประเทศ
ราคาปิด ณ วันที่ 20 ตุลาคม 2559
ที่มา : ธนาคารแห่งประเทศไทย
selling
telex
bill
USD
35.0714
34.7408
34.6586
EUR
38.6480
37.9116
37.8292
JPY 100
34.0478
33.3431
33.2548
โรงงานน้ำตาล สถาบันชาวอ้อย ระบบงานภูมิสารสนเทศ (GIS) รายงานการผลิตอ้อยและน้ำตาลทราย ขอใช้บริการสารสนเทศ สอน. ระบบสืบค้นข้อมูลการขนย้ายน้ำตาลทราย สอน.ใสสะอาด จรรยาข้าราชการ สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย ข้อมูลข่าวสาร ตาม พรบ. อ้อยและน้ำตาลทราย ศูนย์ปฏิบัติการ สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย สารสนเทศเพื่อการผลิตอ้อย KM สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาล ทราย IPA สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาล ทราย คู่มือบริการสำหรับประชาชน ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ โครงการว่าจ้างที่ปรึกษา สอน. ข้อมูลการพัฒนาประสิทธิภาพระบบสารสนเทศ สอน. 
ข้อมูลเปิดภาครัฐ
แบบสำรวจพฤติกรรมผู้ใช้อินเตอร์เน็ตในประเทศไทย ปี 2559

แบบสำรวจความคิดเห็นของข้าราชการต่อการมีวินัย

รับแจ้งเหตุร้องเรียนผ่านทางรัฐมนตรีว่ากระทรวงอุตสาหกรรม

คลิกเพื่อดาวน์โหลดใบอนุญาตใช้เมล์คลิกเพื่อดาวน์โหลดคู่มือการติดตั้งใบอนุญาตใช้เมล์
หน้าหลัก > รายงานการผลิต
รายงานการผลิต

จัดงวดการจำหน่ายน้ำตาลทรายโควตา ก.
05/04/2559
โดย : damrong
จัดงวดการจำหน่ายน้ำตาลทรายโควตา ก.
จัดงวดการจำหน่ายน้ำตาลทรายโควตา ก. ในฤดูการผลิตปี ๒๕๕๘/๒๕๕๙...
อ่านต่อ
การจัดสรรปริมาณอ้อย
02/04/2558
โดย : nittaya
การจัดสรรปริมาณอ้อย
ประกาศคณะกรรมการอ้อย เรื่อง การจัดสรรปริมาณอ้อยประจำปีการผลิต...
อ่านต่อ
การจัดสรรปริมาณน้ำตาลทราย
20/01/2554
โดย : nittaya
การจัดสรรปริมาณน้ำตาลทราย
บัญชีจัดสรรชนิดและปริมาณน้ำตาลทรายของโรงงานน้ำตาลในแต่ละปีการผลิต
อ่านต่อ
รายงานการผลิตอ้อยและน้ำตาลทรายประจำวัน ปีการผลิต 2557/58
03/12/2557
โดย : teenadath
รายงานการผลิตอ้อยและน้ำตาลทรายประจำวัน ปีการผลิต 2557/58
อ่านต่อ
รายงานการผลิตอ้อยและน้ำตาลทรายฉบับปิดหีบ ปีการผลิต 2540/41 - 2557/58
01/07/2553
โดย : teenadath
รายงานการผลิตอ้อยและน้ำตาลทรายฉบับปิดหีบ ปีการผลิต 2540/41 - 2557/58
รายงานการผลิตอ้อยและน้ำตาลทรายฉบับปิดหีบ ปีการผลิต 2540/41 - 2557/58
อ่านต่อ
รายงานการผลิตอ้อยและน้ำตาลทรายประจำวัน
25/02/2558
โดย : pirot
รายงานการผลิตอ้อยและน้ำตาลทรายประจำวัน
รายงานการผลิตอ้อยและน้ำตาลทรายประจำวัน ตั้งแต่ปีการผลิต 2550/51 ถึงปัจจุบัน
อ่านต่อ
รายงานการผลิตอ้อยและน้ำตาลทรายประจำวัน ปีการผลิต 2558/59
29/12/2558
โดย : teenadath
รายงานการผลิตอ้อยและน้ำตาลทรายประจำวัน ปีการผลิต 2558/59
อ่านต่อ
จำนวนข้อมูล 7 รายการ
next back
หน้าที่ :