OCSB Intramail
OCSB Facebook    OCSB Youtube
OCSB Twitter
เดือน กันยายน 2562
ขาวธรรมดา
16.26
ขาวบริสุทธิ์
17.49
หน่วย : บาท/กิโลกรัม
ระบบงานส่งออกน้ำตาลทราย
ระบบงาน
ระบบงาน นำเข้า-ส่งออก ผ่าน NSW
ระเบียบการนำเข้าและส่งออกน้ำตาลทราย
ระบบงานจดทะเบียนชาวไร่อ้อย
ข้อมูลอชี้นำเตือนภัยอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทราย
ข้อมูลอุตสาหกรรมชีวภาพ
ร้องเรียน
รับแจ้งซ่อม

ราคาซื้อขายน้ำตาล ตลาดล่วงหน้า

ราคาปิด ณ วันที่ 23 กันยายน 2565
ที่มา : FT COMMODITIES & AGRICULTURE
น้ำตาลทรายขาว นิวยอร์ค No.11
เดือนส่งมอบ
+/-
ราคาปิด
ต.ค. 65
-0.21
18.28
มี.ค. 66
-0.36
17.64
พ.ค. 66
-0.34
17.02
ก.ค. 66
-0.30
16.72
ต.ค. 66
-0.29
16.78
หน่วย : เซนต์/ปอนด์
น้ำตาลทรายขาว ลอนดอน No.5
เดือนส่งมอบ
+/-
ราคาปิด
ธ.ค. 65
-4.20
532.70
มี.ค. 66
-6.20
497.30
พ.ค. 66
-6.10
486.80
ส.ค. 66
-5.90
478.70
ต.ค. 66
-5.80
471.00
ธ.ค. 66
-5.70
470.40
หน่วย : เหรียญสหรัฐ/ตัน
อัตราแลกเปลี่ยน เงินตราต่างประเทศ
ราคาปิด ณ วันที่ 23 กันยายน 2565
ที่มา : ธนาคารแห่งประเทศไทย
selling
telex
bill
USD
37.4864
37.1732
37.0761
EUR
37.0365
36.3011
36.1943
JPY 100
26.6317
25.9377
25.8353


รับแจ้งเหตุร้องเรียนผ่านทางรัฐมนตรีว่ากระทรวงอุตสาหกรรม

ชมรมอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สอน.


คลิกเพื่อดาวน์โหลดใบอนุญาตใช้เมล์คลิกเพื่อดาวน์โหลดคู่มือการติดตั้งใบอนุญาตใช้เมล์
หน้าหลัก > OL(OCSB Learning)
OL(OCSB Learning)

โครงการแก้ไขปัญหาการระบาดของโรคใบขาวอ้อยแบบบูรณาการ ระยะที่ ๑ ปี ๒๕๖๒
17/02/2563
จำนวน 1 ไฟล์
โดย : damrong
โครงการแก้ไขปัญหาการระบาดของโรคใบขาวอ้อยแบบบูรณาการ ระยะที่ ๑ ปี ๒๕๖๒
อ่านต่อ
การพัฒนาอัลกอริทึม และคู่มือการใช้งานระบบสารสนเทศ
27/09/2562
จำนวน 1 ไฟล์
โดย : damrong
การพัฒนาอัลกอริทึม และคู่มือการใช้งานระบบสารสนเทศ
อ่านต่อ
โครงการสร้างผู้ประกอบการด้านการบริการเครื่องจักรกลการเกษตรเพื่อการปลูก บำรุงรักษา การเก็บเกี่ยว และขนส่งอ้อย ระยะที่ 1 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
27/09/2562
จำนวน 1 ไฟล์
โดย : teenadath
โครงการสร้างผู้ประกอบการด้านการบริการเครื่องจักรกลการเกษตรเพื่อการปลูก บำรุงรักษา การเก็บเกี่ยว และขนส่งอ้อย ระยะที่ 1 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
อ่านต่อ
งานวิจัยด้านอ้อย น้ำตาลทราย และอุตสาหกรรมต่อเนื่อง
15/12/2560
จำนวน 2 ไฟล์
โดย : teenadath
งานวิจัยด้านอ้อย น้ำตาลทราย และอุตสาหกรรมต่อเนื่อง
อ่านต่อ
องค์ความรู้ ศอภ.1  (OCSB Learning)
15/10/2558
จำนวน 2 ไฟล์
โดย : teenadath
องค์ความรู้ ศอภ.1 (OCSB Learning)
ข้อมูลองค์ความรู้ ศอภ.1 (OL : OCSB Learning)
อ่านต่อ
องค์ความรู้ ศอภ.4 (OCSB Learning)
15/10/2558
จำนวน 4 ไฟล์
โดย : damrong
องค์ความรู้ ศอภ.4 (OCSB Learning)
ข้อมูลองค์ความรู้ ศอภ.4 (OCSB Learning)
อ่านต่อ
องค์ความรู้ ศอภ.2 (OCSB Learning)
15/10/2558
จำนวน 2 ไฟล์
โดย : teenadath
องค์ความรู้ ศอภ.2 (OCSB Learning)
ข้อมูลองค์ความรู้ ศอภ.2 (OCSB Learning)
อ่านต่อ
องค์ความรู้ ศอภ.3 (OCSB Learning)
15/10/2558
จำนวน 2 ไฟล์
โดย : teenadath
องค์ความรู้ ศอภ.3 (OCSB Learning)
ข้อมูลองค์ความรู้ ศอภ.3 (OCSB Learning)
อ่านต่อ
สรุปการดาเนินการโครงการ CSB
04/01/2556
จำนวน 1 ไฟล์
โดย : pirot
สรุปการดาเนินการโครงการ CSB
อ่านต่อ
จำนวนข้อมูล 12 รายการ
next back
หน้าที่ :