OCSB Intramail
OCSB Facebook    OCSB Youtube
OCSB Twitter
เดือน กันยายน 2562
ขาวธรรมดา
16.26
ขาวบริสุทธิ์
17.49
หน่วย : บาท/กิโลกรัม
ระบบงานส่งออกน้ำตาลทราย
ระบบงาน
ระบบงาน นำเข้า-ส่งออก ผ่าน NSW
ระเบียบการนำเข้าและส่งออกน้ำตาลทราย
ข้อมูลอุตสาหกรรมชีวภาพ
ร้องเรียน
รับแจ้งซ่อม

ราคาซื้อขายน้ำตาล ตลาดล่วงหน้า

ราคาปิด ณ วันที่ 23 มกราคม 2563
ที่มา : FT COMMODITIES & AGRICULTURE
น้ำตาลทรายขาว นิวยอร์ค No.11
เดือนส่งมอบ
+/-
ราคาปิด
มี.ค. 63
-0.09
14.57
พ.ค. 63
-0.10
14.47
ก.ค. 63
-0.10
14.38
ต.ค. 63
-0.09
14.46
มี.ค. 64
-0.07
14.83
หน่วย : เซนต์/ปอนด์
น้ำตาลทรายขาว ลอนดอน No.5
เดือนส่งมอบ
+/-
ราคาปิด
มี.ค. 63
-3.20
403.80
พ.ค. 63
-2.30
399.00
ส.ค. 63
-2.30
395.40
ต.ค. 63
-2.30
392.60
ธ.ค. 63
-2.60
393.80
มี.ค. 64
-2.40
396.00
หน่วย : เหรียญสหรัฐ/ตัน
อัตราแลกเปลี่ยน เงินตราต่างประเทศ
ราคาปิด ณ วันที่ 23 มกราคม 2563
ที่มา : ธนาคารแห่งประเทศไทย
selling
telex
bill
USD
30.6139
30.2751
30.1802
EUR
34.1030
33.3669
33.2646
JPY 100
28.1587
27.3945
27.2989
โรงงานน้ำตาล สถาบันชาวอ้อย ระบบงานภูมิสารสนเทศ (GIS) ขอใช้บริการสารสนเทศ สอน. ระบบสืบค้นข้อมูลการขนย้ายน้ำตาลทราย ข้อมูลข่าวสาร ตาม พรบ. อ้อยและน้ำตาลทราย สมัครงานออนไลน์ พื้นที่ปลูกและปริมาณการผลิตอ้อย KM สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาล ทราย คู่มือบริการสำหรับประชาชน ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ งานวิจัยด้านอ้อย น้ำตาลทราย และอุตสาหกรรมต่อเนื่อง. ข้อมูลเปิดภาครัฐ


รับแจ้งเหตุร้องเรียนผ่านทางรัฐมนตรีว่ากระทรวงอุตสาหกรรม

ชมรมอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สอน.


คลิกเพื่อดาวน์โหลดใบอนุญาตใช้เมล์คลิกเพื่อดาวน์โหลดคู่มือการติดตั้งใบอนุญาตใช้เมล์
หน้าหลัก > OL(OCSB Learning)
OL(OCSB Learning)

การพัฒนาอัลกอริทึม และคู่มือการใช้งานระบบสารสนเทศ
27/09/2562
จำนวน 1 ไฟล์
โดย : damrong
การพัฒนาอัลกอริทึม และคู่มือการใช้งานระบบสารสนเทศ
อ่านต่อ
โครงการสร้างผู้ประกอบการด้านการบริการเครื่องจักรกลการเกษตรเพื่อการปลูก บำรุงรักษา การเก็บเกี่ยว และขนส่งอ้อย ระยะที่ 1 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
27/09/2562
จำนวน 1 ไฟล์
โดย : teenadath
โครงการสร้างผู้ประกอบการด้านการบริการเครื่องจักรกลการเกษตรเพื่อการปลูก บำรุงรักษา การเก็บเกี่ยว และขนส่งอ้อย ระยะที่ 1 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
อ่านต่อ
สอน. มุ่งสู่การเป็น องค์การแห่งการเรียนรู้
14/07/2553
จำนวน 2 ไฟล์
โดย : nittaya
สอน. มุ่งสู่การเป็น องค์การแห่งการเรียนรู้
<> รวมบทความเพื่อการพัฒนาการเรียนรู้ และมุ่งสู่การเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ ของ สอน.--
อ่านต่อ
องค์ความรู้ ศอภ.1  (OCSB Learning)
15/10/2558
จำนวน 2 ไฟล์
โดย : teenadath
องค์ความรู้ ศอภ.1 (OCSB Learning)
ข้อมูลองค์ความรู้ ศอภ.1 (OL : OCSB Learning)
อ่านต่อ
องค์ความรู้ ศอภ.2 (OCSB Learning)
15/10/2558
จำนวน 2 ไฟล์
โดย : teenadath
องค์ความรู้ ศอภ.2 (OCSB Learning)
ข้อมูลองค์ความรู้ ศอภ.2 (OCSB Learning)
อ่านต่อ
องค์ความรู้ ศอภ.3 (OCSB Learning)
15/10/2558
จำนวน 2 ไฟล์
โดย : teenadath
องค์ความรู้ ศอภ.3 (OCSB Learning)
ข้อมูลองค์ความรู้ ศอภ.3 (OCSB Learning)
อ่านต่อ
องค์ความรู้ ศอภ.4 (OCSB Learning)
15/10/2558
จำนวน 4 ไฟล์
โดย : damrong
องค์ความรู้ ศอภ.4 (OCSB Learning)
ข้อมูลองค์ความรู้ ศอภ.4 (OCSB Learning)
อ่านต่อ
งานวิจัยด้านอ้อย น้ำตาลทราย และอุตสาหกรรมต่อเนื่อง
15/12/2560
จำนวน 1 ไฟล์
โดย : damrong
งานวิจัยด้านอ้อย น้ำตาลทราย และอุตสาหกรรมต่อเนื่อง
อ่านต่อ
บทความเรื่องอ้อย
04/01/2556
จำนวน 4 ไฟล์
โดย : pirot
บทความเรื่องอ้อย
การควบคุม และการกำจัด โรคและแมลงศัตรูอ้อยที่สำคัญ
อ่านต่อ
จำนวนข้อมูล 11 รายการ
next back
หน้าที่ :