OCSB Intramail
OCSB Facebook    OCSB Youtube
OCSB Twitter
เดือน กันยายน 2562
ขาวธรรมดา
16.26
ขาวบริสุทธิ์
17.49
หน่วย : บาท/กิโลกรัม
ระบบงานส่งออก-นำเข้าน้ำตาลทราย
ระเบียบการนำเข้าและส่งออกน้ำตาลทราย
ระบบงานจดทะเบียนชาวไร่อ้อย
ข้อมูลอชี้นำเตือนภัยอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทราย
ข้อมูลอุตสาหกรรมชีวภาพ
ร้องเรียน
รับแจ้งซ่อม

ราคาซื้อขายน้ำตาล ตลาดล่วงหน้า

ราคาปิด ณ วันที่ 27 มกราคม 2566
ที่มา : FT COMMODITIES & AGRICULTURE
น้ำตาลทรายขาว นิวยอร์ค No.11
เดือนส่งมอบ
+/-
ราคาปิด
มี.ค. 66
0.28
20.96
พ.ค. 66
0.29
19.61
ก.ค. 66
0.26
18.79
ต.ค. 66
0.24
18.55
มี.ค. 67
0.23
18.69
หน่วย : เซนต์/ปอนด์
น้ำตาลทรายขาว ลอนดอน No.5
เดือนส่งมอบ
+/-
ราคาปิด
มี.ค. 66
7.40
562.40
พ.ค. 66
8.30
553.50
ส.ค. 66
8.50
536.70
ต.ค. 66
7.20
522.50
ธ.ค. 66
5.60
512.70
มี.ค. 67
4.20
504.10
หน่วย : เหรียญสหรัฐ/ตัน
อัตราแลกเปลี่ยน เงินตราต่างประเทศ
ราคาปิด ณ วันที่ 27 มกราคม 2566
ที่มา : ธนาคารแห่งประเทศไทย
selling
telex
bill
USD
33.0269
32.7008
32.6047
EUR
36.1295
35.3951
35.2854
JPY 100
25.6971
24.9883
24.8856


รับแจ้งเหตุร้องเรียนผ่านทางรัฐมนตรีว่ากระทรวงอุตสาหกรรม

ชมรมอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สอน.


คลิกเพื่อดาวน์โหลดใบอนุญาตใช้เมล์คลิกเพื่อดาวน์โหลดคู่มือการติดตั้งใบอนุญาตใช้เมล์
หน้าหลัก > สถานการณ์อ้อยและน้ำตาลทรายในประเทศ
สถานการณ์ในประเทศ

ภาวะการส่งออกน้ำตาลทราย ประจำปี 2565
28/02/2565
จำนวน 10 ไฟล์
โดย : Weerasak
ภาวะการส่งออกน้ำตาลทราย ประจำปี 2565
ภาวะการส่งออกน้ำตาลทราย ประจำปี 2565
อ่านต่อ
ภาวะการส่งออกน้ำตาลทราย ประจำปี 2564
29/03/2564
จำนวน 4 ไฟล์
โดย : pirot
ภาวะการส่งออกน้ำตาลทราย ประจำปี 2564
ภาวะการส่งออกน้ำตาลทราย ประจำปี 2564
อ่านต่อ
ภาวะการส่งออกน้ำตาลทราย ประจำปี 2563
26/10/2563
โดย : pirot
ภาวะการส่งออกน้ำตาลทราย ประจำปี 2563
ภาวะการส่งออกน้ำตาลทราย ประจำปี 2563
อ่านต่อ
ภาวะการส่งออกน้ำตาล ประจำปี 2562
30/01/2562
จำนวน 6 ไฟล์
โดย : pirot
ภาวะการส่งออกน้ำตาล ประจำปี 2562
ภาวะการส่งออกน้ำตาล ประจำปี 2562
อ่านต่อ
สรุปสถานการณ์การผลิต การบริโภค การส่งออก การนำเข้าน้ำตาลทราย ประจำปี
17/09/2561
โดย : damrong
สรุปสถานการณ์การผลิต การบริโภค การส่งออก การนำเข้าน้ำตาลทราย ประจำปี
อ่านต่อ
ภาวะการผลิตและส่งออก
17/09/2561
โดย : damrong
ภาวะการผลิตและส่งออก
อ่านต่อ
ภาวะการส่งออกน้ำตาลทรายไปจำหน่ายต่างประเทศ ประจำปี 2560
16/02/2561
จำนวน 2 ไฟล์
โดย : pirot
ภาวะการส่งออกน้ำตาลทรายไปจำหน่ายต่างประเทศ ประจำปี 2560
อ่านต่อ
รายงานปริมาณการจำหน่ายน้ำตาลทรายในประเทศและยอดคงเหลือประจำวัน ปี พ.ศ. 2560
08/01/2561
โดย : teenadath
รายงานปริมาณการจำหน่ายน้ำตาลทรายในประเทศและยอดคงเหลือประจำวัน ปี พ.ศ. 2560
อ่านต่อ
รายงานปริมาณการจำหน่ายน้ำตาลทรายในประเทศและยอดคงเหลือประจำวัน ปี พ.ศ. 2561
08/01/2561
โดย : nittaya
รายงานปริมาณการจำหน่ายน้ำตาลทรายในประเทศและยอดคงเหลือประจำวัน ปี พ.ศ. 2561
รายงานปริมาณการจำหน่ายน้ำตาลทรายในประเทศและยอดคงเหลือประจำวัน ปี พ.ศ. 2561
อ่านต่อ
จำนวนข้อมูล 52 รายการ
next back
หน้าที่ :