OCSB Intramail
OCSB Facebook    OCSB Youtube
เดือน มกราคม 2562
ขาวธรรมดา
16.15
ขาวบริสุทธิ์
17.86
หน่วย : บาท/กิโลกรัม
ระบบงานส่งออกน้ำตาลทราย
ระบบงาน
ระเบียบการนำเข้าและส่งออกน้ำตาลทราย
ข้อมูลอุตสาหกรรมชีวภาพ

ราคาซื้อขายน้ำตาล ตลาดล่วงหน้า

ราคาปิด ณ วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2562
ที่มา : FT COMMODITIES & AGRICULTURE
น้ำตาลทรายขาว นิวยอร์ค No.11
เดือนส่งมอบ
+/-
ราคาปิด
มี.ค. 62
-0.14
12.61
พ.ค. 62
-0.16
12.42
ก.ค. 62
-0.14
12.60
ต.ค. 62
-0.13
12.99
มี.ค. 63
-0.11
13.77
หน่วย : เซนต์/ปอนด์
น้ำตาลทรายขาว ลอนดอน No.5
เดือนส่งมอบ
+/-
ราคาปิด
พ.ค. 62
-2.50
341.80
ส.ค. 62
-2.40
346.90
ต.ค. 62
-2.40
351.90
ธ.ค. 62
-2.60
358.80
มี.ค. 63
-2.60
366.10
พ.ค. 63
-2.20
371.50
หน่วย : เหรียญสหรัฐ/ตัน
อัตราแลกเปลี่ยน เงินตราต่างประเทศ
ราคาปิด ณ วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2562
ที่มา : ธนาคารแห่งประเทศไทย
selling
telex
bill
USD
31.5449
31.2183
31.1303
EUR
35.7010
35.0176
34.9082
JPY 100
28.6346
27.9177
27.8172
โรงงานน้ำตาล สถาบันชาวอ้อย ระบบงานภูมิสารสนเทศ (GIS) ขอใช้บริการสารสนเทศ สอน. ระบบสืบค้นข้อมูลการขนย้ายน้ำตาลทราย จรรยาข้าราชการ สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย ข้อมูลข่าวสาร ตาม พรบ. อ้อยและน้ำตาลทราย สมัครงานออนไลน์ พื้นที่ปลูกและปริมาณการผลิตอ้อย KM สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาล ทราย คู่มือบริการสำหรับประชาชน ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ งานวิจัยด้านอ้อย น้ำตาลทราย และอุตสาหกรรมต่อเนื่อง. ข้อมูลเปิดภาครัฐ


รับแจ้งเหตุร้องเรียนผ่านทางรัฐมนตรีว่ากระทรวงอุตสาหกรรม

ชมรมอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สอน.


คลิกเพื่อดาวน์โหลดใบอนุญาตใช้เมล์คลิกเพื่อดาวน์โหลดคู่มือการติดตั้งใบอนุญาตใช้เมล์
หน้าหลัก > ข้อมูลอุตสาหกรรมชีวภาพ


รายงานฉบับสมบูรณ์ 2561
26/09/2561
จำนวน 1 ไฟล์
โดย : wanwisa
รายงานฉบับสมบูรณ์ 2561
รายงานฉบับสมบูรณ์ 2561
อ่านต่อ
ไซลิทอล (Xylitol) สารให้ความหวานจากอุตสาหกรรมชีวภาพ
17/09/2561
จำนวน 1 ไฟล์
โดย : wanwisa
ไซลิทอล (Xylitol) สารให้ความหวานจากอุตสาหกรรมชีวภาพ
อ่านต่อ
สถานการณ์เอทานอล
11/09/2561
จำนวน 1 ไฟล์
โดย : wanwisa
สถานการณ์เอทานอล
อ่านต่อ
การผลิตไฟฟ้าและไอน้ำของอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทราย
22/08/2561
จำนวน 1 ไฟล์
โดย : wanwisa
การผลิตไฟฟ้าและไอน้ำของอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทราย
อ่านต่อ
Xanthan gum อุตสาหกรรมต่อเนื่องจากอ้อยและน้ำตาล
10/08/2561
จำนวน 1 ไฟล์
โดย : wanwisa
Xanthan gum อุตสาหกรรมต่อเนื่องจากอ้อยและน้ำตาล
อ่านต่อ
อุตสาหกรรมน้ำตาลทรายและเอทานอลของบราซิล
11/07/2561
จำนวน 1 ไฟล์
โดย : wanwisa
อุตสาหกรรมน้ำตาลทรายและเอทานอลของบราซิล
อ่านต่อ
สรุปข้อมูลสถานการณ์เอทานอลและแนวทางส่งเสริมการใช้เอทานอลของประเทศไทย
30/05/2561
จำนวน 1 ไฟล์
โดย : wanwisa
สรุปข้อมูลสถานการณ์เอทานอลและแนวทางส่งเสริมการใช้เอทานอลของประเทศไทย
อ่านต่อ
Thailand: Opportunity of Bio-Industry Development
10/05/2561
จำนวน 1 ไฟล์
โดย : wanwisa
Thailand: Opportunity of Bio-Industry Development
อ่านต่อ
Introduction to Petrochemical, Biochemical & Bioplastics & Opportunity for Thailand
10/05/2561
จำนวน 1 ไฟล์
โดย : wanwisa
Introduction to Petrochemical, Biochemical & Bioplastics & Opportunity for Thailand
อ่านต่อ
จำนวนข้อมูล 16 รายการ
next back
หน้าที่ :