ปฎิทินกิจกรรม vote & poll จดหมายข่าว
ระบบงานจดทะเบียนชาวไร่อ้อย OCSB Intramail
OCSB Facebook    OCSB Youtube
OCSB Twitter
เดือน กันยายน 2562
ขาวธรรมดา
16.26
ขาวบริสุทธิ์
17.49
หน่วย : บาท/กิโลกรัม
ระบบงานส่งออกน้ำตาลทราย
ระบบงาน
ระบบงาน นำเข้า-ส่งออก ผ่าน NSW
ระเบียบการนำเข้าและส่งออกน้ำตาลทราย
ข้อมูลอุตสาหกรรมชีวภาพ
ร้องเรียน
รับแจ้งซ่อม

ราคาซื้อขายน้ำตาล ตลาดล่วงหน้า

ราคาปิด ณ วันที่ 27 กันยายน 2564
ที่มา : FT COMMODITIES & AGRICULTURE
น้ำตาลทรายขาว นิวยอร์ค No.11
เดือนส่งมอบ
+/-
ราคาปิด
ต.ค. 64
-0.37
18.73
มี.ค. 65
-0.25
19.68
พ.ค. 65
-0.18
19.18
ก.ค. 65
-0.12
18.57
ต.ค. 65
-0.11
18.25
หน่วย : เซนต์/ปอนด์
น้ำตาลทรายขาว ลอนดอน No.5
เดือนส่งมอบ
+/-
ราคาปิด
ธ.ค. 64
-1.90
502.40
มี.ค. 65
-2.50
506.30
พ.ค. 65
-2.40
502.00
ส.ค. 65
-1.40
493.10
ต.ค. 65
-1.00
485.10
ธ.ค. 65
-1.00
482.40
หน่วย : เหรียญสหรัฐ/ตัน
อัตราแลกเปลี่ยน เงินตราต่างประเทศ
ราคาปิด ณ วันที่ 27 กันยายน 2564
ที่มา : ธนาคารแห่งประเทศไทย
selling
telex
bill
USD
33.5669
33.2253
33.1344
EUR
39.5158
38.7529
38.6398
JPY 100
30.5716
29.8327
29.7403


รับแจ้งเหตุร้องเรียนผ่านทางรัฐมนตรีว่ากระทรวงอุตสาหกรรม

ชมรมอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สอน.


คลิกเพื่อดาวน์โหลดใบอนุญาตใช้เมล์คลิกเพื่อดาวน์โหลดคู่มือการติดตั้งใบอนุญาตใช้เมล์
กฏหมาย

 

  • ระเบียบการส่งออกน้ำตาลทราย

§ ประกาศคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย เรื่องหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการนำเข้าน้ำตาลทรายเข้ามาในราชอาณาจักรภายใต้ความตกลงการค้าสินค้าของอาเซียน (ATIGA)
§ ประกาศคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย เรื่องหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการนำเข้าน้ำตาลทรายเข้ามาในราชอาณาจักรตามพันธกรณีความตกลงการค้าเสรีไทย-ออสเตรเลีย (TAFTA)
§ ประกาศการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ที่ ๑๐๕-๒๕๖๔ เรื่องหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการนำเข้าน้ำตาลทรายเข้ามาในราชอาณาจักรและนำเข้าไปในเขตประกอบการเสรีเพื่อผลิต ผสม ประกอบ บรรจุ หรือดำเนินการอท่นใดกับน้ำตาลทรายนั้น หรือเพื่อพาณิชยกรรม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งออกไปนอกราชอาณาจักร

§ ประกาศสำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย เรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการอนุญาตนำเข้าน้ำตาลทรายมาในราชอาณาจักรเพื่อใช้ในการศึกษาหรือการวิจัย พ.ศ. 2563
§ ประกาศสำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย เรื่องหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการยื่นคำร้องขอรับหนังสืออนุญาตส่งน้ำตาลทรายออกนอกราชอาณาจักร และคำขอรับใบอนุญาตส่งสินค้าออกไปนอกราชอาณาจักรโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๖๑
§ ระเบียบคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไขเกี่ยวกับการอนุญาติให้ส่งออกน้ำตาลทราย พ.ศ. ๒๕๕๐
§
ระเบียบกระทรวงพาณิชย์ ว่าด้วยการส่งออกน้ำตาลทรายดิบและน้ำตาลทรายขาวออกไปนอกราชอาณาจักร พ.ศ. ๒๕๓๑
§
ระเบียบกระทรวงพาณิชย์ ว่าด้วยการส่งออกน้ำตาลทรายแดงออกไปนอกราชอาณาจักร พ.ศ. ๒๕๓๑ 
§ ประกาศกระทรวงพาณิชย์ ว่าด้วยการส่งออกสินค้าออกไปนอกราชอาณาจักร (ฉบับที่ ๔๕) พ.ศ. ๒๕๓๑
§
ประกาศกรมการค้าต่างประเทศ เรื่อง กำหนดระยะเวลาการอนุญาตให้ส่งออกและนำเข้าซึ่งสินค้า
§
คำสั่งกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง มอบอำนาจให้ออกและลงนามในหนังสือรับรองแสดงการได้รับสิทธิในการยกเว้นภาษีทั้งหมดหรือบางส่วน ตามความตกลงการค้าเสรีระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยและรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐชิลี สำหรับสินค้าน้ำตาล
§
คำสั่งกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง มอบอำนาจให้ออกและลงนามในหนังสือรับรองแสดงการได้รับสิทธิในการยกเว้นภาษีทั้งหมดหรือบางส่วน ตามความตกลงระหว่างราชอาณาจักรไทยและญี่ปุ่นสำหรับความเป็นหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจ สำหรับสินค้าน้ำตาล
§
คำสั่งกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง มอบอำนาจให้ออกและลงนามในหนังสือรับรองแสดงการได้รับสิทธิชำระภาษี ตามความตกลงการค้าเสรี ไทย-ออสเตรเลีย สำหรับสินค้าน้ำตาล
§
คำสั่งกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง มอบอำนาจให้ออกและลงนามในหนังสือรับรองแสดงการได้รับสิทธิในการยกเว้นภาษีทั้งหมดหรือบางส่วน ตามความตกลงว่าด้วยการค้าสินค้าภายใต้กรอบความตกลงว่าด้วยความร่วมมือทางเศรษฐกิจที่ครอบคลุมด้านต่างๆ ระหว่างรัฐบาลประเทศสมาชิกสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และสาธารณรัฐเกาหลี สำหรับสินค้าน้ำตาล
§
มอบอำนาจในการอนุญาตให้ส่งออกน้ำตาลทรายออกไปนอกราชอาณาจักร
สร้างโดย : pirot วันที่สร้าง : 20/12/2560
กลับไปยังหน้าหลัก