ปฎิทินกิจกรรม vote & poll จดหมายข่าว

ระบบงานจดทะเบียนชาวไร่อ้อย OCSB Intramail
OCSB Facebook    OCSB Youtube
ระบบงานส่งออกน้ำตาลทราย
ระบบงาน
ระบบงาน นำเข้า-ส่งออก ผ่าน NSW
ระเบียบการนำเข้าและส่งออกน้ำตาลทราย
ข้อมูลอุตสาหกรรมชีวภาพ
ไร่อ้อยดอทคอม
ร้องเรียน
รับแจ้งซ่อม

ราคาซื้อขายน้ำตาล ตลาดล่วงหน้า

ราคาปิด ณ วันที่ 25 พฤษภาคม 2565
ที่มา : FT COMMODITIES & AGRICULTURE
น้ำตาลทรายขาว นิวยอร์ค No.11
เดือนส่งมอบ
+/-
ราคาปิด
ก.ค. 65
-0.07
19.68
ต.ค. 65
-0.07
19.84
มี.ค. 66
-0.08
20.08
พ.ค. 66
-0.08
19.38
ก.ค. 66
-0.07
18.95
หน่วย : เซนต์/ปอนด์
น้ำตาลทรายขาว ลอนดอน No.5
เดือนส่งมอบ
+/-
ราคาปิด
ส.ค. 65
7.40
563.90
ต.ค. 65
7.20
548.20
ธ.ค. 65
4.40
539.30
มี.ค. 66
1.30
532.50
พ.ค. 66
-0.40
522.80
ส.ค. 66
-0.90
514.50
หน่วย : เหรียญสหรัฐ/ตัน
อัตราแลกเปลี่ยน เงินตราต่างประเทศ
ราคาปิด ณ วันที่ 25 พฤษภาคม 2565
ที่มา : ธนาคารแห่งประเทศไทย
selling
telex
bill
USD
34.3475
34.0262
33.9354
EUR
36.9745
36.2523
36.1435
JPY 100
27.2931
26.6034
26.5026


รับแจ้งเหตุร้องเรียนผ่านทางรัฐมนตรีว่ากระทรวงอุตสาหกรรม

ชมรมอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สอน.


คลิกเพื่อดาวน์โหลดใบอนุญาตใช้เมล์คลิกเพื่อดาวน์โหลดคู่มือการติดตั้งใบอนุญาตใช้เมล์
กฏหมาย

 ระเบียบการส่งออกน้ำตาลทราย

§ ราชกิจจานุเบกษา ตอนที่ ๒๖ เล่ม ๖๙ วันที่ ๒๒ เมษายน ๒๔๙๕ พระราชกฤษฎีกาควบคุมการนำเข้ามาในราชอาณาจักรซึ่งสินค้าบางอย่าง (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๔๙๕
§ ประกาศกระทรวงพาณิชย์ว่าด้วยการนำเข้าสินค้าเข้ามาในราชอาณาจักร( ฉบับที่  117 ) พ.ศ.  2539
§ ประกาศกระทรวงพาณิชย์ว่าด้วยการนำเข้าสินค้าเข้ามาในราชอาณาจักร( ฉบับที่  111 ) พ.ศ.  2539
§ ประกาศสำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย เรื่องหลักเกณฑ์ กำหนดให้ใช้เอกสารชำระเงินด้วยวิธีอื่นนอกจากเอกสรเลตเตอร์ออฟเครดิตเพื่อประกอบกิจการพิจารณาอนุญาตส่งออกน้ำตาลทรายออกนอกราชอาณาจักร
§ ระเบียบกระทรวงพาณิชย์ว่าด้วยการออกหนังสือรับรองแสดงการได้รับสิทธิชำระภาษีตามพันธกรณีตามความตกลงการเกษตรภายใต้องค์การการค้าโลก (WTO) สําหรับสินค้าน้ำตาลทราย ปี ๒๕๖๔ ถึงปี ๒๕๖๖ พศ. ๒๕๖๓
§ ระเบียบคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทรายว่าด้วยการอนุญาตให้ส่งออกน้ําตาลทราย พ.ศ. ๒๕๖๑
§ ระเบียบกระทรวงพาณิชย์ว่าด้วยการออกหนังสือรับรองแสดงการได้รับสิทธิในการยกเว้นภาษีทั้งหมดหรือบางส่วนสําหรับสินค้าที่ประเทศไทยมีพันธกรณีตามความตกลงการเกษตรภายใต้องค์การการค้าโลก (สินค้าเกษตร ๒๑ รายการ) ที่นําเข้ามาในราชอาณาจักร ตามความตกลงระหว่างราชอาณาจักรไทยและญี่ปุนสําหรับความเป็นหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจ
§ ประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง การนำสินค้าตามความตกลงการเกษตร ภายใต้องค์การค้าโลก เข้ามาในราชอาอณาจักรตามความตกลงการค้าเสรีระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยและรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐชิลี
§ ประกาสกรมการค้า เรื่อง กำหนดระยะเวลาการอนุญาตให้ส่งออกและนำเข้าซึ่งสินค้า
§ ประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง การนำสินค้าตามความตกลงการเกษตร ภายใต้องค์การค้าโลก เอเชียตะวันออกเฉียงใต้และสาธารณรัฐเกาหลี

§ ประกาศคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย เรื่องหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการนำเข้าน้ำตาลทรายเข้ามาในราชอาณาจักรภายใต้ความตกลงการค้าสินค้าของอาเซียน (ATIGA)
§ ระเบียบคณะกรรมอ้อยและน้ำตาลทราย ว่าด้วยการจำหน่ายน้ำตาลทรายเพื่อใช้บริโภคในราชอาณาจักร พ.ศ. ๒๕๖๔
§ ประกาศคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย เรื่องหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการนำเข้าน้ำตาลทรายเข้ามาในราชอาณาจักรตามพันธกรณีความตกลงการค้าเสรีไทย-ออสเตรเลีย (TAFTA)
§ ประกาศการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ที่ ๑๐๕-๒๕๖๔ เรื่องหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการนำเข้าน้ำตาลทรายเข้ามาในราชอาณาจักรและนำเข้าไปในเขตประกอบการเสรีเพื่อผลิต ผสม ประกอบ บรรจุ หรือดำเนินการอท่นใดกับน้ำตาลทรายนั้น หรือเพื่อพาณิชยกรรม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งออกไปนอกราชอาณาจักร
§ ประกาศสำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย เรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการอนุญาตนำเข้าน้ำตาลทรายมาในราชอาณาจักรเพื่อใช้ในการศึกษาหรือการวิจัย พ.ศ. 2563
§ ประกาศสำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย เรื่องหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการยื่นคำร้องขอรับหนังสืออนุญาตส่งน้ำตาลทรายออกนอกราชอาณาจักร และคำขอรับใบอนุญาตส่งสินค้าออกไปนอกราชอาณาจักรโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๖๑
§ ระเบียบคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไขเกี่ยวกับการอนุญาติให้ส่งออกน้ำตาลทราย พ.ศ. ๒๕๕๐
§
ระเบียบกระทรวงพาณิชย์ ว่าด้วยการส่งออกน้ำตาลทรายดิบและน้ำตาลทรายขาวออกไปนอกราชอาณาจักร พ.ศ. ๒๕๓๑
§
ระเบียบกระทรวงพาณิชย์ ว่าด้วยการส่งออกน้ำตาลทรายแดงออกไปนอกราชอาณาจักร พ.ศ. ๒๕๓๑ 
§ ประกาศกระทรวงพาณิชย์ ว่าด้วยการส่งออกสินค้าออกไปนอกราชอาณาจักร (ฉบับที่ ๔๕) พ.ศ. ๒๕๓๑
§
ประกาศกรมการค้าต่างประเทศ เรื่อง กำหนดระยะเวลาการอนุญาตให้ส่งออกและนำเข้าซึ่งสินค้า
§
คำสั่งกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง มอบอำนาจให้ออกและลงนามในหนังสือรับรองแสดงการได้รับสิทธิในการยกเว้นภาษีทั้งหมดหรือบางส่วน ตามความตกลงการค้าเสรีระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยและรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐชิลี สำหรับสินค้าน้ำตาล
§
คำสั่งกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง มอบอำนาจให้ออกและลงนามในหนังสือรับรองแสดงการได้รับสิทธิในการยกเว้นภาษีทั้งหมดหรือบางส่วน ตามความตกลงระหว่างราชอาณาจักรไทยและญี่ปุ่นสำหรับความเป็นหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจ สำหรับสินค้าน้ำตาล
§
คำสั่งกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง มอบอำนาจให้ออกและลงนามในหนังสือรับรองแสดงการได้รับสิทธิชำระภาษี ตามความตกลงการค้าเสรี ไทย-ออสเตรเลีย สำหรับสินค้าน้ำตาล
§
คำสั่งกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง มอบอำนาจให้ออกและลงนามในหนังสือรับรองแสดงการได้รับสิทธิในการยกเว้นภาษีทั้งหมดหรือบางส่วน ตามความตกลงว่าด้วยการค้าสินค้าภายใต้กรอบความตกลงว่าด้วยความร่วมมือทางเศรษฐกิจที่ครอบคลุมด้านต่างๆ ระหว่างรัฐบาลประเทศสมาชิกสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และสาธารณรัฐเกาหลี สำหรับสินค้าน้ำตาล
§
มอบอำนาจในการอนุญาตให้ส่งออกน้ำตาลทรายออกไปนอกราชอาณาจักร

สร้างโดย : pirot วันที่สร้าง : 20/12/2560
กลับไปยังหน้าหลัก