ปฎิทินกิจกรรม vote & poll จดหมายข่าว

OCSB Intramail
OCSB Facebook    OCSB Youtube
OCSB Twitter
เดือน กันยายน 2562
ขาวธรรมดา
16.26
ขาวบริสุทธิ์
17.49
หน่วย : บาท/กิโลกรัม
ระบบงานส่งออก-นำเข้าน้ำตาลทราย
ระเบียบการนำเข้าและส่งออกน้ำตาลทราย
ระบบงานจดทะเบียนชาวไร่อ้อย
ข้อมูลอชี้นำเตือนภัยอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทราย
ข้อมูลอุตสาหกรรมชีวภาพ
ร้องเรียน
รับแจ้งซ่อม

ราคาซื้อขายน้ำตาล ตลาดล่วงหน้า

ราคาปิด ณ วันที่ 01 ธันวาคม 2565
ที่มา : FT COMMODITIES & AGRICULTURE
น้ำตาลทรายขาว นิวยอร์ค No.11
เดือนส่งมอบ
+/-
ราคาปิด
มี.ค. 66
-0.01
19.62
พ.ค. 66
0.00
18.56
ก.ค. 66
0.02
17.95
ต.ค. 66
0.03
17.77
มี.ค. 67
0.02
17.74
หน่วย : เซนต์/ปอนด์
น้ำตาลทรายขาว ลอนดอน No.5
เดือนส่งมอบ
+/-
ราคาปิด
มี.ค. 66
-0.80
538.40
พ.ค. 66
0.30
526.70
ส.ค. 66
-0.40
509.80
ต.ค. 66
-0.10
492.40
ธ.ค. 66
0.00
484.90
มี.ค. 67
0.60
477.80
หน่วย : เหรียญสหรัฐ/ตัน
อัตราแลกเปลี่ยน เงินตราต่างประเทศ
ราคาปิด ณ วันที่ 01 ธันวาคม 2565
ที่มา : ธนาคารแห่งประเทศไทย
selling
telex
bill
USD
35.1691
34.8408
34.7402
EUR
36.8962
36.1464
36.0426
JPY 100
26.0007
25.2860
25.1894


รับแจ้งเหตุร้องเรียนผ่านทางรัฐมนตรีว่ากระทรวงอุตสาหกรรม

ชมรมอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สอน.


คลิกเพื่อดาวน์โหลดใบอนุญาตใช้เมล์คลิกเพื่อดาวน์โหลดคู่มือการติดตั้งใบอนุญาตใช้เมล์
กฏหมาย

ระเบียบคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย ว่าด้วยการส่งออกและนำเข้า น้ำตาลทราย

๑. ประกาศสำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย เรื่อง กำหนดให้ใช้เอกสารการชำระเงินด้วยวิธีอื่นนอกจากเอกสาร
     เลตเตอร์ออฟเครดิต เพื่อประกอบการพิจารณาอนุญาตสั่งน้ำตาลออกนอกราชอาณาจักร
๒. ประกาศคณะกรรมการอ้อยและน้าตาลทราย เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการอนุญาตน้ำเข้าน้ำตาลทรายมาใน

     ราชอาณาจักร เพื่อใช้ในการศึกษาหรือการวิจัย พ.ศ. ๒๕๖๓
๓. ประกาศกรมศุลกากร ที่ ๒๐๗/๒๕๖๔ เรื่อง การเชื่อมโยงข้อมูลใบอนุญาต/ใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ร่วมกับ
     สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย
๔. ประกาศกระทรวงพาณิชย์ ว่าด้วยการส่งสินค้าออกไปนอกราชอาณาจักร (ฉบับที่ ๔๕) พ.ศ. ๒๕๓๑
๕. ประกาศกระทรวงพาณิชย์ ว่าด้วยการนำเข้าสินค้าเข้ามาในราชอาณาจักร ( ฉบับที่  ๑๑๑ ) พ.ศ.  ๒๕๓๙
๖. ประกาศกระทรวงพาณิชย์ ว่าด้วยการนำสินค้าเข้ามาในราชอาณาจักร (ฉบับที่  ๑๑๗) พ.ศ.  ๒๕๓๙
๗.ประกาศกระทรวงเศรษฐการ เรื่อง  การนำสินค้าเข้ามาในราชอาณาจักร (ฉบับที่  ๒๘)   พ.ศ. ๒๕๐๕
๘. ประกาศกรมการค้าต่างประเทศ เรื่อง กำหนดระยะเวลาการอนุญาตให้ส่งออกและนำเข้าซึ่งสินค้า
๙. ราชกิจจานุเบกษา  ตอนที่  ๒๖  เล่ม  ๖๙  วันที่  ๒๒  เมษายน  ๒๔๙๕ พระราชกฤษฎีกา ควบคุมการนำเข้ามาใน
     ราชอาณาจักรซึ่งสินค้าบางอย่าง  (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๔๙๕
๑๐. พระราชบัญญัติ อ้อยและน้ำตาลทราย พ.ศ. ๒๕๒๗
๑๑. ระเบียบกระทรวงพาณิชย์ ว่าด้วยการส่งน้ำตาลทรายดิบและน้ำตาลทรายขาวออกไปนอกราชอาณาจักร พ.ศ. ๒๕๓๑
๑๒.ระเบียบคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย ว่าด้วยการอนุญาตให้ส่งออกน้ำตาลทราย พ.ศ. ๒๕๖๑
๑๓.ระเบียบกระทรวงพาณิชย์ ว่าด้วยการส่งน้ำตาลทรายแดงออกไปนอกราชอาณาจักร พ.ศ. ๒๕๓๑

๑๔.ประกาศสำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้าตาลทราย เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการยื่นค้าร้องขอรับหนังสือ 
     
อนุญาตส่งน้าตาลทรายออกนอกราชอาณาจักร และค้าขอรับใบอนุญาตส่งสินค้าออกไปนอกราชอาณาจักรโดยวิธีการทาง 
     
อิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๖๑
๑๕.ระเบียบกระทวงพาณิชย์ ว่าด้วยการออกหนังสือรับรองแสดงการได้รับสิทธิชำระภาษีตามพันธกรณีตามความตกลงการ
      เกษตรภายใต้องค์การค้าโลก (WTO) สำหรับสินค้าน้ำตาลทราย ปี๒๕๖๔ ถึง ปี ๒๕๖๖ (พ.ศ. ๒๕๖๓)
๑๖.ประกาศคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการน้ำน้ำตาลทรายเข้ามาในราชอาณาจักร  
     ภายใต้ความตกลงการค้าสินค้าของอาเซียน (ATIGA)
๑๗.รายชื่อบริษัทส่งออกน้ำตาลที่ได้รับอนุญาตจากสำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทรายให้เป็นผู้แทนในการส่งออก
     น้ำตาล
๑๘.ประกาศสำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการขอหนังสือรับรองแสดงการได้
     รับสิทธิชำระภาษีหรือได้รับสิทธิในการยกเว้นภาษีทั้งหมด หรือบางส่วนตามพันธกรณีหรือตามความตกลงระหว่างประเทศ 
     สำหรับสินค้าน้ำตาลทราย โดยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๖๕
๑๙.ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการตรวจวัดปริมาณน้ำตาล
๒๐.ประกาศกรมการค้าต่างประเทศ เรื่อง การรายงานการส่งออก การนำเข้า ปริมาณการใช้ ปริมาณคงเหลือ สถานที่เก็บสินค้าและ
     การรายงานอื่น ๆ ของสินค้าเกษตรตามพันธกรณีความตกลงระหว่างประเทศ
โดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์แบบไร้เอกสาร 
     พ.ศ. ๒๕๖๑
๒๑.ประกาศกรมการค้าต่างประเทศ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข การขอรับใบอนุญาตหรือหนังสือรับรองการส่งออกนาเข้า
      สินค้าโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์แบบไร้เอกสาร (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๔
๒๒.ประกาศการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ที่ ๑๐๕/๒๕๖๔ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไขการนำน้ำตาลทรายเข้ามาใน
      ราชอาณาจักรและนำเข้าไปในเขตประกอบการเสรีเพื่อผลิต ผสม ประกอบ บรรจุ หรือดำเนินการอื่นใดกับน้ำตาลทรายนั้นหรือ
      เพื่อพาณิชยกรรม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งออกไปนอกราชอาณาจักร
๒๓.ประกาศคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการนำน้ำตาลทรายเข้ามาในราชอาณาจักร
     ตามพันธกรณีความตกลงการค้าเสรีไทย - ออสเตรเลีย (TAFTA) พ.ศ. ๒๕๖๔
๒๔.ประกาศคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทรายเรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการอนุญาตน้ำเข้าน้ำตาลทรายมาในราชอาณาจักร 
      เพื่อใช้ในการศึกษาหรือการวิจัย พ.ศ. ๒๕๖๓