ปฎิทินกิจกรรม vote & poll จดหมายข่าว
OCSB Intramail
OCSB Facebook    OCSB Youtube
OCSB Twitter
เดือน กันยายน 2562
ขาวธรรมดา
16.26
ขาวบริสุทธิ์
17.49
หน่วย : บาท/กิโลกรัม
ระบบงานส่งออกน้ำตาลทราย
ระบบงาน
ระบบงาน นำเข้า-ส่งออก ผ่าน NSW
ระเบียบการนำเข้าและส่งออกน้ำตาลทราย
ข้อมูลอุตสาหกรรมชีวภาพ
ร้องเรียน
รับแจ้งซ่อม

ราคาซื้อขายน้ำตาล ตลาดล่วงหน้า

ราคาปิด ณ วันที่ 14 มิถุนายน 2564
ที่มา : FT COMMODITIES & AGRICULTURE
น้ำตาลทรายขาว นิวยอร์ค No.11
เดือนส่งมอบ
+/-
ราคาปิด
ก.ค. 64
-0.25
17.29
ต.ค. 64
-0.28
17.39
มี.ค. 65
-0.28
17.61
พ.ค. 65
-0.27
16.76
ก.ค. 65
-0.22
16.19
หน่วย : เซนต์/ปอนด์
น้ำตาลทรายขาว ลอนดอน No.5
เดือนส่งมอบ
+/-
ราคาปิด
ส.ค. 64
-2.80
448.50
ต.ค. 64
-3.30
456.50
ธ.ค. 64
-4.90
461.70
มี.ค. 65
-5.20
466.10
พ.ค. 65
-5.10
459.50
ส.ค. 65
-4.90
453.30
หน่วย : เหรียญสหรัฐ/ตัน
อัตราแลกเปลี่ยน เงินตราต่างประเทศ
ราคาปิด ณ วันที่ 14 มิถุนายน 2564
ที่มา : ธนาคารแห่งประเทศไทย
selling
telex
bill
USD
31.2985
30.9335
30.8394
EUR
38.0474
37.2537
37.1365
JPY 100
28.7450
27.9866
27.8877


รับแจ้งเหตุร้องเรียนผ่านทางรัฐมนตรีว่ากระทรวงอุตสาหกรรม

ชมรมอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สอน.


คลิกเพื่อดาวน์โหลดใบอนุญาตใช้เมล์คลิกเพื่อดาวน์โหลดคู่มือการติดตั้งใบอนุญาตใช้เมล์
หน้าหลัก > จัดชื้อจัดจ้าง > จัดชื้อจัดจ้าง
จัดชื้อจัดจ้าง

ประกาศราคากลาง จัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔

ประกาศ ณ วันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔
- ประกาศราคากลางจ้างที่ปรึกษาโครงพัฒนาระบบบริหารจัดการข้อมูลอ้อยจากไร่สู่โรงงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
- ประกาศราคากลาง ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๑๐ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศ ณ วันที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๖๔
-
ประกาศราคากลาง ก่อสร้างอาคารปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ จำนวน ๑ หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศ ณ วันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๖๔
- ประกาศราคากลาง การปรับปรุงซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง จำนวน ๑ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศ ณ วันที่ ๖ มกราคม ๒๕๖๔
 - ประกาศราคากลาง ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๔ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศ ณ วันที่ ๓ มกราคม ๒๕๖๔
-
ประกาศราคากลาง ซื้อครุภัณฑ์การเกษตร จำนวน ๗ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศ ณ วันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๓
 
- ประกาศราคากลาง จ้างที่ปรึกษาการสร้างนวัตกรรมเพื่อการผลิตอ้อยพันธุ์ดีและส่งเสริมอ้อยพันธุ์ใหม่
 - ประกาศราคากลาง จ้างที่ปรึกษาการพัฒนาเทคนิคการปลูกอ้อยในสภาพแห้งแล้งรุนแรง
 - ประกาศราคากลาง จ้างที่ปรึกษาการพัฒนาและส่งเสริมผลิตภัณฑ์ชีวภาพ (Bioeconomy : Non-Food)
ประกาศ ณ วันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๓
 
- ประกาศราคากลาง จ้างที่ปรึกษาการจัดแผนปฏิบัติการดิจิทัล ระยะ 3 ปี (พ.ศง 2564-2566)

ประกาศ ณ วันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๓
- ประกาศราคากลาง ซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จำนวน ๖ รายการ

ประกาศ ณ วันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๓
 - ประกาศราคากลาง จ้างที่ปรึกษาการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อให้บริการอิเล็กทรอนิกส์ (e-Service) : ระบบจดทะเบียนชาวไร่อ้อยแบบดิจิทัล ระยะที่ 2 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร ๑ ระบบ
 - ประกาศราคากลาง จ้างที่ปรึกษาการแก้ไขปัญหาการระบาดของโรคใบขาวอ้อยแบบบูรณาการ ระยะที่ 3 
 - ประกาศราคากลาง จ้างที่ปรึกษาการสร้างมูลค่าเพิ่มจากใบและยอดอ้อยด้วยการนำมาผลิตเป็นน้ำมันเชื้อเพลิงไบอออยส์ (Bio-oil)
ประกาศ ณ วันที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๖๓
 
- ประกาศราคากลาง การประชาสัมพันธ์การขับเคลื่อนอุตสากรรมอ้อยและน้ำตาลทรายภายใต้แผนการปรับโครงสร้างอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทรายทั้งระบบ
ประกาศ ณ วันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๓
 - ประกาศราคากลาง จ้างเหมาบริการบำรุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่ายของสำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
ประกาศ ณ วันที่ ๓ กันยายน ๒๕๖๓
- ประกาศราคากลางจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องสางใบอ้อย จำนวน ๒๘ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศ ณ วันที่ 3 กันยายน 2563
-
ประกาศราคากลางซื้อเครื่องสางใบอ้อย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศ ณ วันที่ 1  กันยายน 2563
- ประกาศราคากลางจัดจ้างที่ปรึกษาโครงการจัดจ้างทำเครื่องต้นแบบแยกใบอ้อย จำนวน 1 เครื่อง
ประกาศ ณ วันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๖๓

 - ประกาศราคากลางจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๕ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศ ณ วันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๓
-
ประกาศราคากลางจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 13 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์   (e-bidding)
 
ประกาศ ณ วันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๓
-
ประกาศราคากลาง จ้างที่ปรึกษาโครงการ การให้บริการเกษตรกรชาวไร่อ้อย และโรงงานน้ำตาลผ่านระบบออนไลน์ในสถานการณ์ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
ประกาศ ณ วันที่ ๑๓ เมษายน ๒๕๖๓
- ประกาศราคากลาง จัดจ้างก่อสร้างอาคารชีวโมเลกุล ตำบลทุ่งทอง อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี
จำนวน ๑ หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศ ณ วันที่ ๓ เมษายน ๒๕๖๓
- ประกาศราคากลาง จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๑๒ รายการ ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศ ณ วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๓
- ประกาศราคากลาง จัดซื้อครุภัณฑ์การเกษตร จำนวน ๒ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศ ณ วันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๓
- ประกาศราคากลาง จ้างปรับปรุงบ้านพักราชการ ชั้นจัตวา ตำบลทุ่งทอง อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี จำนวน ๔ หลัง (ศอภ.๑) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศ ณ วันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓
 - ประกาศราคากลาง
จัดซื้อครุภัณฑ์การเกษตร จำนวน ๒ รายการ ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศ ณ วันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓
 - ประกาศราคากลาง เช่ารถยนต์ที่ใช้ในราชการ จำนวน ๓ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
 - ประกาศราคากลาง จัดซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จำนวน ๑๑ รายการ ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศ ณ วันที่  ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓
 - ประกาศราคากลาง ก่อสร้างอาคารศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมชีวภาพ ตำบลบางพระ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี จำนวน ๑ หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็ทรอนิกส์
ประกาศ ณ วันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๖๓
 - ประกาศราคากลาง จ้างที่ปรึกษาโครงการวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data Analytic) สำหรับอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทราย ระยะที่ ๒ แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร ๑ ระบบ
 - ประกาศราคากลาง จ้างที่ปรึกษาโครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการให้บริการอิเล็กทรอนิกส์ (e-Service) : ระบบจดทะเบียนชาวไร่อ้อยแบบดิจิทัล แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร ๑ ระบบ
ประกาศ ณ วันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๖๓
 - ประกาศราคากลาง จ้างที่ปรึกษาโครงการพัฒนาและส่งเสริมอุตสาหกรรมชีวภาพ (Bioeconomy : Non-Food)
ประกาศ ณ วันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๖๓
 - ประกาศราคากลาง จ้างที่ปรึกษาโครงการแก้ไขปัญหาการระบาดของโรคใบขาวอ้อยแบบบูรณาการ ระยะที่ 2
 - ประกาศราคากลาง จ้างที่ปรึกษาโครงการจัดทโครงสร้างต้นทุนมาตรฐานการผลิตอ้อย
 - ประกาศราคากลาง จ้างที่ปรึกษาโครงการจัดการผลิตอ้อยแปลงใหญ่เพื่อเพิ่มผลผลิตและคุณภาพอ้อย โดยใช้เทคโนโลยี Smart Farming ตำบลนครชุม อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร ๑ ระบบ
ประกาศ ณ วันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๖๓
 - ประกาศราคากลาง จ้างที่ปรึกษาโครงการกระบวนการวิเคราะห์สิ่งปนเปื้อนในอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทรายโดยใช้เทคโนโลยี Near Infrared Spectroscopy (NIRs)
ประกาศ ณ วันที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๖๓
 -ประกาศราคากลาง จ้งที่ปรึกษาโครงการพัฒนาการผลิตอาหารอัดเม็ดจากอ้อยด้วยกระบวนการทางเทคโนโลยีชีวภาพ
 - ประกาศราคากลาง จ้างที่ปรึกษาโครงการพัฒนาต้นแบบแผ่นกั้นเสียงจากวัสดุเหลือใช้จากอ้อย
 - ประกาศราคากลาง จ้างที่ปรึกษาโครงการสร้างนวัตกรรมอ้อยเพื่อการผลิตอ้อยพันธุ์ดี และส่งเสริมอ้อยพันธุ์ใหม่
ประกาศ ณ วันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๖๓
 - ประกาศราคากลาง ประชาสัมพันธ์ขับเคลื่อนอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทราย ภายใต้แผนการปรับโครงสร้างอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทรายทั้งระบบ
ประกาศ ณ วันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๒
- ประกาศราคากลาง โครงการเช่ารถบรรทุก (ดีเซล) ขนาดไม่ต่ำกว่า ๑ ตัน ขับเคลื่อน ๔ ล้อ แบบดับเบิ้ลแคบ
  จำนวน ๑ คัน วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศ ณ วันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๖๒
- ประกาศราคากลาง จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย ภายในอาคารที่ทำการของสำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ 

ประกาศ ณ วันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๖๒
- ประกาศราคากลาง จ้างเหมาบริการบำรุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่ายสำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓

ประกาศ ณ วันที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๖๒
- ประกาศราคากลาง จ้างที่ปรึกษาโครงการทบทวนภารกิจและจัดทำกรอบอัตรากำลังปีงบประมาณ พ.ศ. 2563-2565 สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย โดยวิธีคัดเลือก

ประกาศ ณ วันที่ ๔ เมษายน ๒๕๖๒
- ประกาศราคากลาง จ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ (ศอภ.2) ด้วยวิธีประกวดราคา
  อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศ ณ วันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒
- ประกาศราคากลาง เช่ารถยนต์ที่ใช้ในราชการ จำนวน ๓ คัน (รถโดยสาร ขนาด ๑๒ ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๙๐ กิโลวัตต์) ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศ ณ วันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๖๒
- ประกาศราคากลาง จัดซื้อครุภัณฑ์การเกษตร จำนวน ๒ รายการ ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศ ณ วันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๖๒ 
- ประกาศราคากลาง จ้างซ่อมแซมถนนลูกรังภายในพื้นที่แปลงขยายพันธุ์ (สอ.พจ.) ด้วยวิธีการประกวดราคา
  อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศ ณ วันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๖๑
- ประกาศราคากลางจ้างที่ปรึกษาโครงการสร้างนวัตกรรมเพื่อการผลิตอ้อยพันธุ์ดีและส่งเสริมอ้อยพันธุ์ใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
- ประกาศราคากลางจ้างที่ปรึกษาโครงการพัฒนาและส่งเสริมอุตสาหกรรมชีวภาพ (Bio economy Non-Food) โดยวิธีคัดเลือก
- ประกาศราคากลางจ้างที่ปรึกษาโครงการสร้างองค์ความรู้และถ่ายทอดองค์ความรู้เพื่อเพิ่ม ผลิตภาพอ้อย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
- ประกาศราคากลางจ้างที่ปรึกษาโครงการเพิ่มศักยภาพการใช้พลังงานของกระบวนการผลิตอุตสาหกรรมอ้อยและ
น้ำตาลทรายเพื่อมุ่งสู่งอุตสาหกรรม ๔.๐ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

- ประกาศราคากลางจ้างที่ปรึกษาโครงการแก้ไขปัญหาการระบาดของโรคใบขาวอ้อยแบบบูรณาการ ระยะที่ ๑ 
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

- ประกาศราคากลางจ้างที่ปรึกษาโครงการการเพิ่มศักยภาพการผลิตอ้อยมุ่งสู่ Smart Farming โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
- ประกาศราคากลางจ้างที่ปรึกษาโครงการพัฒนาศักยภาพศูนย์อุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทรายสู่อุตสาหกรรม ๔.๐ 
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
- ประกาศราคากลางจ้างที่ปรึกษาโครงการพัฒนาเพื่อเพิ่มผลผลิตอ้อยด้วยวิธีการยับยั้งแบคที่เรียและลดอัตราที่ก่อให้เกิดโรคอ้อย ด้วยวิธีนาโนชีวภาพ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
- ประกาศราคากลางจ้างที่ปรึกษาโครงการสร้างผู้ประกอบการด้านการบริการเครื่องจักรกลการเกษตร เพื่อการปลูก บำรุงรักษา 
การเก็บเกี่ยวและขนส่งอ้อย ระยะที่ ๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง


ประกาศ ณ วันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๖๑
- ประกาศราคากลาง จ้างโครงการการประชาสัมพันธ์การขับเคลื่อนอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทราย ภายใต้แผนการปรับโครงสร้างอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทรายทั้งระบบสู่อุตสาหกรรม ๔.๐ 
-ประกาศราคากลาง งานจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยอาคารที่ทำการสำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย ประจำปีงบประมาณ 2562


ประกาศ ณ วันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๖๑
- ประกาศราคากลาง ประกวดราคาเช่ารถยนต์บรรทุก(ดีเซล)ขนาด1ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซีหรือกำลัง 
  เครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์แบบดับเบิ้ลแคบ ๔ ประตู ขับเคลื่อน ๒ ล้อ แบบยกสูงพร้อมหลังคาไฟเบอร์กลาส
   หรือเหล็ก จำนวน ๒ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

ประกาศ ณ วันที่ ๖ กันยายน ๒๕๖๑
-ประกาศราคากลาง จ้างออกแบบโครงการจ้างออกแบบอาคารศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมชีวภาพ ตำบลบางพระ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี จำนวน 1 แห่ง 

ประกาศ ณ วันที่ ๕ กันยายน ๒๕๖๑
-ประกาศราคากลาง งานจ้างเหมาติดตามและรวบรวมข้อมูลข่าวสารจากสื่อสิ่งพิมพ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

ประกาศ ณ วันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๑

- ประกาศราคากลาง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศ ณ วันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๑
-
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

- ประกาศราคากลาง โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๙ รายการ
   ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็คทรอนิคส์ (e-bidding) งบประมาณกองทุนอ้อยและน้ำตาลทราย ปี พ.ศ.๒๕๖๑


- ประกาศราคากลาง โครงการจัดจ้างทำการสำรวจข้อมูลคาคาขายส่งน้ำตาลทราย ส่งมอบ ณ หน้าโรงงาน ปี พ.ศ.๒๕๖๑ 
  โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)


- ประกาศราคากลาง จ้างจัดทำหนังสือรายงานประจำปี ๒๕๖๐
  ประกาศ ณ วันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๑

- ประกาศราคากลาง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จำนวน ๒ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็คทรอนิคส์ (e-bidding) 
  ประกาศ ณ วันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๖๑

- ประกาศราคากลาง งานปรับปรุงห้องประชุมสำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย ชั้น ๑
ประกาศราคากลาง ประกวดราคาเช่ารถยนต์ที่ใช้ในราชการ จำนวน รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  ประกาศ ณ วันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๑

-
ประกาศราคากลาง โครงการจัดทำสื่อและเอกสารเผยแพร่ ปี ๒๕๖๑
  ประกาศ ณ วันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑

-
ประกาศราคากลาง ซื้อหมึกพิมพ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๑๑ รายการ 
  ประกาศ ณ วันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑
-
ประกาศราคากลาง จ้างก่อสร้างรั้วตาข่ายคอนกรีตเสริมเหล็กและปรับปรุงสิ่งก่อสร้าง จำนวน ๒ รายการ 
 
ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์  (e-bidding)
- ประกาศราคากลาง จ้างปรับปรุงสิ่งก่อสร้างจำนวน ๒ รายการ (สอ.พจ.) ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  ประกาศ ณ วันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๐

-
ประกาศราคากลาง โครงการ เช่าเครื่องถ่ายเอกสารของสำนักงานคณะคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย
  ประกาศ ณ วันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๐

-
ประกาศราคากลาง โครงการ การบำรุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่ายของสำนักงานคณะคณะกรรมการอ้อย
  และน้ำตาลทราย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

   ประกาศ ณ วันที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๖๐

-
เผยแพร่ร่างประกาศและร่างเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีประกวดราคาจ้างการบำรุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่ายของ
  สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  ประกาศ ณ วันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๐

-
ประกวดราคาจ้างการบำรุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่ายของสำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย 
  ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

  ประกาศ ณ วันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๐

-
ประกาศราคากลางโครงการสร้างจิดสำนึกด้านสิ่งแวดล้อมให้กับอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทราย 
  ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

  ประกาศ ณ วันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๐

-
โครงการจ้างเหมา เจ้าธุรการ ๑ อัตรา ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทราย ภาคที่ ๑
- โครงการจ้างเหมา ผู้ช่วยนักวิจัย ๑ อัตรา ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทราย ภาคที่ ๑
   ประกาศ ณ วันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๐  

-
รายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย
   ประกาศ ณ วันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๐

9397-5133.pdf 
9397-1955.pdf 
9397-9753.pdf 
9397-6930.pdf 
9397-7017.pdf 
9397-9122.pdf 
9397-3126.pdf 
9397-8299.pdf 
9397-6023.pdf 
9397-8553.pdf 
Scan_0002.pdf (418.29 Kb)
9397-6400.pdf 
9397-9414.pdf 
9397-8635.pdf 
9397-6978.pdf 
9397-8691.pdf 
9397-7672.pdf 
9397-9952.pdf 
9397-6446.pdf 
9397-2415.pdf 
9397-5736.pdf 
9397-9097.pdf 
9397-5982.pdf 
9397-9484.pdf 
9397-3261.pdf 
9397-7243.pdf 
scan1459.pdf (798.22 Kb)
9397-4633.pdf 
9397-6481.pdf 
9397-8127.pdf 
scan0654.pdf (62.25 Kb)
9397-3405.pdf 
9397-9631.pdf 
9397-4365.pdf 
9397-4728.pdf 
9397-3188.pdf 
9397-2776.pdf 
9397-5869.pdf 
9397-9832.pdf 
9397-4400.pdf 
9397-2462.pdf 
9397-7104.pdf 
9397-7165.pdf 
9397-8204.pdf 
scan1625.pdf (640.69 Kb)
9397-5215.pdf 
9397-1501.pdf 
สร้างโดย : krisada วันที่สร้าง : 19/12/2560
กลับไปยังหน้าหลัก