Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

ปฎิทินกิจกรรม vote & poll จดหมายข่าว
OCSB Intramail

ราคาซื้อขายน้ำตาล ตลาดล่วงหน้า

ราคาปิด ณ วันที่ 25 พฤศจิกายน 2557
ที่มา : FT COMMODITIES & AGRICULTURE
น้ำตาลทรายขาว นิวยอร์ค No.11
เดือน
+/-
ราคาปิด
ต.ค. 57
0.00
16.00
มี.ค. 57
-0.02
16.36
พ.ค. 58
-0.04
16.54
ก.ค. 58
-0.07
16.88
ต.ค. 58
-0.09
17.61
หน่วย : เซ็นต์/ปอนด์
น้ำตาลทรายขาว ลอนดอน No.5
เดือน
+/-
ราคาปิด
ต.ค. 57
-1.90
415.80
ธ.ค. 57
-0.30
426.50
มี.ค. 58
-0.20
438.30
พ.ค. 58
0.60
445.60
ส.ค. 58
0.70
453.90
ต.ค. 58
0.70
462.10
หน่วย : เหรียญสหรัฐ/ตัน
อัตราแลกเปลี่ยน เงินตราต่างประเทศ
ราคาปิด ณ วันที่ 25 พฤศจิกายน 2557
ที่มา : ธนาคารแห่งประเทศไทย
selling
telex
bill
USD
32.9677
32.6770
32.5855
EUR
41.0831
40.4801
40.3749
JPY 100
28.0899
27.5382
27.4635
โรงงานน้ำตาล สถาบันชาวอ้อย ระบบงานภูมิสารสนเทศ (GIS) สารสนเทศเพื่อการผลิตอ้อย ขอใช้บริการข้อมูล GIS ระบบสืบค้นข้อมูลการขนย้ายน้ำตาลทราย สอน.ใสสะอาด จรรยาข้าราชการ สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย ข้อมูลข่าวสาร ตาม พรบ. อ้อยและน้ำตาลทราย ศูนย์ปฏิบัติการ สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย KM สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาล ทราย IPA สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาล ทราย โครงการว่าจ้างที่ปรึกษา สอน. ข้อมูลการพัฒนาประสิทธิภาพระบบสารสนเทศ สอน.
แบบสำรวจเพื่อการวินิจฉัยองค์กร7 รับแจ้งเหตุร้องเรียนผ่านทางรัฐมนตรีว่ากระทรวงอุตสาหกรรม
หน้าหลัก > วารสารวิชาการ > วารสารวิชาการ
วารสารวิชาการ

     รายงานพื้นที่ปลูกอ้อยของประเทศไทย

 

923-4084.pdf 
923-2469.pdf 
923-9193.pdf 
สร้างโดย : pirot วันที่สร้าง : 05/01/2554
กลับไปยังหน้าหลัก