ปฎิทินกิจกรรม vote & poll จดหมายข่าว

OCSB Intramail
OCSB Facebook    OCSB Facebook
OCSB Twitter    OCSB Youtube
ระบบงานส่งออก-นำเข้าน้ำตาลทราย
ระเบียบการนำเข้าและส่งออกน้ำตาลทราย
ระบบงานจดทะเบียนชาวไร่อ้อย
ข้อมูลอชี้นำเตือนภัยอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทราย
ข้อมูลอุตสาหกรรมชีวภาพ
ร้องเรียน
รับแจ้งซ่อม

ราคาซื้อขายน้ำตาล ตลาดล่วงหน้า

ราคาปิด ณ วันที่ 24 มีนาคม 2566
ที่มา : FT COMMODITIES & AGRICULTURE
น้ำตาลทรายขาว นิวยอร์ค No.11
เดือนส่งมอบ
+/-
ราคาปิด
พ.ค. 66
-0.07
20.82
ก.ค. 66
-0.05
20.34
ต.ค. 66
-0.04
20.07
มี.ค. 67
-0.05
20.00
พ.ค. 67
-0.06
18.94
หน่วย : เซนต์/ปอนด์
น้ำตาลทรายขาว ลอนดอน No.5
เดือนส่งมอบ
+/-
ราคาปิด
พ.ค. 66
-0.20
597.60
ส.ค. 66
0.20
583.20
ต.ค. 66
0.70
567.30
ธ.ค. 66
0.60
554.70
มี.ค. 67
-0.20
544.00
พ.ค. 67
-0.10
533.00
หน่วย : เหรียญสหรัฐ/ตัน
อัตราแลกเปลี่ยน เงินตราต่างประเทศ
ราคาปิด ณ วันที่ 24 มีนาคม 2566
ที่มา : ธนาคารแห่งประเทศไทย
selling
telex
bill
USD
34.2635
33.9359
33.8458
EUR
37.2485
36.5442
36.4384
JPY 100
26.5121
25.8248
25.7277


รับแจ้งเหตุร้องเรียนผ่านทางรัฐมนตรีว่ากระทรวงอุตสาหกรรม

ชมรมอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สอน.


คลิกเพื่อดาวน์โหลดใบอนุญาตใช้เมล์คลิกเพื่อดาวน์โหลดคู่มือการติดตั้งใบอนุญาตใช้เมล์
OL(OCSB Learning)

                                                             องค์ความรู้ ศอภ.4 (OCSB Learning)

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
   1. การศึกษาการเปลี่ยนแปลงของปริมาณน้ำตาลของอ้อยสด อ้อยไฟไหม โดยใช้เครื่อง HPLC

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
   1. รายงานความก้าวหน้า การวิจัยพันธุ์อ้อย ลูกผสม ชุด CSB
   2. การเปรียบเทียบอัตราปุ๋ยที่เหมาะสมระหว่างอัตราปุ๋ยของ ศอภ. 4 แนะนากับอัตราปุ๋ยของเกษตรกรในพื้นที่ปลูกอ้อยหลาก
      หลายชนิดดิน

   3. โครงการวิเคราะห์หาชนิดและองค์ประกอบน้ำอ้อยและน้ำตาลทรายและผลพลอยได้โดยใช้เครื่อง HPLC ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
   4. การเพิ่มผลผลิตอ้อยพันธุ์ขอนแก่น 3 โดยการใช้ปุ๋ยเคมีอัตราที่เหมาะสมในกลุ่มชุดดินที่ 35 

 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
   1. การปลูกอ้อยอย่างยั่งยืน
   2. วิธีการเก็บตัวอย่างและความสำคัญของรายการตรวจวิเคราะห์คุณภาพดิน
   3. ISO/IEC 17025 คืออะไร