Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

ปฎิทินกิจกรรม vote & poll จดหมายข่าว
OCSB Intramail
OCSB Facebook    OCSB Youtube
OCSB Twitter
เดือน กันยายน 2562
ขาวธรรมดา
16.26
ขาวบริสุทธิ์
17.49
หน่วย : บาท/กิโลกรัม
ระบบงานส่งออกน้ำตาลทราย
ระบบงาน
ระบบงาน นำเข้า-ส่งออก ผ่าน NSW
ระเบียบการนำเข้าและส่งออกน้ำตาลทราย
ข้อมูลอุตสาหกรรมชีวภาพ
ร้องเรียน
รับแจ้งซ่อม

ราคาซื้อขายน้ำตาล ตลาดล่วงหน้า

ราคาปิด ณ วันที่ 21 ตุลาคม 2563
ที่มา : FT COMMODITIES & AGRICULTURE
น้ำตาลทรายขาว นิวยอร์ค No.11
เดือนส่งมอบ
+/-
ราคาปิด
มี.ค. 64
-0.04
14.50
พ.ค. 64
-0.06
13.83
ก.ค. 64
-0.02
13.36
ต.ค. 64
-0.02
13.22
มี.ค. 65
0.00
13.48
หน่วย : เซนต์/ปอนด์
น้ำตาลทรายขาว ลอนดอน No.5
เดือนส่งมอบ
+/-
ราคาปิด
ธ.ค. 63
-3.50
393.30
มี.ค. 63
-2.30
394.80
พ.ค. 64
-1.00
390.70
ส.ค. 64
-0.30
382.60
ต.ค. 64
0.10
376.80
ธ.ค. 64
0.00
376.70
หน่วย : เหรียญสหรัฐ/ตัน
อัตราแลกเปลี่ยน เงินตราต่างประเทศ
ราคาปิด ณ วันที่ 21 ตุลาคม 2563
ที่มา : ธนาคารแห่งประเทศไทย
selling
telex
bill
USD
31.3933
31.0570
30.9606
EUR
37.3412
36.5813
36.4740
JPY 100
30.0497
29.2844
29.1792
โรงงานน้ำตาล สถาบันชาวอ้อย ระบบงานภูมิสารสนเทศ (GIS) ขอใช้บริการสารสนเทศ สอน. ระบบสืบค้นข้อมูลการขนย้ายน้ำตาลทราย ข้อมูลข่าวสาร ตาม พรบ. อ้อยและน้ำตาลทราย สมัครงานออนไลน์ พื้นที่ปลูกและปริมาณการผลิตอ้อย KM สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาล ทราย คู่มือบริการสำหรับประชาชน ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ งานวิจัยด้านอ้อย น้ำตาลทราย และอุตสาหกรรมต่อเนื่อง. ข้อมูลเปิดภาครัฐ


รับแจ้งเหตุร้องเรียนผ่านทางรัฐมนตรีว่ากระทรวงอุตสาหกรรม

ชมรมอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สอน.


คลิกเพื่อดาวน์โหลดใบอนุญาตใช้เมล์คลิกเพื่อดาวน์โหลดคู่มือการติดตั้งใบอนุญาตใช้เมล์
OL(OCSB Learning)

งานวิจัยด้านอ้อย น้ำตาลทราย และอุตสาหกรรมต่อเนื่อง

ปีงบประมาณ 62

โครงการพัฒนาเพื่อบูรณาการระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เชิงพื้นที่ (ระยะที่ 2)ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

โครงการพัฒนาระบบศูนย์ข้อมูล (Data Center)ด้านอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทราย ระยะที่ ๒

โครงการการวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data Analytic)สำหรับอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทราย

โครงการพัฒนาระบบให้บริการเชื่อมโยงข้อมูลแบบบูรณาการสำหรับการนำเข้าและส่งออกน้ำตาลทราย

โครงการศึกษาการเปลี่ยนแปลงของปริมาณน้ำตาลของอ้อยสด อ้อยไฟไหม โดยใช้เครื่อง HPLC


โครงการสร้างผู้ประกอบการด้านการบริการเครื่องจักรกลการเกษตรเพื่อการปลูก บำรุงรักษา การเก็บเกี่ยว และขนส่งอ้อย ระยะที่ 1 ปีงบ 
   ประมาณ พ.ศ. 2562

โครงการพัฒนาเพื่อเพิ่มผลผลิตอ้อยด้วยวิธียับยั้งแบคทีเรียและลดอัตราที่ก่อให้เกิดโรคอ้อยด้วยวิธีนาโนชีวภาพ
 
ปีงบประมาณ 61

โครงการพัฒนาเพื่อปรับโครงสร้างการปรับปรุงพันธุ์อ้อยและพัฒนาระบบการบริหารจัดการการผลิตอ้อยอย่างครบวงจร ปีงบประมาณ 2561

โครงการสร้างองค์ความรู้และพัฒนาด้านอ้อย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

โครงการสร้างอัจฉริยภาพของนักวิจัยด้านอ้อย น้ำตาลทรายและผลิตภัณฑ์ต่อเนื่องจากอ้อยและน้ำตาลทราย ปีงบประมาณ พ.ศ.2561


โครงการปรับปรุงและพัฒนาระบบบริหารจัดการด้าน ICT ได้แก่ระบบบริหารจัดการเครือข่ายอินเทอร์เน็ตและระบบข้อมูลและสารสนเทศ

โครงการการพัฒนาเพื่อบูรณาการระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์/เชิงพื้นที่ (ระยะที่ 1)

โครงการพัฒนาองค์ความรู้ด้านอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทราย เพื่อเป็นศูนย์กลางของประเทศในรูปแบบ Smart Operation Center  
   พร้อมด้วยการพัฒนาศูนย์ข้อมูล (Data Center) (ระยะที่ 1) 

ปีงบประมาณ 60

โครงการการจัดทำฐานข้อมูลการผลิตอ้อยและน้ำตาลทรายเพื่อใช้ในการวิเคราะห์ดัชนีประสิทธิภาพการผลิตอุตสาหกรรมน้ำตาลทราย
♦ โครงการจัดทำแผนแม่บทการพัฒนาศูนย์กลางอุตสาหกรรมชีวภาพ (Bio Hub) จากอ้อยและน้ำตาลทราย
โครงการพัฒนาระบบภูมิสารสนเทศในการประเมินความคุ้มค่าเชิงเศรษฐศาสตร์ในการบริหารจัดการพื้นที่ปลูกอ้อย (Zoning) ของไทย

โครงการการพัฒนาศูนย์ปฏิบัติการอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทราย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
โครงการปรับปรุงและพัฒนาระบบออกใบอนุญาตส่งออกน้ำตาลทรายเพื่อรองรับการให้บริการผ่าน National Single Windows (NSW) 
   ทั้งระบบปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

โครงการการพัฒนาห้องปฏิบัติการและโปรแกรมการทดสอบความชำนาญของห้องปฏิบัติการให้เป็นมาตรฐานสากล ปีงบประมาณ 2560

โครงการการพัฒนานวัตกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อกระบวนการผลิตเชิงนิเวศและเพิ่มศักยภาพในการแข่งขัน

โครงการการพัฒนานวัตกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อกระบวนการผลิตเชิงนิเวศและเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันตามมาตรฐานสากล 
   ISO 14067

โครงการการพัฒนานวัตกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อกระบวนการการผลิตเชิงนิเวศ

ภายใต้โครงการประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการพลังงานตามมาตรฐานสากล ISO 50001 ระยะที่ 2

ภายใต้โครงการประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการพลังงานตามมาตรฐานสากล ISO 50001 ระยะที่ 2
ภายใต้โครงการประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการพลังงานตามมาตรฐานสากล ISO 50001 ระยะที่ 2


ปีงบประมาณ 50-59


โครงการการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตน้ำตาลในโรงงานการพัฒนากระบวนการผลิตน้ำตาลทรายขาวขั้นตอนเดียว
โครงการการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทราย

โครงการสร้างองค์ความรู้และพัฒนาด้านอ้อย ปี 51
โครงการพัฒนาประสิทธิภาพโรงงานน้ำตาลด้านต้นกำลังหม้อน้ำ
โครงการศึกษาวิจัยเพื่อปรับปรุงระบบบริหารงานวิจัยและพัฒนาของอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทราย
โครงการเครื่องจักรกลการเกษตรในการทำไร่อ้อย
โครงการแก้ไขปัญหาเรื่องแป้งในอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทราย

โครงการพัฒนาต้นแบบเครื่องจักรกลการเกษตรสำหรับการขุดตออ้อย ปี 2556
โครงการติดตามประเมินผลสัมฤทธิ์ การพัฒนาและขยายอ้อยพันธุ์ดี

โครงการจัดทำต้นทุนผลผลิตและถ่ายทอดความรู้เพื่อลดต้นทุนการผลิตอ้อยของเกษตรกร ในปีเพาะปลูก ๒๕๕๗/๕๘

โครงการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อบริหารการจัดการพลังงานมาตรฐานสากลของอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทราย
โครงการวินิจฉัยโรคระบาดของอ้อยด้วยระบบคอมพิวเตอร์อัจฉริยะ ระยะที่ 1
โครงการวินิจฉัยโรคระบาดของอ้อยด้วยระบบคอมพิวเตอร์อัจฉริยะ ระยะที่ 2
โครงการติดตามประเมินผลสัมฤทธิ์ การพัฒนาและขยายอ้อยพันธุ์ดี
โครงการลดต้นทุนโลจิสติกส์อุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทราย
โครงการจัดทำต้นทุนผลผลิตและถ่ายทอดความรู้ เพื่อลดต้นทุนการผลิตอ้อยของเกษตรกร ในปีเพาะปลูก 2557/58
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตโดยการศึกษาพัฒนาวิธีการปฏิบัติเพื่อการตรวจสอบอุปกรณ์รับแรงดันสำหรับอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทราย
โครงการผลิตพลาสติกชีวภาพจากอ้อยและน้ำตาลทราย ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

โครงการพัฒนาเครื่องจักรกลการเกษตรสำหรับการผลิตอ้อย "การพัฒนารูปแบบการจัดการคีบอ้อยและชุดหัวคีบอ้อยเพื่อลดสิ่งปนเปื้อนเข้าโรงงานน้ำตาลทราย" ม.เกษตร กำแพงแสน
โครงการเพิ่มศักยภาพการแข่งขันอุตสาหกรรมน้ำตาลไทยอย่างยั่งยืน ให้เป็นมิตรกับสิ่งแวด ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
โครงการวางแผนยุทศาสตร์การพัฒนาข้าราชการ การวางแผนสืบทอดตำแหน่งและการพัฒนาบุคลากรใน สอน.
โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการข้อมูลทะเบียนชาวไร่อ้อย และหัวหน้ากลุ่มชาวไร่อ้อย ระยะที่ 3
โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการข้อมูลทะเบียนชาวไร่อ้อย และหัวหน้ากลุ่มชาวไร่อ้อย (ระยะที่ 2)

โครงการพัฒนาระบบโปรแกรมเพื่อใช้บริหารจัดการนำอ้อยเข้าหีบของโรงงานน้ำตาลทราย
โครงการยกระดับการบริหารจัดการพลังงานด้วยคู่มือแนวทางการพัฒนาระบบการจัดการพลังงานตามมาตรฐาน ISO ๕๐๐๐๑
โครงการติดตามประเมินผลสัมฤทธิ์การพัฒนาและขยายอ้อยพันธุ์ดี
โครงการพัฒนาและขยายอ้อยพันธุ์ดี ปี 2555
โครงการพัฒนาศักยภาพการแข่งขันของการจัดการโซ่อุปทานของอุตสาหกรรม อ้อยและน้ำตาลทรายของไทยเพื่อรองรับการเปิดเขตการค้าเสรีอาเซียน (AEC)ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556