Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

ปฎิทินกิจกรรม vote & poll จดหมายข่าว
OCSB Intramail
สมัครงานออนไลน์
OCSB Facebook
OCSB Facebook
ระบบชี้นำเตือนภัยอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทราย
ระบบขอรับหนังสือรับรองนำเข้าน้ำตาลทราย

ราคาซื้อขายน้ำตาล ตลาดล่วงหน้า

ราคาปิด ณ วันที่ 13 ธันวาคม 2560
ที่มา : FT COMMODITIES & AGRICULTURE
น้ำตาลทรายขาว นิวยอร์ค No.11
เดือนส่งมอบ
+/-
ราคาปิด
มี.ค. 61
0.08
13.85
พ.ค. 61
0.01
13.70
ก.ค. 61
-0.02
13.73
ต.ค. 61
-0.06
13.94
มี.ค. 62
-0.12
14.43
หน่วย : เซนต์/ปอนด์
น้ำตาลทรายขาว ลอนดอน No.5
เดือนส่งมอบ
+/-
ราคาปิด
มี.ค. 61
2.00
363.90
พ.ค. 61
1.00
363.60
ส.ค. 61
-0.20
367.20
ต.ค. 61
-0.60
370.60
ธ.ค. 61
-1.00
376.10
มี.ค. 62
-1.90
382.10
หน่วย : เหรียญสหรัฐ/ตัน
อัตราแลกเปลี่ยน เงินตราต่างประเทศ
ราคาปิด ณ วันที่ 13 ธันวาคม 2560
ที่มา : ธนาคารแห่งประเทศไทย
selling
telex
bill
USD
32.7647
32.4371
32.3542
EUR
38.6572
37.9313
37.8223
JPY 100
29.1229
28.3846
28.3031
โรงงานน้ำตาล สถาบันชาวอ้อย ระบบงานภูมิสารสนเทศ (GIS) รายงานการผลิตอ้อยและน้ำตาลทราย ขอใช้บริการสารสนเทศ สอน. ระบบสืบค้นข้อมูลการขนย้ายน้ำตาลทราย สอน.ใสสะอาด จรรยาข้าราชการ สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย ข้อมูลข่าวสาร ตาม พรบ. อ้อยและน้ำตาลทราย ศูนย์ปฏิบัติการ สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย สารสนเทศเพื่อการผลิตอ้อย KM สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาล ทราย IPA สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาล ทราย คู่มือบริการสำหรับประชาชน ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ โครงการว่าจ้างที่ปรึกษา สอน. ข้อมูลการพัฒนาประสิทธิภาพระบบสารสนเทศ สอน. 
ข้อมูลเปิดภาครัฐ


รับแจ้งเหตุร้องเรียนผ่านทางรัฐมนตรีว่ากระทรวงอุตสาหกรรม

ชมรมอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สอน.


คลิกเพื่อดาวน์โหลดใบอนุญาตใช้เมล์คลิกเพื่อดาวน์โหลดคู่มือการติดตั้งใบอนุญาตใช้เมล์
OL(OCSB Learning)

โครงการว่าจ้างที่ปรึกษา สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย 


โครงการการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตน้ำตาลในโรงงานการพัฒนากระบวนการผลิตน้ำตาลทรายขาวขั้นตอนเดียว
โครงการการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทราย

โครงการสร้างองค์ความรู้และพัฒนาด้านอ้อย ปี 51
โครงการพัฒนาประสิทธิภาพโรงงานน้ำตาลด้านต้นกำลังหม้อน้ำ
โครงการศึกษาวิจัยเพื่อปรับปรุงระบบบริหารงานวิจัยและพัฒนาของอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทราย
โครงการเครื่องจักรกลการเกษตรในการทำไร่อ้อย
โครงการแก้ไขปัญหาเรื่องแป้งในอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทราย

โครงการพัฒนาต้นแบบเครื่องจักรกลการเกษตรสำหรับการขุดตออ้อย ปี 2556
โครงการติดตามประเมินผลสัมฤทธิ์ การพัฒนาและขยายอ้อยพันธุ์ดี

โครงการจัดทำต้นทุนผลผลิตและถ่ายทอดความรู้เพื่อลดต้นทุนการผลิตอ้อยของเกษตรกร ในปีเพาะปลูก ๒๕๕๗/๕๘

โครงการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อบริหารการจัดการพลังงานมาตรฐานสากลของอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทราย
โครงการวินิจฉัยโรคระบาดของอ้อยด้วยระบบคอมพิวเตอร์อัจฉริยะ

โครงการติดตามประเมินผลสัมฤทธิ์ การพัฒนาและขยายอ้อยพันธุ์ดี
โครงการลดต้นทุนโลจิสติกส์อุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทราย
โครงการจัดทำต้นทุนผลผลิตและถ่ายทอดความรู้ เพื่อลดต้นทุนการผลิตอ้อยของเกษตรกร ในปีเพาะปลูก 2557/58
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตโดยการศึกษาพัฒนาวิธีการปฏิบัติเพื่อการตรวจสอบอุปกรณ์รับแรงดันสำหรับอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทราย
โครงการผลิตพลาสติกชีวภาพจากอ้อยและน้ำตาลทราย ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

โครงการพัฒนาเครื่องจักรกลการเกษตรสำหรับการผลิตอ้อย "การพัฒนารูปแบบการจัดการคีบอ้อยและชุดหัวคีบอ้อยเพื่อลดสิ่งปนเปื้อนเข้าโรงงานน้ำตาลทราย" ม.เกษตร กำแพงแสน
โครงการเพิ่มศักยภาพการแข่งขันอุตสาหกรรมน้ำตาลไทยอย่างยั่งยืน ให้เป็นมิตรกับสิ่งแวด ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
โครงการวางแผนยุทศาสตร์การพัฒนาข้าราชการ การวางแผนสืบทอดตำแหน่งและการพัฒนาบุคลากรใน สอน.
โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการข้อมูลทะเบียนชาวไร่อ้อย และหัวหน้ากลุ่มชาวไร่อ้อย ระยะที่ 3
โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการข้อมูลทะเบียนชาวไร่อ้อย และหัวหน้ากลุ่มชาวไร่อ้อย (ระยะที่ 2)

โครงการพัฒนาระบบโปรแกรมเพื่อใช้บริหารจัดการนำอ้อยเข้าหีบของโรงงานน้ำตาลทราย
โครงการยกระดับการบริหารจัดการพลังงานด้วยคู่มือแนวทางการพัฒนาระบบการจัดการพลังงานตามมาตรฐาน ISO ๕๐๐๐๑
โครงการติดตามประเมินผลสัมฤทธิ์การพัฒนาและขยายอ้อยพันธุ์ดี
โครงการพัฒนาและขยายอ้อยพันธุ์ดี ปี 2555
โครงการพัฒนาศักยภาพการแข่งขันของการจัดการโซ่อุปทานของอุตสาหกรรม อ้อยและน้ำตาลทรายของไทยเพื่อรองรับการเปิดเขตการค้าเสรีอาเซียน (AEC)ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556

5336-3659.pdf 
15102558.pdf (1.74 Mb)
5336-8806.pdf 
5336-5080.pdf 
15102558_2.pdf (15.14 Mb)
5336-8700.pdf 
15102558_3.pdf (11.29 Mb)
5336-9516.pdf 
15102558_4.pdf (10.81 Mb)
5336-6947.pdf 
15102558_5.pdf (18.03 Mb)
5336-2014.pdf 
5336-6578.pdf 
19012559.pdf (16.38 Mb)
5336-1564.pdf 
24032559_4.pdf (4.69 Mb)
5336-1675.pdf 
24032559_1.pdf (12.09 Mb)
5336-1252.pdf 
24032559_3.pdf (28.11 Mb)
5336-1619.pdf 
24032559_2.pdf (16.07 Mb)
5336-4288.pdf 
23032016.pdf (8.54 Mb)
5336-8690.pdf 
01.pdf (2.81 Mb)
5336-7022.pdf 
24032559.pdf (4.03 Mb)
สร้างโดย : damrong วันที่สร้าง : 24/03/2559
กลับไปยังหน้าหลัก