ปฎิทินกิจกรรม vote & poll จดหมายข่าว

ระบบงานจดทะเบียนชาวไร่อ้อย OCSB Intramail
OCSB Facebook    OCSB Youtube
ระบบงานส่งออกน้ำตาลทราย
ระบบงาน
ระบบงาน นำเข้า-ส่งออก ผ่าน NSW
ระเบียบการนำเข้าและส่งออกน้ำตาลทราย
ข้อมูลอุตสาหกรรมชีวภาพ
ไร่อ้อยดอทคอม
ร้องเรียน
รับแจ้งซ่อม

ราคาซื้อขายน้ำตาล ตลาดล่วงหน้า

ราคาปิด ณ วันที่ 25 พฤษภาคม 2565
ที่มา : FT COMMODITIES & AGRICULTURE
น้ำตาลทรายขาว นิวยอร์ค No.11
เดือนส่งมอบ
+/-
ราคาปิด
ก.ค. 65
-0.07
19.68
ต.ค. 65
-0.07
19.84
มี.ค. 66
-0.08
20.08
พ.ค. 66
-0.08
19.38
ก.ค. 66
-0.07
18.95
หน่วย : เซนต์/ปอนด์
น้ำตาลทรายขาว ลอนดอน No.5
เดือนส่งมอบ
+/-
ราคาปิด
ส.ค. 65
7.40
563.90
ต.ค. 65
7.20
548.20
ธ.ค. 65
4.40
539.30
มี.ค. 66
1.30
532.50
พ.ค. 66
-0.40
522.80
ส.ค. 66
-0.90
514.50
หน่วย : เหรียญสหรัฐ/ตัน
อัตราแลกเปลี่ยน เงินตราต่างประเทศ
ราคาปิด ณ วันที่ 25 พฤษภาคม 2565
ที่มา : ธนาคารแห่งประเทศไทย
selling
telex
bill
USD
34.3475
34.0262
33.9354
EUR
36.9745
36.2523
36.1435
JPY 100
27.2931
26.6034
26.5026


รับแจ้งเหตุร้องเรียนผ่านทางรัฐมนตรีว่ากระทรวงอุตสาหกรรม

ชมรมอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สอน.


คลิกเพื่อดาวน์โหลดใบอนุญาตใช้เมล์คลิกเพื่อดาวน์โหลดคู่มือการติดตั้งใบอนุญาตใช้เมล์
OL(OCSB Learning)

งานวิจัยด้านอ้อย น้ำตาลทราย และอุตสาหกรรมต่อเนื่อง


ปีงบประมาณ 65

แผนปฏิบัติการด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ของหน่วยงาน สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย ปีงบประมาณ 2565

ปีงบประมาณ 62

โครงการพัฒนาเพื่อบูรณาการระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เชิงพื้นที่ (ระยะที่ 2)ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

โครงการพัฒนาระบบศูนย์ข้อมูล (Data Center)ด้านอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทราย ระยะที่ ๒

โครงการการวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data Analytic)สำหรับอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทราย

โครงการพัฒนาระบบให้บริการเชื่อมโยงข้อมูลแบบบูรณาการสำหรับการนำเข้าและส่งออกน้ำตาลทราย

โครงการศึกษาการเปลี่ยนแปลงของปริมาณน้ำตาลของอ้อยสด อ้อยไฟไหม โดยใช้เครื่อง HPLC


โครงการสร้างผู้ประกอบการด้านการบริการเครื่องจักรกลการเกษตรเพื่อการปลูก บำรุงรักษา การเก็บเกี่ยว และขนส่งอ้อย ระยะที่ 1 ปีงบ 
   ประมาณ พ.ศ. 2562

โครงการพัฒนาเพื่อเพิ่มผลผลิตอ้อยด้วยวิธียับยั้งแบคทีเรียและลดอัตราที่ก่อให้เกิดโรคอ้อยด้วยวิธีนาโนชีวภาพ
 
ปีงบประมาณ 61

โครงการพัฒนาเพื่อปรับโครงสร้างการปรับปรุงพันธุ์อ้อยและพัฒนาระบบการบริหารจัดการการผลิตอ้อยอย่างครบวงจร ปีงบประมาณ 2561

โครงการสร้างองค์ความรู้และพัฒนาด้านอ้อย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

โครงการสร้างอัจฉริยภาพของนักวิจัยด้านอ้อย น้ำตาลทรายและผลิตภัณฑ์ต่อเนื่องจากอ้อยและน้ำตาลทราย ปีงบประมาณ พ.ศ.2561


โครงการปรับปรุงและพัฒนาระบบบริหารจัดการด้าน ICT ได้แก่ระบบบริหารจัดการเครือข่ายอินเทอร์เน็ตและระบบข้อมูลและสารสนเทศ

โครงการการพัฒนาเพื่อบูรณาการระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์/เชิงพื้นที่ (ระยะที่ 1)

โครงการพัฒนาองค์ความรู้ด้านอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทราย เพื่อเป็นศูนย์กลางของประเทศในรูปแบบ Smart Operation Center  
   พร้อมด้วยการพัฒนาศูนย์ข้อมูล (Data Center) (ระยะที่ 1) 

ปีงบประมาณ 60

โครงการการจัดทำฐานข้อมูลการผลิตอ้อยและน้ำตาลทรายเพื่อใช้ในการวิเคราะห์ดัชนีประสิทธิภาพการผลิตอุตสาหกรรมน้ำตาลทราย
♦ โครงการจัดทำแผนแม่บทการพัฒนาศูนย์กลางอุตสาหกรรมชีวภาพ (Bio Hub) จากอ้อยและน้ำตาลทราย
โครงการพัฒนาระบบภูมิสารสนเทศในการประเมินความคุ้มค่าเชิงเศรษฐศาสตร์ในการบริหารจัดการพื้นที่ปลูกอ้อย (Zoning) ของไทย

โครงการการพัฒนาศูนย์ปฏิบัติการอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทราย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
โครงการปรับปรุงและพัฒนาระบบออกใบอนุญาตส่งออกน้ำตาลทรายเพื่อรองรับการให้บริการผ่าน National Single Windows (NSW) 
   ทั้งระบบปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

โครงการการพัฒนาห้องปฏิบัติการและโปรแกรมการทดสอบความชำนาญของห้องปฏิบัติการให้เป็นมาตรฐานสากล ปีงบประมาณ 2560

โครงการการพัฒนานวัตกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อกระบวนการผลิตเชิงนิเวศและเพิ่มศักยภาพในการแข่งขัน

โครงการการพัฒนานวัตกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อกระบวนการผลิตเชิงนิเวศและเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันตามมาตรฐานสากล 
   ISO 14067

โครงการการพัฒนานวัตกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อกระบวนการการผลิตเชิงนิเวศ

ภายใต้โครงการประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการพลังงานตามมาตรฐานสากล ISO 50001 ระยะที่ 2

ภายใต้โครงการประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการพลังงานตามมาตรฐานสากล ISO 50001 ระยะที่ 2
ภายใต้โครงการประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการพลังงานตามมาตรฐานสากล ISO 50001 ระยะที่ 2


ปีงบประมาณ 50-59


โครงการการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตน้ำตาลในโรงงานการพัฒนากระบวนการผลิตน้ำตาลทรายขาวขั้นตอนเดียว
โครงการการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทราย

โครงการสร้างองค์ความรู้และพัฒนาด้านอ้อย ปี 51
โครงการพัฒนาประสิทธิภาพโรงงานน้ำตาลด้านต้นกำลังหม้อน้ำ
โครงการศึกษาวิจัยเพื่อปรับปรุงระบบบริหารงานวิจัยและพัฒนาของอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทราย
โครงการเครื่องจักรกลการเกษตรในการทำไร่อ้อย
โครงการแก้ไขปัญหาเรื่องแป้งในอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทราย

โครงการพัฒนาต้นแบบเครื่องจักรกลการเกษตรสำหรับการขุดตออ้อย ปี 2556
โครงการติดตามประเมินผลสัมฤทธิ์ การพัฒนาและขยายอ้อยพันธุ์ดี

โครงการจัดทำต้นทุนผลผลิตและถ่ายทอดความรู้เพื่อลดต้นทุนการผลิตอ้อยของเกษตรกร ในปีเพาะปลูก ๒๕๕๗/๕๘

โครงการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อบริหารการจัดการพลังงานมาตรฐานสากลของอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทราย
โครงการวินิจฉัยโรคระบาดของอ้อยด้วยระบบคอมพิวเตอร์อัจฉริยะ ระยะที่ 1
โครงการวินิจฉัยโรคระบาดของอ้อยด้วยระบบคอมพิวเตอร์อัจฉริยะ ระยะที่ 2
โครงการติดตามประเมินผลสัมฤทธิ์ การพัฒนาและขยายอ้อยพันธุ์ดี
โครงการลดต้นทุนโลจิสติกส์อุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทราย
โครงการจัดทำต้นทุนผลผลิตและถ่ายทอดความรู้ เพื่อลดต้นทุนการผลิตอ้อยของเกษตรกร ในปีเพาะปลูก 2557/58
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตโดยการศึกษาพัฒนาวิธีการปฏิบัติเพื่อการตรวจสอบอุปกรณ์รับแรงดันสำหรับอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทราย
โครงการผลิตพลาสติกชีวภาพจากอ้อยและน้ำตาลทราย ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

โครงการพัฒนาเครื่องจักรกลการเกษตรสำหรับการผลิตอ้อย "การพัฒนารูปแบบการจัดการคีบอ้อยและชุดหัวคีบอ้อยเพื่อลดสิ่งปนเปื้อนเข้าโรงงานน้ำตาลทราย" ม.เกษตร กำแพงแสน
โครงการเพิ่มศักยภาพการแข่งขันอุตสาหกรรมน้ำตาลไทยอย่างยั่งยืน ให้เป็นมิตรกับสิ่งแวด ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
โครงการวางแผนยุทศาสตร์การพัฒนาข้าราชการ การวางแผนสืบทอดตำแหน่งและการพัฒนาบุคลากรใน สอน.
โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการข้อมูลทะเบียนชาวไร่อ้อย และหัวหน้ากลุ่มชาวไร่อ้อย ระยะที่ 3
โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการข้อมูลทะเบียนชาวไร่อ้อย และหัวหน้ากลุ่มชาวไร่อ้อย (ระยะที่ 2)

โครงการพัฒนาระบบโปรแกรมเพื่อใช้บริหารจัดการนำอ้อยเข้าหีบของโรงงานน้ำตาลทราย
โครงการยกระดับการบริหารจัดการพลังงานด้วยคู่มือแนวทางการพัฒนาระบบการจัดการพลังงานตามมาตรฐาน ISO ๕๐๐๐๑
โครงการติดตามประเมินผลสัมฤทธิ์การพัฒนาและขยายอ้อยพันธุ์ดี
โครงการพัฒนาและขยายอ้อยพันธุ์ดี ปี 2555
โครงการพัฒนาศักยภาพการแข่งขันของการจัดการโซ่อุปทานของอุตสาหกรรม อ้อยและน้ำตาลทรายของไทยเพื่อรองรับการเปิดเขตการค้าเสรีอาเซียน (AEC)ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556