Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

ปฎิทินกิจกรรม vote & poll จดหมายข่าว
OCSB Intramail

ราคาซื้อขายน้ำตาล ตลาดล่วงหน้า

ราคาปิด ณ วันที่ 29 มิถุนายน 2558
ที่มา : FT COMMODITIES & AGRICULTURE
น้ำตาลทรายขาว นิวยอร์ค No.11
เดือน
+/-
ราคาปิด
ก.ค. 58
0.12
12.07
ต.ค. 58
0.06
13.41
มี.ค. 59
0.03
13.52
พ.ค. 59
-0.03
13.54
ก.ค. 59
-0.07
13.73
หน่วย : เซ็นต์/ปอนด์
น้ำตาลทรายขาว ลอนดอน No.5
เดือน
+/-
ราคาปิด
ส.ค. 58
3.90
363.70
ต.ค. 58
4.90
357.60
ธ.ค. 58
3.60
356.80
มี.ค. 59
3.20
359.40
พ.ค. 59
3.30
362.70
ส.ค. 59
1.90
366.40
หน่วย : เหรียญสหรัฐ/ตัน
อัตราแลกเปลี่ยน เงินตราต่างประเทศ
ราคาปิด ณ วันที่ 29 มิถุนายน 2558
ที่มา : ธนาคารแห่งประเทศไทย
selling
telex
bill
USD
34.0106
33.7057
33.6087
EUR
37.6920
37.0164
36.9116
JPY 100
27.8247
27.2590
27.1740
โรงงานน้ำตาล สถาบันชาวอ้อย ระบบงานภูมิสารสนเทศ (GIS) รายงานการผลิตอ้อยและน้ำตาลทราย ขอใช้บริการข้อมูล GIS ระบบสืบค้นข้อมูลการขนย้ายน้ำตาลทราย สอน.ใสสะอาด จรรยาข้าราชการ สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย ข้อมูลข่าวสาร ตาม พรบ. อ้อยและน้ำตาลทราย ศูนย์ปฏิบัติการ สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย KM สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาล ทราย IPA สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาล ทราย โครงการว่าจ้างที่ปรึกษา สอน. ข้อมูลการพัฒนาประสิทธิภาพระบบสารสนเทศ สอน.
แบบสำรวจความคิดเห็นของข้าราชการต่อการมีวินัย

รับแจ้งเหตุร้องเรียนผ่านทางรัฐมนตรีว่ากระทรวงอุตสาหกรรม
หน้าหลัก > จัดชื้อจัดจ้าง > จัดชื้อจัดจ้าง
จัดชื้อจัดจ้าง

สร้างโดย : วันที่สร้าง : //543
กลับไปยังหน้าหลัก