Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

ปฎิทินกิจกรรม vote & poll จดหมายข่าว
OCSB Intramail

ราคาซื้อขายน้ำตาล ตลาดล่วงหน้า

ราคาปิด ณ วันที่ 23 มกราคม 2558
ที่มา : FT COMMODITIES & AGRICULTURE
น้ำตาลทรายขาว นิวยอร์ค No.11
เดือน
+/-
ราคาปิด
มี.ค. 58
-0.74
15.17
พ.ค. 58
-0.67
15.49
ก.ค. 58
-0.59
15.78
ต.ค. 58
-0.51
16.18
มี.ค. 59
-0.45
16.95
หน่วย : เซ็นต์/ปอนด์
น้ำตาลทรายขาว ลอนดอน No.5
เดือน
+/-
ราคาปิด
ส.ค. 58
-13.90
413.50
ต.ค. 58
-12.60
422.40
ธ.ค. 58
-11.90
430.40
มี.ค. 59
-10.70
438.20
พ.ค. 59
-11.00
439.90
ส.ค. 59
-11.00
440.40
หน่วย : เหรียญสหรัฐ/ตัน
อัตราแลกเปลี่ยน เงินตราต่างประเทศ
ราคาปิด ณ วันที่ 23 มกราคม 2558
ที่มา : ธนาคารแห่งประเทศไทย
selling
telex
bill
USD
32.7358
32.4306
32.3489
EUR
37.3274
36.6996
36.6056
JPY 100
27.8214
27.2412
27.1554
โรงงานน้ำตาล สถาบันชาวอ้อย ระบบงานภูมิสารสนเทศ (GIS) สารสนเทศเพื่อการผลิตอ้อย ขอใช้บริการข้อมูล GIS ระบบสืบค้นข้อมูลการขนย้ายน้ำตาลทราย สอน.ใสสะอาด จรรยาข้าราชการ สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย ข้อมูลข่าวสาร ตาม พรบ. อ้อยและน้ำตาลทราย ศูนย์ปฏิบัติการ สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย KM สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาล ทราย IPA สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาล ทราย โครงการว่าจ้างที่ปรึกษา สอน. ข้อมูลการพัฒนาประสิทธิภาพระบบสารสนเทศ สอน.
แบบสำรวจเพื่อการวินิจฉัยองค์กร7 รับแจ้งเหตุร้องเรียนผ่านทางรัฐมนตรีว่ากระทรวงอุตสาหกรรม
หน้าหลัก > จัดชื้อจัดจ้าง > จัดชื้อจัดจ้าง
จัดชื้อจัดจ้าง

สร้างโดย : วันที่สร้าง : //543
กลับไปยังหน้าหลัก