ปฎิทินกิจกรรม vote & poll จดหมายข่าว

ระบบงานจดทะเบียนชาวไร่อ้อย OCSB Intramail
OCSB Facebook    OCSB Youtube
OCSB Twitter
เดือน กันยายน 2562
ขาวธรรมดา
16.26
ขาวบริสุทธิ์
17.49
หน่วย : บาท/กิโลกรัม
ระบบงานส่งออกน้ำตาลทราย
ระบบงาน
ระบบงาน นำเข้า-ส่งออก ผ่าน NSW
ระเบียบการนำเข้าและส่งออกน้ำตาลทราย
ข้อมูลอุตสาหกรรมชีวภาพ
ร้องเรียน
รับแจ้งซ่อม

ราคาซื้อขายน้ำตาล ตลาดล่วงหน้า

ราคาปิด ณ วันที่ 19 ตุลาคม 2564
ที่มา : FT COMMODITIES & AGRICULTURE
น้ำตาลทรายขาว นิวยอร์ค No.11
เดือนส่งมอบ
+/-
ราคาปิด
มี.ค. 65
-0.48
18.87
พ.ค. 65
-0.45
18.69
ก.ค. 65
-0.39
18.55
ต.ค. 65
-0.33
18.40
มี.ค. 66
-0.29
18.35
หน่วย : เซนต์/ปอนด์
น้ำตาลทรายขาว ลอนดอน No.5
เดือนส่งมอบ
+/-
ราคาปิด
ธ.ค. 64
-6.80
500.50
มี.ค. 65
-8.70
492.60
พ.ค. 65
-6.70
492.30
ส.ค. 65
-6.20
490.20
ต.ค. 65
-6.30
485.50
ธ.ค. 65
-5.90
486.10
หน่วย : เหรียญสหรัฐ/ตัน
อัตราแลกเปลี่ยน เงินตราต่างประเทศ
ราคาปิด ณ วันที่ 19 ตุลาคม 2564
ที่มา : ธนาคารแห่งประเทศไทย
selling
telex
bill
USD
33.5216
33.1791
33.0834
EUR
39.1890
38.4129
38.2966
JPY 100
29.6061
28.8720
28.7789


รับแจ้งเหตุร้องเรียนผ่านทางรัฐมนตรีว่ากระทรวงอุตสาหกรรม

ชมรมอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สอน.


คลิกเพื่อดาวน์โหลดใบอนุญาตใช้เมล์คลิกเพื่อดาวน์โหลดคู่มือการติดตั้งใบอนุญาตใช้เมล์
หน้าหลัก > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประชาสัมพันธ์

        วันที่ 25 สิงหาคม 2564 เวลา 14.00 น. นายกอบชัย สังสิทธิสวัสดิ์ ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม เป็นประธาน
การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์คณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย ครั้งที่ 8/2564 โดยมี นางวรวรรณ ชิตอรุณ
รองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม  นายเอกภัทร วังสุวรรณ เลขาธิการคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย นายวิฤทธิ์ วิเศษสินธุ์ รองเลขาธิการคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย นายกิติกร สุขสม รองเลขาธิการคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย
เจ้าหน้าที่ของ สอน. ผู้แทนโรงงานน้ำตาล ผู้แทนชาวไร่อ้อย และผู้แทนจากหน่วยงานที่ เข้าร่วมการประชุมดังกล่าว

 โดยการประชุมมีเรื่องเสนอเพื่อพิจารณา ดังนี้

1. การแต่งตั้งกรรมการผู้แทนชาวไร่อ้อยเป็นกรรมการในคณะกรรมการบริหาร ตามพระราชบัญญัติอ้อยและน้ำตาลทราย
พ.ศ. 2527

2. อนุมัติประมาณการรายจ่ายงบประมาณกองทุนอ้อยและน้ำตาลทรายประจำปี พ.ศ. 2565 ของสำนักงานคณะกรรมการ
    อ้อยและน้ำตาลทราย

3. เห็นชอบให้คณะกรรมการพัฒนากฎหมายของสำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย พิจารณากลั่นกรอง
   ร่างระเบียบคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย ว่าด้วยการจ้างพนักงานและลูกจ้างชั่วคราว โดยใช้เงินกองทุนอ้อย
   และน้ำตาลทรายเพื่อปฏิบัติงานในสำนักงานกองทุนอ้อยและน้ำตาลทราย และร่างระเบียบคณะกรรมการบริหารกองทุน
   ว่าด้วยการแบ่งส่วนงาน การกำหนดจำนวนตำแหน่งอัตรากำลังการบริหารและการควบคุมการปฏิบัติงานของพนักงาน
   และลูกจ้างสำนักงานกองทุนอ้อยและน้ำตาลทราย

4. เห็นชอบการปรับปรุงแนวทางปฏิบัติโครงการสินเชื่อเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพอ้อยอย่างครบวงจร (ระยะที่ 2)
   งบประมาณปี 2562 – 2564

5. ขอหารือคำพิพากษาของศาลปกครองสูงสุด จำนวน 9 คดี

6. เห็นชอบให้สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทรายแต่งตั้งคณะทำงานจัดทำประมาณการการจำหน่ายน้ำตาลทราย
   ภายในราชอาณาจักร

พร้อมทั้งมีเรื่องเสนอเพื่อทราบ ดังนี้

1. สรุปผลการอนุญาตจำหน่ายน้ำเชื่อมน้ำเชื่อมเพื่อใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิตเอทานอล ฤดูการผลิตปี 2563/2564

2. ประมาณการรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2565 ของสำนักงานกองทุนอ้อยและน้ำตาลทราย

3. การนำน้ำตาลทรายดิบจากสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวผ่านแดนเพื่อส่งออกไปยังประเทศที่สาม

ทั้งนี้ การประชุมดังกล่าว เป็นไปตามมาตรการควบคุม และป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส โควิด-19 ตามข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่ง พ.ร.ก.ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 ฉบับที่ 30 ลงวันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2564

                                

สร้างโดย : saman วันที่สร้าง : 02/09/2564
กลับไปยังหน้าหลัก