ปฎิทินกิจกรรม vote & poll จดหมายข่าว

ระบบงานจดทะเบียนชาวไร่อ้อย OCSB Intramail
OCSB Facebook    OCSB Youtube
ระบบงานส่งออกน้ำตาลทราย
ระบบงาน
ระบบงาน นำเข้า-ส่งออก ผ่าน NSW
ระเบียบการนำเข้าและส่งออกน้ำตาลทราย
ข้อมูลอุตสาหกรรมชีวภาพ
ไร่อ้อยดอทคอม
ร้องเรียน
รับแจ้งซ่อม

ราคาซื้อขายน้ำตาล ตลาดล่วงหน้า

ราคาปิด ณ วันที่ 25 พฤษภาคม 2565
ที่มา : FT COMMODITIES & AGRICULTURE
น้ำตาลทรายขาว นิวยอร์ค No.11
เดือนส่งมอบ
+/-
ราคาปิด
ก.ค. 65
-0.07
19.68
ต.ค. 65
-0.07
19.84
มี.ค. 66
-0.08
20.08
พ.ค. 66
-0.08
19.38
ก.ค. 66
-0.07
18.95
หน่วย : เซนต์/ปอนด์
น้ำตาลทรายขาว ลอนดอน No.5
เดือนส่งมอบ
+/-
ราคาปิด
ส.ค. 65
7.40
563.90
ต.ค. 65
7.20
548.20
ธ.ค. 65
4.40
539.30
มี.ค. 66
1.30
532.50
พ.ค. 66
-0.40
522.80
ส.ค. 66
-0.90
514.50
หน่วย : เหรียญสหรัฐ/ตัน
อัตราแลกเปลี่ยน เงินตราต่างประเทศ
ราคาปิด ณ วันที่ 25 พฤษภาคม 2565
ที่มา : ธนาคารแห่งประเทศไทย
selling
telex
bill
USD
34.3475
34.0262
33.9354
EUR
36.9745
36.2523
36.1435
JPY 100
27.2931
26.6034
26.5026


รับแจ้งเหตุร้องเรียนผ่านทางรัฐมนตรีว่ากระทรวงอุตสาหกรรม

ชมรมอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สอน.


คลิกเพื่อดาวน์โหลดใบอนุญาตใช้เมล์คลิกเพื่อดาวน์โหลดคู่มือการติดตั้งใบอนุญาตใช้เมล์
knowledge

ร้องเรียน

- รายงานผลเรื่องร้องเรียน
    
   - ประจำปี พ.ศ.2561
   - ประจำปี พ.ศ. 2562
   - ประจำปี พ.ศ. 2563
   - ประจำปี พ.ศ. 2564- ช่องทางการร้องเรียน   

  1) ร้องเรียนผ่านเว็บไซต์ www.ocsb.go.th
  2) ไปรษณีย์ปกติ (จดหมาย/บัตรสนเท่ห์/เอกสาร) ที่อยู่ สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย กระทรวงอุตสาหกรรม เลขที่ 75/6 ถ.พระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพ รหัสไปรษณีย์ 10400
  3) ยื่นโดยตรง (จดหมาย/บัตรสนเท่ห์/เอกสาร) 
  4) โทรศัพท์หมายเลข 0 2202 3075 โทรสารหมายเลข 0 2354 3437
  5) Email ของหน่วยงาน webmaster@ocsb.go.th
  6) ร้องเรียนทาง Face book สอน.
      ชื่อเพจ
สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย กระทรวงอุตสาหกรรม
     
https://www.facebook.com/%E0%B8%AA%E0%B8%B3%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%93%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%A2%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B3%E0%B8%95%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A2-%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B8%AD%E0%B8%B8%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%AB%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1-635580013236911/ωref=br_tf&epa=SEARCH_BOX
  7) ศูนย์ 1111 สำนักนายกรัฐมนตรี http://www.1111.go.th/

 

- คู่มือกระบวนงานการจัดการรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์
   คู่มือกระบวนงานรับเรื่องร้องเรียน
  คู่มืออนุมัติ
- คำแนะนำการทำหนังสือร้องเรียนต่อสำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย
  1. หนังสือทำถึง "เรียน เลขาธิการคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย"
ที่อยู่ สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย กระทรวงอุตสาหกรรม เลขที่ 75/6
ถ.พระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพ รหัสไปรษณีย์ 10400
  2. รายละเอียดการร้องเรียน ดังนี้
  2.1  ชื่อ - สกุล ที่อยู่ และหมายเลขโทรศัพท์ของผู้ร้องเรียน ลงลายมือชื่อ และเขียนชื่อ - สกุล
ด้วยตัวบรรจง พร้อมแจ้งที่อยู่ของผู้ร้องเรียนให้ชัดเจน หากต้องการให้สำนักงาน ปกปิดชื่อ - สกุล และที่อยู่ให้ระบุชัดเจนด้วย ส่วนกรณีที่ไม่เปิดเผย ชื่อ - สกุลจริงถือว่าเป็นบัตรสนเท่ห์ ให้ส่งแบบไปรษณีย์ตอบรับ (เพื่อจะได้รับทราบว่าหนังสือ ร้องเรียนส่งถึงสำนักงานแล้ว) เพราะสำนักงานจะติดต่อกับผู้ร้องเรียนโดยตรงกับผู้ร้องเรียนที่แจ้งชื่อ - สกุล และที่อยู่ เท่านั้น
  2.2  ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง สังกัด หรือโรงงานน้ำตาล หรือหน่วยงานของผู้ถูกร้องเรียน
  2.3  ระบุเรื่องร้องเรียน บรรยายรายละเอียดข้อร้องเรียนอย่างครบถ้วน พร้อมแนบหลักฐาน
เอกสารต่าง ๆ มาพร้อมหนังสือร้องเรียน