Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

ปฎิทินกิจกรรม vote & poll จดหมายข่าว
OCSB Intramail
OCSB Facebook    OCSB Youtube
เดือน ธันวาคม 2561
ขาวธรรมดา
16.12
ขาวบริสุทธิ์
17.94
หน่วย : บาท/กิโลกรัม
ระบบงานส่งออกน้ำตาลทราย
ระบบงาน
ระเบียบการนำเข้าและส่งออกน้ำตาลทราย
ข้อมูลอุตสาหกรรมชีวภาพ

ราคาซื้อขายน้ำตาล ตลาดล่วงหน้า

ราคาปิด ณ วันที่ 18 มกราคม 2562
ที่มา : FT COMMODITIES & AGRICULTURE
น้ำตาลทรายขาว นิวยอร์ค No.11
เดือนส่งมอบ
+/-
ราคาปิด
มี.ค. 62
0.18
13.03
พ.ค. 62
0.16
13.16
ก.ค. 62
0.15
13.30
ต.ค. 62
0.15
13.60
มี.ค. 63
0.16
14.24
หน่วย : เซนต์/ปอนด์
น้ำตาลทรายขาว ลอนดอน No.5
เดือนส่งมอบ
+/-
ราคาปิด
มี.ค. 62
4.70
353.20
พ.ค. 62
4.50
361.30
ส.ค. 62
4.40
366.30
ต.ค. 62
4.30
369.70
ธ.ค. 62
4.10
375.30
มี.ค. 63
4.00
380.90
หน่วย : เหรียญสหรัฐ/ตัน
อัตราแลกเปลี่ยน เงินตราต่างประเทศ
ราคาปิด ณ วันที่ 18 มกราคม 2562
ที่มา : ธนาคารแห่งประเทศไทย
selling
telex
bill
USD
31.8527
31.5165
31.4368
EUR
36.4442
35.7318
35.6315
JPY 100
29.3549
28.6114
28.5110
โรงงานน้ำตาล สถาบันชาวอ้อย ระบบงานภูมิสารสนเทศ (GIS) ระบบงานใบลาอิเล็กทรอนิกส์) รายงานการผลิตอ้อยและน้ำตาลทราย ขอใช้บริการสารสนเทศ สอน. ระบบสืบค้นข้อมูลการขนย้ายน้ำตาลทราย สอน.ใสสะอาด จรรยาข้าราชการ สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย ข้อมูลข่าวสาร ตาม พรบ. อ้อยและน้ำตาลทราย สมัครงานออนไลน์ ศูนย์ปฏิบัติการ สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย พื้นที่ปลูกและปริมาณการผลิตอ้อย KM สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาล ทราย IPA สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาล ทราย คู่มือบริการสำหรับประชาชน ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ โครงการว่าจ้างที่ปรึกษา สอน. ข้อมูลเปิดภาครัฐ


รับแจ้งเหตุร้องเรียนผ่านทางรัฐมนตรีว่ากระทรวงอุตสาหกรรม

ชมรมอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สอน.


คลิกเพื่อดาวน์โหลดใบอนุญาตใช้เมล์คลิกเพื่อดาวน์โหลดคู่มือการติดตั้งใบอนุญาตใช้เมล์
หน้าหลัก > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประชาสัมพันธ์

                วันที่ 4 ธันวาคม 2561 นางวรวรรณ ชิตอรุณ เลขาธิการคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย เป็นประธาน
การประชุมรับฟังความคิดเห็น
(ประชาพิจารณ์) ราคาอ้อยขั้นต้นและผลตอบแทนการผลิตและจำหน่ายน้ำตาลทรายขั้นต้น
ฤดูการผลิตปี 2561/2562 ตามมาตรา 50 แห่งพระราชบัญญัติอ้อยและน้ำตาลทราย พ.ศ.
2527 โดยมีผู้แทนจากหน่วยงานราชการ เกษตรกรชาวไร่อ้อย โรงงานน้ำตาล และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เข้าร่วมประชุมแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ
ณ ห้องประชุม ชั้น 1 อาคารสำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย

              ทั้งนี้ สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย จะดำเนินการสรุปผลการประชุมรับฟังความคิดเห็น
เสนอคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย (กอน.) เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ และเสนอต่อคณะรัฐมนตรี (ครม.)
เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ ราคาอ้อยขั้นต้นและผลตอบแทนการผลิตและจำหน่ายน้ำตาลทรายขั้นต้น ก่อนที่จะ
ประกาศกำหนดในราชกิจจานุเบกษา ตามมาตรา 52 และ 53 แห่งพระราชบัญญัติอ้อยและน้ำตาลทราย พ.ศ.
2527 ต่อไป


สร้างโดย : saman วันที่สร้าง : 04/12/2561
กลับไปยังหน้าหลัก