Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

ปฎิทินกิจกรรม vote & poll จดหมายข่าว
OCSB Intramail
OCSB Facebook    OCSB Youtube
OCSB Twitter
เดือน กันยายน 2562
ขาวธรรมดา
16.26
ขาวบริสุทธิ์
17.49
หน่วย : บาท/กิโลกรัม
ระบบงานส่งออกน้ำตาลทราย
ระบบงาน
ระบบงาน นำเข้า-ส่งออก ผ่าน NSW
ระเบียบการนำเข้าและส่งออกน้ำตาลทราย
ข้อมูลอุตสาหกรรมชีวภาพ
ร้องเรียน
รับแจ้งซ่อม

ราคาซื้อขายน้ำตาล ตลาดล่วงหน้า

ราคาปิด ณ วันที่ 10 สิงหาคม 2563
ที่มา : FT COMMODITIES & AGRICULTURE
น้ำตาลทรายขาว นิวยอร์ค No.11
เดือนส่งมอบ
+/-
ราคาปิด
ต.ค. 63
-0.12
12.55
มี.ค. 64
-0.09
13.16
พ.ค. 64
-0.07
12.88
ก.ค. 64
-0.03
12.57
ต.ค. 64
-0.02
12.44
หน่วย : เซนต์/ปอนด์
น้ำตาลทรายขาว ลอนดอน No.5
เดือนส่งมอบ
+/-
ราคาปิด
ต.ค. 63
-1.70
370.60
ธ.ค. 63
-0.20
372.00
มี.ค. 64
1.00
371.80
พ.ค. 64
1.30
373.90
ส.ค. 64
0.50
369.60
ต.ค. 64
0.60
364.20
หน่วย : เหรียญสหรัฐ/ตัน
อัตราแลกเปลี่ยน เงินตราต่างประเทศ
ราคาปิด ณ วันที่ 10 สิงหาคม 2563
ที่มา : ธนาคารแห่งประเทศไทย
selling
telex
bill
USD
31.3449
30.9986
30.9054
EUR
37.1186
36.3727
36.2642
JPY 100
29.8612
29.0826
28.9781
โรงงานน้ำตาล สถาบันชาวอ้อย ระบบงานภูมิสารสนเทศ (GIS) ขอใช้บริการสารสนเทศ สอน. ระบบสืบค้นข้อมูลการขนย้ายน้ำตาลทราย ข้อมูลข่าวสาร ตาม พรบ. อ้อยและน้ำตาลทราย สมัครงานออนไลน์ พื้นที่ปลูกและปริมาณการผลิตอ้อย KM สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาล ทราย คู่มือบริการสำหรับประชาชน ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ งานวิจัยด้านอ้อย น้ำตาลทราย และอุตสาหกรรมต่อเนื่อง. ข้อมูลเปิดภาครัฐ


รับแจ้งเหตุร้องเรียนผ่านทางรัฐมนตรีว่ากระทรวงอุตสาหกรรม

ชมรมอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สอน.


คลิกเพื่อดาวน์โหลดใบอนุญาตใช้เมล์คลิกเพื่อดาวน์โหลดคู่มือการติดตั้งใบอนุญาตใช้เมล์
หน้าหลัก > ปฏิทินกิจกรรม
สิงหาคม 2563
วันที่ 11 ส.ค.
เวลา 09:30 น.
กิจกรรมส่วนกลาง
ประชุมคณะทำงานตรวจสอบคุณสมบัติสถาบันชาวไร่อ้อยฯ
สถานที่ ห้องประชุม สอน.ชั้น 1
วันที่ 17 ส.ค. ถึง 21 ส.ค.
เวลา 08:30 น.
กิจกรรมส่วนกลาง
การทำงานทางด้านการคำนวณโดยใช้โปรแกรม Microsoft excel 2016 ระดับขั้นกลาง-ขั้นสูง รุ่นที่ 1
สถานที่ ห้องอบรม กทส.กยผ. ชั้น 3
วันที่ 24 ส.ค. ถึง 28 ส.ค.
เวลา 08:30 น.
กิจกรรมส่วนกลาง
การทำงานทางด้านการคำนวณโดยใช้โปรแกรม Microsoft excel 2016 ระดับขั้นกลาง-ขั้นสูง รุ่นที่ 2
สถานที่ ห้องอบรม กทส.กยผ. ชั้น 3 สอน.
วันที่ 25 ส.ค.
เวลา 10:00 น.
กิจกรรมส่วนกลาง
ประชุมคณะกรรมการบริหาร (กบ.)
สถานที่ ห้องประชุม สอน.ชั้น 1
วันที่ 26 ส.ค.
เวลา 14:00 น.
กิจกรรมส่วนกลาง
ประชุมคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย (กอน.)
สถานที่ ห้องประชุม สอน.ชั้น 1
วันที่ 01 ส.ค. ถึง 31 ส.ค.
เวลา 08:30 น.
กิจกรรมส่วนภูมิภาค
ตรวจเยี่ยมพนักงานเจ้าหน้าที่ประจำเขตบริหารอ้อยและน้ำตาลทราย 1-9
สถานที่ เขตบริหารอ้อยและน้ำตาลทราย และโรงงานที่รับผิดชอบ
จำนวน 6 กิจกรรม