Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

ปฎิทินกิจกรรม vote & poll จดหมายข่าว
OCSB Intramail

ราคาซื้อขายน้ำตาล ตลาดล่วงหน้า

ราคาปิด ณ วันที่ 18 กันยายน 2557
ที่มา : FT COMMODITIES & AGRICULTURE
น้ำตาลทรายขาว นิวยอร์ค No.11
เดือน
+/-
ราคาปิด
ต.ค. 57
-0.09
13.79
มี.ค. 57
-0.30
15.95
พ.ค. 58
-0.30
16.39
ก.ค. 58
-0.30
16.75
ต.ค. 58
-0.32
17.20
หน่วย : เซ็นต์/ปอนด์
น้ำตาลทรายขาว ลอนดอน No.5
เดือน
+/-
ราคาปิด
ต.ค. 57
-3.60
413.60
ธ.ค. 57
-5.10
425.70
มี.ค. 58
-5.20
435.60
พ.ค. 58
-6.00
444.00
ส.ค. 58
-6.10
453.00
ต.ค. 58
-7.20
462.10
หน่วย : เหรียญสหรัฐ/ตัน
อัตราแลกเปลี่ยน เงินตราต่างประเทศ
ราคาปิด ณ วันที่ 18 กันยายน 2557
ที่มา : ธนาคารแห่งประเทศไทย
selling
telex
bill
USD
32.4479
32.1614
32.0666
EUR
41.8577
41.2526
41.1437
JPY 100
30.0300
29.4746
29.3893
โรงงานน้ำตาล สถาบันชาวอ้อย ระบบงานภูมิสารสนเทศ (GIS) สารสนเทศเพื่อการผลิตอ้อย ขอใช้บริการข้อมูล GIS ระบบสืบค้นข้อมูลการขนย้ายน้ำตาลทราย สอน.ใสสะอาด จรรยาข้าราชการ สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย ข้อมูลข่าวสาร ตาม พรบ. อ้อยและน้ำตาลทราย ศูนย์ปฏิบัติการ สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย KM สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาล ทราย IPA สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาล ทราย โครงการว่าจ้างที่ปรึกษา สอน.
แบบสำรวจเพื่อการวินิจฉัยองค์กร7