Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

ปฎิทินกิจกรรม vote & poll จดหมายข่าว
OCSB Intramail
OCSB Facebook    OCSB Youtube
เดือน พฤษภาคม 2562
ขาวธรรมดา
14.72
ขาวบริสุทธิ์
17.41
หน่วย : บาท/กิโลกรัม
ระบบงานส่งออกน้ำตาลทราย
ระบบงาน
ระบบงาน นำเข้า-ส่งออก ผ่าน NSW
ระเบียบการนำเข้าและส่งออกน้ำตาลทราย
ข้อมูลอุตสาหกรรมชีวภาพ
ร้องเรียน
รับแจ้งซ่อม

ราคาซื้อขายน้ำตาล ตลาดล่วงหน้า

ราคาปิด ณ วันที่ 21 มิถุนายน 2562
ที่มา : FT COMMODITIES & AGRICULTURE
น้ำตาลทรายขาว นิวยอร์ค No.11
เดือนส่งมอบ
+/-
ราคาปิด
ก.ค. 62
-0.21
12.22
ต.ค. 62
-0.20
12.48
มี.ค. 63
-0.18
13.44
พ.ค. 63
-0.18
13.53
ก.ค. 63
-0.17
13.62
หน่วย : เซนต์/ปอนด์
น้ำตาลทรายขาว ลอนดอน No.5
เดือนส่งมอบ
+/-
ราคาปิด
ส.ค. 62
-7.10
324.60
ต.ค. 62
-5.80
330.80
ธ.ค. 62
-5.60
341.90
มี.ค. 63
-4.80
352.60
พ.ค. 63
-4.20
360.80
ส.ค. 63
-2.80
368.90
หน่วย : เหรียญสหรัฐ/ตัน
อัตราแลกเปลี่ยน เงินตราต่างประเทศ
ราคาปิด ณ วันที่ 21 มิถุนายน 2562
ที่มา : ธนาคารแห่งประเทศไทย
selling
telex
bill
USD
31.0064
30.6728
30.5815
EUR
35.1801
34.4806
34.3715
JPY 100
29.1229
28.3772
28.2742
โรงงานน้ำตาล สถาบันชาวอ้อย ระบบงานภูมิสารสนเทศ (GIS) ขอใช้บริการสารสนเทศ สอน. ระบบสืบค้นข้อมูลการขนย้ายน้ำตาลทราย จรรยาข้าราชการ สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย ข้อมูลข่าวสาร ตาม พรบ. อ้อยและน้ำตาลทราย สมัครงานออนไลน์ พื้นที่ปลูกและปริมาณการผลิตอ้อย KM สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาล ทราย คู่มือบริการสำหรับประชาชน ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ งานวิจัยด้านอ้อย น้ำตาลทราย และอุตสาหกรรมต่อเนื่อง. ข้อมูลเปิดภาครัฐ


รับแจ้งเหตุร้องเรียนผ่านทางรัฐมนตรีว่ากระทรวงอุตสาหกรรม

ชมรมอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สอน.


คลิกเพื่อดาวน์โหลดใบอนุญาตใช้เมล์คลิกเพื่อดาวน์โหลดคู่มือการติดตั้งใบอนุญาตใช้เมล์
หน้าหลัก > เกี่ยวกับ สอน. > กฎกระทรวง แบ่งส่วนราชการสำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย กระทรวงอุตสาหกรรม พ.ศ. 2560
กฎกระทรวง แบ่งส่วนราชการสำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย กระทรวงอุตสาหกรรม พ.ศ. 2560
วิสัยทัศน์ และพันธกิจประวัติความเป็นมาและอำนาจหน้าที่กฎกระทรวง แบ่งส่วนราชการสำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย กระทรวงอุตสาหกรรม พ.ศ. 2560จรรยาข้าราชการ สอน.นโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดีแผนยุทธศาสตร์ สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย พ.ศ. 2560-2564ประวัติ ผู้บริหารสูงสุดด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร : CIO (Chief Information Officer)ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงพาณิชย์ และกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย ตามพระราชบัญญัติอ้อยและน้ำตาลทราย พ.ศ. ๒๕๒๗ พ.ศ.๒๕๖๐กฎกระทรวง แบ่งส่วนราชการสำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย กระทรวงอุตสาหกรรม พ.ศ. 2551


     กฎกระทรวง แบ่งส่วนราชการสำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย กระทรวงอุตสาหกรรม พ.ศ. 2560
คลิกที่นี่