ปฎิทินกิจกรรม vote & poll จดหมายข่าว
ระบบงานจดทะเบียนชาวไร่อ้อย OCSB Intramail
OCSB Facebook    OCSB Youtube
OCSB Twitter
เดือน กันยายน 2562
ขาวธรรมดา
16.26
ขาวบริสุทธิ์
17.49
หน่วย : บาท/กิโลกรัม
ระบบงานส่งออกน้ำตาลทราย
ระบบงาน
ระบบงาน นำเข้า-ส่งออก ผ่าน NSW
ระเบียบการนำเข้าและส่งออกน้ำตาลทราย
ข้อมูลอุตสาหกรรมชีวภาพ
ร้องเรียน
รับแจ้งซ่อม

ราคาซื้อขายน้ำตาล ตลาดล่วงหน้า

ราคาปิด ณ วันที่ 27 กันยายน 2564
ที่มา : FT COMMODITIES & AGRICULTURE
น้ำตาลทรายขาว นิวยอร์ค No.11
เดือนส่งมอบ
+/-
ราคาปิด
ต.ค. 64
-0.37
18.73
มี.ค. 65
-0.25
19.68
พ.ค. 65
-0.18
19.18
ก.ค. 65
-0.12
18.57
ต.ค. 65
-0.11
18.25
หน่วย : เซนต์/ปอนด์
น้ำตาลทรายขาว ลอนดอน No.5
เดือนส่งมอบ
+/-
ราคาปิด
ธ.ค. 64
-1.90
502.40
มี.ค. 65
-2.50
506.30
พ.ค. 65
-2.40
502.00
ส.ค. 65
-1.40
493.10
ต.ค. 65
-1.00
485.10
ธ.ค. 65
-1.00
482.40
หน่วย : เหรียญสหรัฐ/ตัน
อัตราแลกเปลี่ยน เงินตราต่างประเทศ
ราคาปิด ณ วันที่ 27 กันยายน 2564
ที่มา : ธนาคารแห่งประเทศไทย
selling
telex
bill
USD
33.5669
33.2253
33.1344
EUR
39.5158
38.7529
38.6398
JPY 100
30.5716
29.8327
29.7403


รับแจ้งเหตุร้องเรียนผ่านทางรัฐมนตรีว่ากระทรวงอุตสาหกรรม

ชมรมอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สอน.


คลิกเพื่อดาวน์โหลดใบอนุญาตใช้เมล์คลิกเพื่อดาวน์โหลดคู่มือการติดตั้งใบอนุญาตใช้เมล์         คณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย (กอน.) 

ผู้แทนฝ่ายราชการ

นายกอบชัย  สังสิทธิสวัสดิ์
ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม
(ประธานกรรมการ)
ผู้แทนกระทรวงอุตสาหกรรม
นางวรวรรณ  ชิตอรุณ
รองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม
ผู้แทนกระทรวงอุตสาหกรรม
นายรณรงค์  พูลพิพัฒน์
รองปลัดกระทรวงพาณิชย์
(รองประธานกรรมการคนที่ 1)
ผู้แทนกระทรวงพาณิชย์
นายอำพันธุ์  เวฬุตันติ
รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
(รองประธานกรรมการคนที่ 2)
ผู้แทนกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
 -  อธิบดีกรมการค้าภายใน  ผู้แทนกระทรวงพาณิชย์

ผู้แทนฝ่ายชาวไร่อ้อย

นายไกรฤทธิ์  วงษ์วีระนิมิตร   ผู้แทนชาวไร่อ้อย
นายมนตรี  วิศณุพรประสิทธิ์   ผู้แทนชาวไร่อ้อย
นายสิทธิบูรณ์  รัชตะสุวิโรจน์   ผู้แทนชาวไร่อ้อย
นายไพบูลย์  ธิติศักดิ์   ผู้แทนชาวไร่อ้อย
นายพนม  ตะโกเมือง   ผู้แทนชาวไร่อ้อย
นายมนูญ  ดอกกุหลาบ   ผู้แทนชาวไร่อ้อย
นายถนอม  โพธิกุล   ผู้แทนชาวไร่อ้อย
นายมนตรี  เลาหศักดิ์ประสิทธิ์   ผู้แทนชาวไร่อ้อย
นายคันทรง  มีเคลือบ   ผู้แทนชาวไร่อ้อย
     

 ผู้แทนฝ่ายโรงงาน

นายคมกริช  นาคะลักษณ์   ผู้แทนโรงงาน
นายชลัช  ชินธรรมมิตร์   ผู้แทนโรงงาน 
นายณัฎฐปัญญ์  ศิริวิริยะกุล   ผู้แทนโรงงาน 
นายนพพร  ว่องวัฒนะสิน   ผู้แทนโรงงาน
นายยุทธนา  ผาณิตพิเชฐวงศ์   ผู้แทนโรงงาน
นางยุวดี  ว่องกุศลกิจ   ผู้แทนโรงงาน
นายประยุทธ ทิพย์ภวัง   ผู้แทนโรงงาน