ปฎิทินกิจกรรม vote & poll จดหมายข่าว
OCSB Intramail
OCSB Facebook    OCSB Youtube
OCSB Twitter
เดือน กันยายน 2562
ขาวธรรมดา
16.26
ขาวบริสุทธิ์
17.49
หน่วย : บาท/กิโลกรัม
ระบบงานส่งออกน้ำตาลทราย
ระบบงาน
ระบบงาน นำเข้า-ส่งออก ผ่าน NSW
ระเบียบการนำเข้าและส่งออกน้ำตาลทราย
ข้อมูลอุตสาหกรรมชีวภาพ
ร้องเรียน
รับแจ้งซ่อม

ราคาซื้อขายน้ำตาล ตลาดล่วงหน้า

ราคาปิด ณ วันที่ 14 มกราคม 2564
ที่มา : FT COMMODITIES & AGRICULTURE
น้ำตาลทรายขาว นิวยอร์ค No.11
เดือนส่งมอบ
+/-
ราคาปิด
มี.ค. 64
0.83
16.67
พ.ค. 64
0.77
15.72
ก.ค. 64
0.59
15.06
ต.ค. 64
0.41
14.72
มี.ค. 65
0.34
14.90
หน่วย : เซนต์/ปอนด์
น้ำตาลทรายขาว ลอนดอน No.5
เดือนส่งมอบ
+/-
ราคาปิด
มี.ค. 63
5.80
467.50
พ.ค. 63
3.90
449.10
ส.ค. 64
14.20
429.70
ต.ค. 64
9.70
411.50
ธ.ค. 64
7.10
405.40
มี.ค. 65
6.10
403.00
หน่วย : เหรียญสหรัฐ/ตัน
อัตราแลกเปลี่ยน เงินตราต่างประเทศ
ราคาปิด ณ วันที่ 20 มกราคม 2564
ที่มา : ธนาคารแห่งประเทศไทย
selling
telex
bill
USD
30.1568
29.8107
29.7209
EUR
36.7688
36.0097
35.8882
JPY 100
29.2695
28.5201
28.4191


รับแจ้งเหตุร้องเรียนผ่านทางรัฐมนตรีว่ากระทรวงอุตสาหกรรม

ชมรมอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สอน.


คลิกเพื่อดาวน์โหลดใบอนุญาตใช้เมล์คลิกเพื่อดาวน์โหลดคู่มือการติดตั้งใบอนุญาตใช้เมล์         คณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย (กอน.) 

ผู้แทนฝ่ายราชการ

นายกอบชัย  สังสิทธิสวัสดิ์
ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม
(ประธานกรรมการ)
ผู้แทนกระทรวงอุตสาหกรรม
นางวรวรรณ  ชิตอรุณ
รองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม
ผู้แทนกระทรวงอุตสาหกรรม
นายรณรงค์  พูลพิพัฒน์
รองปลัดกระทรวงพาณิชย์
(รองประธานกรรมการคนที่ 1)
ผู้แทนกระทรวงพาณิชย์
นายอำพันธุ์  เวฬุตันติ
รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
(รองประธานกรรมการคนที่ 2)
ผู้แทนกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
 -  อธิบดีกรมการค้าภายใน  ผู้แทนกระทรวงพาณิชย์

ผู้แทนฝ่ายชาวไร่อ้อย

นายไกรฤทธิ์  วงษ์วีระนิมิตร   ผู้แทนชาวไร่อ้อย
นายมนตรี  วิศณุพรประสิทธิ์   ผู้แทนชาวไร่อ้อย
นายสิทธิบูรณ์  รัชตะสุวิโรจน์   ผู้แทนชาวไร่อ้อย
นายไพบูลย์  ธิติศักดิ์   ผู้แทนชาวไร่อ้อย
นายพนม  ตะโกเมือง   ผู้แทนชาวไร่อ้อย
นายมนูญ  ดอกกุหลาบ   ผู้แทนชาวไร่อ้อย
นายถนอม  โพธิกุล   ผู้แทนชาวไร่อ้อย
นายมนตรี  เลาหศักดิ์ประสิทธิ์   ผู้แทนชาวไร่อ้อย
นายคันทรง  มีเคลือบ   ผู้แทนชาวไร่อ้อย
     

 ผู้แทนฝ่ายโรงงาน

นายคมกริช  นาคะลักษณ์   ผู้แทนโรงงาน
นายชลัช  ชินธรรมมิตร์   ผู้แทนโรงงาน 
นายณัฎฐปัญญ์  ศิริวิริยะกุล   ผู้แทนโรงงาน 
นายนพพร  ว่องวัฒนะสิน   ผู้แทนโรงงาน
นายยุทธนา  ผาณิตพิเชฐวงศ์   ผู้แทนโรงงาน
นางยุวดี  ว่องกุศลกิจ   ผู้แทนโรงงาน
นายประยุทธ ทิพย์ภวัง   ผู้แทนโรงงาน