ปฎิทินกิจกรรม vote & poll จดหมายข่าว

OCSB Intramail
OCSB Facebook    OCSB Youtube
OCSB Twitter
เดือน กันยายน 2562
ขาวธรรมดา
16.26
ขาวบริสุทธิ์
17.49
หน่วย : บาท/กิโลกรัม
ระบบงานส่งออก-นำเข้าน้ำตาลทราย
ระเบียบการนำเข้าและส่งออกน้ำตาลทราย
ระบบงานจดทะเบียนชาวไร่อ้อย
ข้อมูลอชี้นำเตือนภัยอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทราย
ข้อมูลอุตสาหกรรมชีวภาพ
ร้องเรียน
รับแจ้งซ่อม

ราคาซื้อขายน้ำตาล ตลาดล่วงหน้า

ราคาปิด ณ วันที่ 01 ธันวาคม 2565
ที่มา : FT COMMODITIES & AGRICULTURE
น้ำตาลทรายขาว นิวยอร์ค No.11
เดือนส่งมอบ
+/-
ราคาปิด
มี.ค. 66
-0.01
19.62
พ.ค. 66
0.00
18.56
ก.ค. 66
0.02
17.95
ต.ค. 66
0.03
17.77
มี.ค. 67
0.02
17.74
หน่วย : เซนต์/ปอนด์
น้ำตาลทรายขาว ลอนดอน No.5
เดือนส่งมอบ
+/-
ราคาปิด
มี.ค. 66
-0.80
538.40
พ.ค. 66
0.30
526.70
ส.ค. 66
-0.40
509.80
ต.ค. 66
-0.10
492.40
ธ.ค. 66
0.00
484.90
มี.ค. 67
0.60
477.80
หน่วย : เหรียญสหรัฐ/ตัน
อัตราแลกเปลี่ยน เงินตราต่างประเทศ
ราคาปิด ณ วันที่ 01 ธันวาคม 2565
ที่มา : ธนาคารแห่งประเทศไทย
selling
telex
bill
USD
35.1691
34.8408
34.7402
EUR
36.8962
36.1464
36.0426
JPY 100
26.0007
25.2860
25.1894


รับแจ้งเหตุร้องเรียนผ่านทางรัฐมนตรีว่ากระทรวงอุตสาหกรรม

ชมรมอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สอน.


คลิกเพื่อดาวน์โหลดใบอนุญาตใช้เมล์คลิกเพื่อดาวน์โหลดคู่มือการติดตั้งใบอนุญาตใช้เมล์         คณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย (กอน.) 

ผู้แทนฝ่ายราชการ

นายกอบชัย  โลหารชุน
ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม
(ประธานกรรมการ)
ผู้แทนกระทรวงอุตสาหกรรม
นางวรวรรณ  ชิตอรุณ
รองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม
ผู้แทนกระทรวงอุตสาหกรรม
นายอำพันธุ์  เวฬุตันติ
รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
(รองประธานกรรมการคนที่ 1)
ผู้แทนกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
นายรณรงค์  พูลพิพัฒน์
รองปลัดกระทรวงพาณิชย์
(รองประธานกรรมการคนที่ 2)
ผู้แทนกระทรวงพาณิชย์
 อธิบดีกรมการค้าภายใน  ผู้แทนกระทรวงพาณิชย์

ผู้แทนฝ่ายชาวไร่อ้อย

นายไกรฤทธิ์  วงษ์วีระนิมิตร   ผู้แทนชาวไร่อ้อย
นายมนตรี  วิศณุพรประสิทธิ์   ผู้แทนชาวไร่อ้อย
นายสิทธิบูรณ์  รัชตะสุวิโรจน์   ผู้แทนชาวไร่อ้อย
นายไพบูลย์  ธิติศักดิ์   ผู้แทนชาวไร่อ้อย
นายพนม  ตะโกเมือง   ผู้แทนชาวไร่อ้อย
นายมนูญ  ดอกกุหลาบ   ผู้แทนชาวไร่อ้อย
นายสมจิตต์  รุจิรวรรธน์   ผู้แทนชาวไร่อ้อย
นายมนตรี  เลาหศักดิ์ประสิทธิ์   ผู้แทนชาวไร่อ้อย
นายคันทรง  มีเคลือบ   ผู้แทนชาวไร่อ้อย
     

 ผู้แทนฝ่ายโรงงาน

นายคมกริช  นาคะลักษณ์   ผู้แทนโรงงาน
นายชลัช  ชินธรรมมิตร์   ผู้แทนโรงงาน 
นายณัฎฐปัญญ์  ศิริวิริยะกุล   ผู้แทนโรงงาน 
นายนพพร  ว่องวัฒนะสิน   ผู้แทนโรงงาน
นายยุทธนา  ผาณิตพิเชฐวงศ์   ผู้แทนโรงงาน
นายณัฐพล  อัษฎาธร   ผู้แทนโรงงาน
นายประยุทธ ทิพย์ภวัง   ผู้แทนโรงงาน