ปฎิทินกิจกรรม vote & poll จดหมายข่าว

OCSB Intramail
OCSB Facebook    OCSB Facebook
OCSB Twitter    OCSB Youtube
ระบบงานส่งออก-นำเข้าน้ำตาลทราย
ระเบียบการนำเข้าและส่งออกน้ำตาลทราย
ระบบงานจดทะเบียนชาวไร่อ้อย
ข้อมูลอชี้นำเตือนภัยอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทราย
ข้อมูลอุตสาหกรรมชีวภาพ
ร้องเรียน
รับแจ้งซ่อม

ราคาซื้อขายน้ำตาล ตลาดล่วงหน้า

ราคาปิด ณ วันที่ 24 มีนาคม 2566
ที่มา : FT COMMODITIES & AGRICULTURE
น้ำตาลทรายขาว นิวยอร์ค No.11
เดือนส่งมอบ
+/-
ราคาปิด
พ.ค. 66
-0.07
20.82
ก.ค. 66
-0.05
20.34
ต.ค. 66
-0.04
20.07
มี.ค. 67
-0.05
20.00
พ.ค. 67
-0.06
18.94
หน่วย : เซนต์/ปอนด์
น้ำตาลทรายขาว ลอนดอน No.5
เดือนส่งมอบ
+/-
ราคาปิด
พ.ค. 66
-0.20
597.60
ส.ค. 66
0.20
583.20
ต.ค. 66
0.70
567.30
ธ.ค. 66
0.60
554.70
มี.ค. 67
-0.20
544.00
พ.ค. 67
-0.10
533.00
หน่วย : เหรียญสหรัฐ/ตัน
อัตราแลกเปลี่ยน เงินตราต่างประเทศ
ราคาปิด ณ วันที่ 24 มีนาคม 2566
ที่มา : ธนาคารแห่งประเทศไทย
selling
telex
bill
USD
34.2635
33.9359
33.8458
EUR
37.2485
36.5442
36.4384
JPY 100
26.5121
25.8248
25.7277


รับแจ้งเหตุร้องเรียนผ่านทางรัฐมนตรีว่ากระทรวงอุตสาหกรรม

ชมรมอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สอน.


คลิกเพื่อดาวน์โหลดใบอนุญาตใช้เมล์คลิกเพื่อดาวน์โหลดคู่มือการติดตั้งใบอนุญาตใช้เมล์                                                           คณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย (กอน.) 

ผู้แทนฝ่ายราชการ

นายณัฐพล  รังสิตพล
ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม
(ประธานกรรมการ)
ผู้แทนกระทรวงอุตสาหกรรม
นายสุรพล  ชามาตย์
รองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม
ผู้แทนกระทรวงอุตสาหกรรม
นายสุรเดช  สมิเปรม
รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
(รองประธานกรรมการคนที่ 1)
ผู้แทนกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
นายวันชัย  วราวิทย์
รองปลัดกระทรวงพาณิชย์
(รองประธานกรรมการคนที่ 2)
ผู้แทนกระทรวงพาณิชย์
 อธิบดีกรมการค้าภายใน  ผู้แทนกระทรวงพาณิชย์

ผู้แทนฝ่ายชาวไร่อ้อย

นายพนม  ตะโกเมือง   ผู้แทนชาวไร่อ้อย
นายอนุพันธ์  สารสุวรรณ์   ผู้แทนชาวไร่อ้อย
นายสมจิตต์  รุจิรวรรธน์   ผู้แทนชาวไร่อ้อย
นายเกียรติภูมิ  ศรีจันทร์รัตน์   ผู้แทนชาวไร่อ้อย
นายสิทธิบูรณ์  รัชตะสุวิโรจน์   ผู้แทนชาวไร่อ้อย
นายชัยวัฒน์  คำแก่นคูณ   ผู้แทนชาวไร่อ้อย
นายวีระศักดิ์  ขวัญเมือง   ผู้แทนชาวไร่อ้อย
นายมนตรี  เลาหศักดิ์ประสิทธิ์   ผู้แทนชาวไร่อ้อย
นายมนตรี  คำพล   ผู้แทนชาวไร่อ้อย
     

 ผู้แทนฝ่ายโรงงาน

นายผรินทร์  อมาตยกุล   ผู้แทนโรงงาน
นายพิริย์พล  ชินธรรมมิตร์   ผู้แทนโรงงาน 
นายสมชาย  สุวจิตตานนท์   ผู้แทนโรงงาน 
นายประยูร  เจนลาภวัฒนกุล     ผู้แทนโรงงาน
นายอิสสระ  ถวิลเติมทรัพย์   ผู้แทนโรงงาน
นายวิรัตน์  ทวีปิยมาภรณ์   ผู้แทนโรงงาน
นางสาวณิชา  อัษฎาธร   ผู้แทนโรงงาน